Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Στην Πορτογαλία το 1ο ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ με το πρόγραμμα Erasmus+

To 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου σχεδίασε και υλοποίησε τον Ιούλιο 2016 πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ στη Δράση 1 «Κινητικότητα Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Είχε διάρκεια 2 εβδομάδες από 17/7/2016 έως 31/7/2016. Αφορούσε εκπαιδευτική επίσκεψη δώδεκα (12) εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Μουζακίου (και συναφών σχολείων) στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό EuroYouth στην Πορτογαλία, τίτλο «Εξ’ αποστάσεως Μάθηση και καινοτόμες Ηλεκτρονικές Μέθοδοι Διδασκαλίας στην Τεχνικο-Επαγγελματική Εκπαίδευση (Αγγλικά: [e-Learning applications and modern Electronic Teaching Methods in the Technical Vocational Education])» (κωδικός σχεδίου 2015-1-EL01-KA102-013145).

Τα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+, χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και αξιολογούνται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού κάθε χώρας- μέλους που για την Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Για να φτάσουμε όμως ως εδώ απαιτήθηκε πολύμηνη προσπάθεια εκ μέρους των εκπαιδευτικών που συντόνισαν την όλη προσπάθεια. Τα στάδια που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής :

 1. Προετοιμασία και υποβολή της πρότασης (από Σεπτέμβριο 2014 ως Φεβρουάριο 2015),
 2. διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των σχεδίων που εγκρίθηκαν (από Φεβρουάριο ως Ιούλιο 2015)
 3. φάση προετοιμασίας για την μετάβαση (από Μάιο ως Ιούλιο 2016)
 4. φάση υλοποίησης (17/7 ως 31/7/2016)
 5. φάση απολογισμού και διάδοσης (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016).

epal-mouzakiou-erasmus-4

Συνοπτικά στοιχεία του προγράμματος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Το 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου βρήκε το φορέα υποδοχής, επέλεξε τους συμμετέχοντες και γενικότερα είχε την ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης του προγράμματος αυτού. Είμαστε σίγουροι ότι το μεγαλύτερο κέρδος από μεριάς του φορέα υποδοχής ήταν η επίτευξη επιτυχούς διακρατικής συνεργασίας και ανταλλαγή εμπειριών. Το σχολείο μας, ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, στοχεύει να παρέχει μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων βελτίωση των γνώσεων και των εμπειριών των εκπαιδευτικών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: Η συμβολή του EUROYOUTH ως εταίρου υποδοχής ήταν αποφασιστική στην υλοποίηση του προγράμματος. Θέλουμε να εξάρουμε την άρτια οργάνωση της εκπαίδευσης (εργαστηριακή υποδομή, εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής στάθμης, προσαρμοστικότητα της εκπαίδευσης στις ανάγκες και γνώσεις των συμμετεχόντων, κ.λ.π.). Είχε την ευθύνη της οργάνωσης της εκπαίδευσης (εύρεση εκπαιδευτών, χώρων εκπαίδευσης) καθώς και της πολιτιστικής ενημέρωσης. ¶Υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα με έμφαση τις νέες Τεχνολογίες και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης σχολικών μονάδων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε καινοτομικές μεθόδους διδασκαλίας όπως βελτίωση της διδασκαλίας με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών- ΤΠΕ, χρήση του e-Learning και αξιοποίηση του Distance Learning.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα (εργασίας) κατά την διάρκεια του προγράμματος ήταν η Αγγλική από εκπαιδευτές με υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Γι’ αυτό έγιναν μαθήματα ορολογίας Αγγλικής γλώσσας με ενδοεπιμόρφωση, από την καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας κα. Παπαδοπούλου Ευτυχία την οποία και ευχαριστούμε. Η ίδια ως συμμετέχουσα ανέλαβε τη γλωσσική υποστήριξη (χωρίς αμοιβή) των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας στη χώρα υποδοχής.

