Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο Δίκτυο BioCanteens

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο Δίκτυο BioCanteens στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμαμτος URBACT III» 

Εισηγήτρια: Βέρα Ντάκου, Oικονομολόγος

Θεσμικό πλαίσιο

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ.1 και 2 του N.3463/2006 Δ.Κ.Κ. και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 και 2 του Ν.3852/2010 (αναπτυξιακό πρόγραμμα «Καλλικράτης»), δύνανται οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας να συνεργάζονται με αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας, για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε λοιπούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του δικτύου δύνανται να συμμετέχουν σε αυτό και άλλοι  φορείς με σκοπούς αντίστοιχους αυτών του δικτύου, καθώς και πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα. Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο 10, Αριθμ.Πρωτ: 11992/6-4-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συμβατότητα όλων των ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων των δήμων με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ.2β του Ν.3345/2005.

Δίκτυο «BioCanteens SUSTAINABLE SCHOOL MEALS

for green and healthy local food systems» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III

Το URBACT III είναι ουσιαστικά η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) καθώς και από τα κράτη μέλη. Θα διαρκέσει καθ’ όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης το οποίο θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν στην αντιμετώπιση μιας σειράς αναδυόμενων αστικών ζητημάτων. Σε πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενες πόλεις θα πρέπει να εντοπίσουν και να αναδείξουν ένα τοπικό πρόβλημα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δεσμευτούν, εκπονώντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο θα λειτουργήσει τόσο ως κινητήριος μοχλός για την ανταλλαγή και μάθηση πρακτικών όσο και ως συγκεκριμένο αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε αυτό το δίκτυο.

Συγκεκριμένα, το Δίκτυο «BioCanteens SUSTAINABLE SCHOOL MEALS for green and healthy local food systems» αφορά  Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας & Καλών Πρακτικών  που στοχεύει στην παροχή Βιολογικών  Σχολικών Γευμάτων και σχετίζεται με την ύπαρξη και λειτουργία Πράσινων και Υγιεινών Τοπικών Συστημάτων Διατροφής και είναι ένα από τα 25 Δίκτυα Μεταφοράς που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος URBACT στις 4 Απριλίου 2018.

Η καλή πρακτική που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταφορά της και σε άλλες πόλεις της ΕΕ, αφορά σε μία βιώσιμη τοπική πρωτοβουλία στον τομέα της αξιοποίησης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων διατροφής και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.

Το Δίκτυο BioCanteens συντονίζεται από την πόλη Mouans-Sartoux (Γαλλία), ενώ εκτός του Δήμου Τρικκαίων που προσκλήθηκε να συμμετάσχει, συμμετέχουν η πόλη Troyan (Βουλγαρία), το Rosignano Marittimo (Ιταλία), η πόλη Pays des Condruses(Βέλγιο), η Torres Vedras (Πορτογαλία) και η Vaslui (Ρουμανία).

Από το 1998 η πόλη του Mouans-Sartoux, μία πόλη της Γαλλικής Ριβιέρας, με πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκους, έχει συνδέσει τη διατροφή, με την υγεία και το περιβάλλον. Για να ξεπεράσει την έλλειψη παραγωγής βιολογικών προϊόντων σε τοπικό επίπεδο, ο Δήμος δημιούργησε ένα δημοτικό αγρόκτημα και 2 καλλιεργητές προσλήφθηκαν για να καλλιεργήσουν και να παράγουν βιολογικά λαχανικά για τα σχολικά γεύματα που διανέμονται στα 3 σχολεία της πόλης (1.000 γεύματα/ημέρα).

Τα αποτελέσματα «καλής πρακτικής» αυτής της  πρωτοβουλίας συνοψίζονται στα ακόλουθα :

  • Δημιουργία δημοτικού αγροκτήματος για την παραγωγή βιολογικών λαχανικών
  • Παραγωγή 100% βιολογικών γευμάτων, με μια προοδευτική αύξηση της προέλευσης των πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης.
  • Καθιέρωση υγιεινών διατροφικών προτύπων στα σχολεία με την εισαγωγή αντίστοιχης διατροφής στις σχολικές μονάδες η οποία ενισχύεται από την παροχή γευμάτων μαγειρεμένων από εποχιακά,  φρέσκα, βιολογικά και  ακατέργαστα προϊόντα
  • Ενίσχυση της απασχόλησης, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον πρωτογενή τομέα, καθώς και στις τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων.
  • Δραματική μείωση των αποβλήτων τροφίμων με μια σειρά απλών λύσεων. Η εξοικονόμηση πόρων κατέστησε δυνατή την προσφορά 100% προϊόντων βιολογικής προέλευσης, που σερβίρονται στα κυλικεία με σταθερό κόστος. Οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις ενισχύουν τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κριτηρίων που εστιάζουν στην ποιότητα των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και το κόστος.

Στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε  η 1η διακρατική συνάντηση του Δικτύου στην πόλη Mouans-Sartoux, όπου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από το Συντονιστή Εταίρο, καθώς επίσης και τοπικές ιδιαιτεροτήτες της κάθε συμμετέχουσας πόλης. Παράλληλα, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των τοπικών συναντήσεων που έχουν προηγηθεί σε κάθε πόλη και πραγματοποιήθηκε  και ο πρώτος σχεδιασμός του πλάνου εργασίας της 2ης φάσης υλοποίησης του Δικτύου.

H καλή πρακτική στην υιοθέτηση της οποίας στοχεύει ο Δήμος Τρικκαίων από τη συμμετοχή του στον εν λόγω πρόγραμμα αφορά τη  βελτίωση της παρεχόμενης σίτισης που πραγματοποιείται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, μέσω των κυλικείων με την υιοθέτηση και παροχή στα σχολεία διατροφικών προϊόντων, που αφενός μεν σχετίζονται με την τοπική παραγωγική ταυτότητα (παραγωγή από τοπικές επιχειρήσεις) κι αφετέρου οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, είναι είτε πιστοποιημένες ως βιολογικές, είτε ολοκληρωμένης διαχείρισης. Επιπλέον, στοχεύει στη  μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και στην εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων προς αυτή  την κατεύθυνση.

Το ποσό της χρηματοδότησης για το Δήμο Τρικκαίων για τα έτη 2019-2020 που διαρκεί το πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 Ευρώ εκ των οποίων ποσό 42.500,00 Ευρώ προέρχεται από Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 7.500,00 Ευρώ από εθνικούς πόρους  (για το 2019 η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 27.400,00 Ευρώ ενώ για το 2020 η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 22.600,00 Ευρώ) και καλύπτει κόστη μετακίνησης και διαμονής, διακρατικές επισκέψεις, εργαστήρια (workshops), διοικητική και  λογιστική υποστήριξη και ότι άλλο απαιτηθεί για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε στο Σώμα τη λήψη σχετικής απόφασης για :

Α) την έγκριση  συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων ως εταίρος (partner) στο Δίκτυο «BioCanteens SUSTAINABLE SCHOOL MEALS for green and healthy local food systems» του Ευρωπαικού Προγράμματος Urbact III και το οποίο αφορά  Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας & Καλών Πρακτικών στοχεύοντας στην παροχή Βιολογικών  Σχολικών προϊόντων και  γευμάτων άμεσα σχετιζόμενου με την ύπαρξη και λειτουργία Πράσινων και Υγιεινών Τοπικών Συστημάτων Διατροφής και είναι ένα από τα 25 Δίκτυα Μεταφοράς που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος URBACT στις 4 Απριλίου 2018. Το ποσό της χρηματοδότησης για το Δήμο Τρικκαίων για τα έτη 2019-2020 που διαρκεί το πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 Ευρώ εκ των οποίων ποσό 42.500,00 Ευρώ προέρχεται από Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 7.500,00 Ευρώ από εθνικούς πόρους  (για το 2019 η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 27.400,00 Ευρώ ενώ για το 2020 η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 22.600,00 Ευρώ) και καλύπτει κόστη μετακίνησης και διαμονής, διακρατικές επισκέψεις, εργαστήρια (workshops), διοικητική και  λογιστική υποστήριξη και ότι άλλο απαιτηθεί για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου.

Β) την αποστολή της παρούσας απόφασης στην  Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α) του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για την υπογραφή  του Συμφώνου Συνεργασίας και οτιδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την εύρυθμη υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η Συντάξασα: Βέρα Ντάκου, Οικονομολόγος

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Έξυπνης Πόλης (smart city) Σωτήρης Παιάνας ΠΕ Πληροφορικής
Total
0
Shares