Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις: Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις: Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις: Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων, της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βάμβακι και των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους έτους 2021.

Σύμφωνα με αυτή ισχύουν τα παρακάτω:

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης

Ρύζι

Σκληρό Σίτο

Βιομηχανική τομάτα

Πορτοκάλια χυμοποίησης

Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

Σπόροι σποράς

Σπαράγγια

Ζαχαρότευτλα

Ροδάκινα προς χυμοποίηση

Κορινθιακή σταφίδα

Καρποί με κέλυφος

Μήλα

Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή

Συνδεδεμένες ενισχύσεις για ζώα

Βόειο κρέας

Πρόβειο και αίγειο κρέας

Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας – Μέτρο 1: γεωργοί που εκτρέφουν βοοειδή, Μέτρο 2: γεωργοί που εκτρέφουν αιγοπρόβατα

Σηροτροφία

Μπορείτε αναλυτικά να δείτε τι ισχύει για κάθε προϊόν ξεχωριστά, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο https://www.opekepe.gr/el/

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος παραγωγός παρουσιάσει ψευδή στοιχεία σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο του Οργανισμού, θα απορριφθεί από τα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων και από τα ειδικά μέτρα στήριξης, ενώ, εφόσον δεν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση, θα του επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Επίσης, στην περίπτωση που δεν τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας των καθεστώτων συνδεδεμένης ενίσχυσης και ειδικών μέτρων στήριξης, δεν θα λάβει τις ενισχύσεις. Αν ο δικαιούχος αρνείται, παρεμποδίζει ή δεν διευκολύνει τον έλεγχο, καθώς και αν δεν παρέχει πληροφορίες και στοιχεία ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς ή ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία, επίσης θα αποκλειστεί  από την ενίσχυση.

Πιο αναλυτικά:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

  1. Εάν, όσον αφορά μια καλλιεργητική ομάδα που δηλώνεται στο πλαίσιο καθεστώτος στρεμματικής ενίσχυσης, η έκταση που δηλώνεται για την εφαρμογή καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται, τότε:

α) Εάν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει τα δύο εκτάρια ή κυμαίνεται μεταξύ του 3 % και του 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς

β) Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα.

γ) Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50 %, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα. Επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ δηλωθείσας έκτασης και προσδιορισθείσας έκτασης

Εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία i. ii και iii δεν μπορεί να αποτελέσει εξολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, το υπόλοιπο διαγράφεται.

  1. Ειδικά για την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, εάν διαπιστωθεί ότι ο/η δικαιούχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 2 του κατ? εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, ο/η εν λόγω δικαιούχος στερείται του δικαιώματος αύξησης της ενίσχυσης που προβλέπεται για τα μέλη εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης. Επιπροσθέτως, η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι ανά επιλέξιμο εκτάριο μειώνεται κατά το ποσό της αύξησης που θα είχε κανονικά χορηγηθεί στον/στην συγκεκριμένο δικαιούχο μέλη εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΖΩΩΝ

  1. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων και προσδιορισθέντων επιλέξιμων ζώων ή μη συμμόρφωση ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν και οφείλονται στον γεωργό αναφορικά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις των ζώων, εφαρμόζονται οι εξής μειώσεις:

α) Εάν διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων ζώων, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης το οποίο δικαιούται ο δικαιούχος στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης μειώνεται κατά το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης δεν αφορούν περισσότερα από τρία ζώα.

β) Εάν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αφορούν περισσότερα από τρία ζώα, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης το οποίο δικαιούται ο δικαιούχος μειώνεται κατά:

το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, εάν αυτό δεν υπερβαίνει το 10%,

το διπλάσιο του ποσοστού που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, εάν αυτό κυμαίνεται μεταξύ 10 % και 20 %.

γ) Εάν το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 υπερβαίνει το 20%, ο δικαιούχος αποκλείεται της χορήγησης ενίσχυσης.

δ) Εάν το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 υπερβαίνει το 50 %, %, ο δικαιούχος αποκλείεται της χορήγησης ενίσχυσης.. Επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του αριθμού ζώων που δηλώθηκε και του αριθμού ζώων που προσδιορίσθηκε. Εάν το εν λόγω ποσό δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, διαγράφεται.

  1. Για να καθοριστούν τα ποσοστά που αναφέρονται ανωτέρω, ο αριθμός των δηλωθέντων ζώων για τα οποία διαπιστώνονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης διαιρείται με τον αριθμό ζώων που προσδιορίζεται.Total
0
Shares