Επίσης με ευθύνη του εταίρου υποδοχής έγινε α) παρουσίαση του πορτογαλικού πολιτισμού και β) βασική χρήση πορτογαλικής γλώσσας αμφότερα χωρίς οικονομική επιβάρυνση του προγράμματος. Τούτο, κατόπιν επιθυμίας των ίδιων των συμμετεχόντων και έτσι οι ημέρες παραμονής στην χώρα υποδοχής προσέφεραν όχι μόνον επαγγελματική αλλά και πολιτισμική – γλωσσική επιμόρφωση. Οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν νέους τρόπους και μεθόδους για βελτίωση της διοίκησης σχολικών μονάδων, της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και μαθητών και της διδακτικής διαδικασίας με χρήση και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (Η/Υ, διαδίκτυο, ηλεκτρονική και εξ’ αποστάσεως διδασκαλία). Το σχέδιο που υλοποιήθηκε στόχευε στην κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού τόσο σε θέματα διοίκησης αλλά και τεχνικών διδασκαλίας, με σκοπό τη αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ελληνικού σχολείου μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα: διδασκαλία, επικοινωνία, διοίκηση.

epal-mouzakiou-erasmus-3

Α. Θεωρία στα εξής θεματικά αντικείμενα

 • Διαχείριση σχολικών μονάδων, προσωπικού και μαθητών
 • Μέθοδοι επικοινωνίας
 • Μέθοδοι και συστήματα κατάρτισης – Σύγκριση Εκπαιδευτικών Συστημάτων
 • Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, Χρήση του Διαδικτύου (Internet), Ηλεκτρονική Μάθηση & εξ’ αποστάσεως διδασκαλία (Distance Learning & e-Learning)
 • Σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης λειτουργίας σχολικής μονάδας
 • Εφαρμογές και καλές πρακτικές καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων (projects)

Β. Πρακτική

Σε πρακτικό επίπεδο έγιναν τεχνικές επισκέψεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 1. Τεχνικές επισκέψεις στους ακόλουθους οργανισμούς (θέματα):
 • Υπουργείο Παιδείας: εκπαιδευτικό σύστημα της Πορτογαλίας και χρήση νέων τεχνολογιών.
 • AciNET (εταιρεία): διαφορετικοί τύποι λογισμικού στη διαχείριση σχολείων.
 • Increase Talent (εταιρεία): λογισμικό διαχείρισης σχολείων, κατασκευή διαδραστικού περιεχομένου και συνεργατικών πυλών.
 • ISR (Ινστιτούτο Συστημάτων Ρομποτικής): ερευνητικά έργα, μελέτη και χρήση νέων τεχνολογιών.
 1. Τεχνικές επισκέψεις στα εξής σχολεία (εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις σχολικές αίθουσες και ηλεκτρονική διαχείριση σχολείων): CINEL, INOVINTER, EPAR, AESA, IEDP, CITEFORMA

Η φοίτηση διαρκούσε 5 ώρες καθημερινά. Το ωράριο τηρούνταν απαρέγκλιτα και υπήρχε έλεγχος από τους εκπαιδευτές. Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας των μαθημάτων έλαβαν Βεβαίωση/Δίπλωμα πιστοποίησης των γνώσεων που αποκόμισαν. Επίσης για λόγους διαφάνειας και καταγραφής των προσόντων εκδόθηκαν πιστοποιητικά Europass Mobility.

epal-mouzakiou-erasmus-2

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου με το παρόν σχέδιο αντιμετώπισε την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης. Με το σχέδιο αυτό για 3η φορά το σχολείο μας ανέλαβε το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος που συμβάλλει στην ανύψωση του επιπέδου των συμμετεχόντων. Τα προηγούμενα δυο ήταν α) το 2011 στην Εσθονία (Leonardo Da Vinci) και β) το 2014 στην Κύπρο (Erasmus+). Ειδικότερα οι στόχοι που επιτεύχθηκαν είναι:

 • οι δεξιότητες να γίνουν κτήμα όλου του προσωπικού και να μην αποτελούν προνόμιο των ειδικών της πληροφορικής
 • να εφαρμόζουμε αποτελεσματικά νέες εκπαιδευτικές μεθόδους
 • να προσφέρει στους συμμετέχοντες σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις και θα καταστήσει φανερή στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς την αξία και σημασία της συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους.
 • να συμβάλλει στην υποστήριξη βελτιώσεων της ποιότητας και καινοτομίας συστημάτων και ιδρυμάτων
 • να ενισχυθεί η κινητικότητα των πολιτών των χωρών – μελών.
 • να γνωρίσουν ότι αφορά την αξιολόγηση: μαθητή, εκπαιδευτικού έργου, σχολικής μονάδας κλπ
 • να καταδείξει στους συμμετέχοντες την αξία της πιστοποίησης των προσόντων
 • να αναπτύξει στους εκπαιδευόμενους συναισθήματα ασφάλειας και ολοκλήρωσης στο πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον της ενωμένης Ευρώπης.
 • να αναδείξει τη μεγάλη σημασία της αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους εκπαιδευτικούς. Αυτή η ομάδα στόχος παίζει σημαντικό ρόλο για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για να αναπτυχθούν κατάλληλοι μηχανισμοί, υλικό, εργαλεία και περιβάλλοντα ώστε να τους παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη και κινητοποίηση.
 • να αναπτύξει στους εκπαιδευόμενους συναισθήματα ασφάλειας και ολοκλήρωσης στο περιβάλλον εργασίας τους, αφού βελτιώνοντας το επίπεδο των γνώσεών τους θα είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί στον τομέα τους.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ

