Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου την Τρίτη 28/4/2020 και ώρα 18:00

Η πρόσκληση έχει ως εξής:

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 τ.Α΄/ 11-3-2020, καθώς της από 30-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ τ. Α΄ 75 / 30-3-2020 που θα γίνει στις 28-4-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.

Mε την παρούσα πρόσκληση που σας κοινοποιείται σήμερα Παρασκευή 24-4-2020 και ώρα 15:10 μ.μ. σας αποστέλλονται οι σχετικές εισηγήσεις των θεμάτων και ειδικό έντυπο ψηφοφορίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι, δυνάμει της από 30-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ τ. Α΄ 75 ΄, άρθρο 43, παρ. 1.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλείσθε να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Τρίτη 28-4-2020 από ώρα 18:00 έως 21:00 είτε ηλεκτρονικά στο email l.vlahou@mouzaki.gr, είτε στη γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Βλάχου Στυλιανή) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350136.

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκλογή υδρονομέων

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για  τον ορισμό ορκωτού λογιστή για τη διενέργεια ελέγχου των ετήσιων οικονομικων καταστάσεων 2019 του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

3. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη δημοπράτηση του αριθμ. 35 καταστήματος της δημοτικής αγοράς Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής ονοματεπωνύμου μισθωτή σε συμφωνητικά μίσθωσης της Τ.Κ. Αγναντερού

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 2ης παράτασης παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικά εξοπλισμού Δήμου  Μουζακίου»

 

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κωτίνας Σωκράτης

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών)

Εισηγητής: Αντιδ  κ. Κανιούρας Γεώργιος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της αριθμ 23/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εν μέρει ανάκληση της αριθμ. 239/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης


 Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».


Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Total
0
Shares
Previous Article

Από Δευτέρα προς επαναλειτουργία οι Λαϊκές Αγορές στην Καρδίτσα

Next Article

Απολυμάνσεις δημόσιων χώρων από τον Δήμο Τρικκαίων


Total
0
Share