Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδρίαση ΔΣ και Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας - Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Αργιθέας Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Συνεδρίαση ΔΣ και Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ την 25-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  25-10-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3404  / 21 – 10  – 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα: 1ο Εισήγηση για 10η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα: 2ο Έγκριση του Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων, σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2021.
Θέμα: 3ο Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης μεταξύ Δήμου Αργιθέας και Ιστορικού Εκκλησιαστικού Μουσείου Ανθηρού
Θέμα: 4ο Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος.
Θέμα: 5ο Περί έγκρισης του πρακτικού  Ι : «.) την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» και β) την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα: 6ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων Τ.Κ Πετρίλου (Οικ. Βασιλάδες)».
Θέμα: 7ο Αίτηση του αναδόχου : «Αριστείδης Αντωνάκης»  του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ, ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ (Α.Μ.21/2020) με θέμα: «Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το Ν.4938/6-6-2022 άρθρο 153 παρ.1α
Θέμα: 8ο

 

 

 

Αίτηση του αναδόχου : «Ευθυμίου Λάμπρος»  του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ(Α.Μ.15/2020)με θέμα: «Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το Ν.4938/6-6-2022 άρθρο 153 παρ.1α
Θέμα: 9ο Αίτηση του αναδόχου : «Ευθυμίου Λάμπρος»  του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ(Α.Μ.15/2020) με θέμα: «Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το Ν.4938/6-6-2022 άρθρο 153 παρ.1α
Θέμα: 10ο Αίτηση του αναδόχου: «ΚΑΦΦΕΣ Ζ.ΔΗΜ.& ΣΙΑ ΕΤΕ» με θέμα: «  Υποβολή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος κατασκευής για το έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΣ (ΚΡΑΝΙΑ) – ΒΑΣΙΛΑΔΕΣ –ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΜΑ «ΛΕΥΚΑΣ»
Θέμα: 11ο Λύση μίσθωσης συμφωνητικού με Ο.Τ.Ε. στη θέση Λιβάδια Τ.Κ. Αργιθέας
Θέμα: 12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Θέμα: 13ο Διαγραφή η μη  χρεών   βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας
Θέμα: 14ο Διαγραφή η μη  χρεών   βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας
Θέμα: 15ο Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης αποδοχής ανάληψη της υλοποίησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική δημόσια συνεδρίαση

Καλείστε  να προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019  και του άρθρου 163 παρ. 4  του Ν. 3463/2006  όπως ισχύουν που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   25-10-2022 ημέρα  ΤΡΙΤΗ    και ώρα    12:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Έγκριση  οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) έτους 2021.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 25-10-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   3405      / 21-10-2022   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (ειδική  συνεδρίαση). 

Θέμα:  1ο Έγκριση  οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) έτους 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης)  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  25-10-2022  ημέρα Τρίτη   και ώρα   13:00 μ.μ.

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  25-10-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3406 / 21-10 – 2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

      Θέμα:  1ο 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.295,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας,  – Συμπληρωματική κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
    Θέμα:  3ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης τροποποίηση της αριθ. 22/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με την αντικατάσταση και τον ορισμό νέου  εκπροσώπου στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Διαχειρίσεως Συνιδιόκτητου Δάσους Κατούνας (Α.Σ.Δ.Σ. ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ)  ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση επί του νέου σχεδίου της σύμβασης ενοικίασης από την εταιρεία ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ Α.Ε. επί εκτάσεων της Κατούνας, για την εγκατάσταση επτά (7) ανεμογεννητριών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
             Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου: Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση (αυγο) Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 52 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 29,4 MW, στη θ΄θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 28 MW,  στη θέση «ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ-ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ «Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 33,6 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 25,2 MW και συνόρων τους έργων χωροθετούνται στο Δήμο Πύλης – Αργιθέας των Π.Ε. Τρικάλων -Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλιας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
          Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πολύδροσου Πετρίλου     για  γνωμοδότηση περί κατασκευής Εκκλησιαστικού οικισμού στη θέση Αηλιάς της Τ.Κ. Πετρίλου.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
          Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ. Τσιαχρή Σπυρίδων του Ιωάννη    για  χορήγηση βεβαίωσης στην συνοικία Χάρις  του  οικισμού  Πετρίλου  της Τ.Κ. Πετρίλου.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
          Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Προκήρυξη 4Κ/2020/13-5-2020 του ΑΣΕΠ-Απόφαση 1548/2022 Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣΤΕ). Θέση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
          Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2023 για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
          Θέμα:  10ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας ΗλίαςTotal
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο
deyat plan1

Ειδική μελέτη και σχεδιασμός για το πόσιμο νερό σε όλον τον Δήμο Τρικκαίων από τη ΔΕΥΑΤ

Επόμενο άρθρο
neo kentro ygeias mouzakiou 2022slide

Εκδόθηκε η άδεια και αρχίζει η κατασκευή του νέου Κέντρου Υγείας Μουζακίου