Tο 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου βοήθησε τους συμμετέχοντες να ενημερωθούν ως εξής:

 • συνεργασία με ταξιδιωτικό γραφείο διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες αναλυτικό φυλλάδιο – έντυπο οδηγιών για την περίοδο τοποθέτησης καθώς και πολιτιστικές πληροφορίες του τόπου υποδοχής.
 • Σε συνεργασία με τον φορέα υποδοχής, διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες (με την άφιξή μας στο ξενοδοχείο υπήρχε στο δωμάτιο του καθενός/μιας συμμετέχοντα/ουσας) φάκελος ο οποίος περιείχε το αναλυτικό πρόγραμμα της κατάρτισης, πληροφορίες για τις τεχνικές επισκέψεις, σύντομη παρουσίαση κάθε φορέα τεχνικής επίσκεψης, πολιτιστικές πληροφορίες για την Πορτογαλία (και ειδικά τη Λισαβόνα), χάρτης πόλης με σημειωμένα τα πλέον αξιόλογα σημεία της, πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.λ.π. Ο φορέας Υποδοχής μας οργάνωσε μάλιστα πολιτιστική επίσκεψη (δωρεάν είσοδος και ξεναγός) στο Saint Jorge castle.
 • διανεμήθηκε ένα εξαιρετικά χρήσιμο έντυπο, στο οποίο αποτυπώνονταν συνοπτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης: αλφαβητική λίστα συμμετεχόντων με τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, τα αρμόδια άτομα εκ μέρους των φορέων αποστολής και υποδοχής (με τα κινητά τους τηλέφωνα), οι πτήσεις, τις τοποθεσίες με τις ώρες/ημέρες αναχώρησης για τις μετακινήσεις, το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης, και τι πρέπει να φροντίσουν οι συμμετέχοντες (και κυρίως να μην ξεχάσουν!)

Το πρόγραμμα κάλυπτε δωρεάν, μετακίνηση, διαμονή και διατροφή. Οι συνθήκες και υπηρεσίες ήταν άριστες.

epal-mouzakiou-erasmus-1

Αντίκτυπος του προγράμματος

Τα οφέλη από το σχέδιο αυτό ήταν σημαντικά σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και διεθνές. Καταδείχθηκε ότι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της χώρας απαιτεί διαρκή κατάρτιση και ανάπτυξη του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού. Μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης – επιμόρφωσης δημιουργούνται παραγωγικά στελέχη, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της και επομένως στη θετικότερη, ανταπόκρισή της στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Ειδικότερα η δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να έχει εξωστρεφείς προσανατολισμούς και να επιδιώκει την αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση (feedback) με εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών – μελών.

ΔΙΑΔΟΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα προβλήθηκε με τους εξής τρόπους (και από τους δυο εταίρους):

 • Σαν είδηση, για την διοργάνωση και την εκτέλεσή του από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του Νομού, όπου αναφέρθηκαν πλήρη στοιχεία για το πρόγραμμα, τους εμψυχωτές και τους συντελεστές του.
 • Ημερίδα ενημέρωσης στην έδρα του φορέα Υποδοχής (Λισαβόνα) την τελευταία ημέρα πριν την επιστροφή μας
 • Θα διεξαχθεί Ημερίδα ενημέρωσης στο σχολείο μας (Μουζάκι) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που θα περιλαμβάνει συνέντευξη του Διευθυντή του σχολείου μαζί με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής και παρουσίαση – αποτίμηση του προγράμματος από όλους τους συμμετέχοντες.
 • Ηλεκτρονικά, στο web site του σχολείου στο Διαδίκτυο (Internet).

Θα παραχθεί DVD-ROM με video ή/και φωτογραφίες, από τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα παραμονής των συμμετεχόντων στην χώρα υποδοχής αλλά και από τις ενημερωτικές ημερίδες. Το DVD θα αποσταλεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και στους εποπτικούς φορείς του προγράμματος.
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Πρόγραμμα Κινητής Αστυνομικής Μονάδας Καρδίτσας

Επόμενο άρθρο

Λεοντάρι - ΑΕ Μουζακίου Αργιθέας 1-1 για την 4η αγωνιστική