Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου λόγω εργασιών επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 03.07 έως και 07.07.2023 Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 23 έως και 27 Ιανουαρίου 2023 - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 5 έως και 9 Δεκεμβρίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου λόγω εργασιών επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  7  του  Ν.  3542/2007  και  το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
 2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.
 3. Την από 03/11/2022 αίτηση της ΓΟΥΣΗ Ειρήνης του Δημητρίου,  νόμιμης εκπρόσωπου της   εταιρείας   «EDIL   HELLAS   ΑΤΕΒΕ»,   με   την   οποία   αιτείται   την   προσωρινή   διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου, για εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου.
 4. Την υπ’ αριθμ. 5424/22/2296357 από 04/11/2022 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος της ενδιαφερόμενης.
 5. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των  οχημάτων  και  στην  πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των  οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 07.11 έως και 11.11.2022 κατά τις ώρες 07:00΄ έως 15:00΄ και συγκεκριμένα επί των οδών:

 1. ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ,
 2. ΦΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ,
 3. ΕΡΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ,

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου  “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Μουζακίου.

  • Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
  • Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των  εργασιών  να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.
  • Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει  μόνο  για  το  ως  άνω  αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
  • Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Α.Τ. Μουζακίου.
  • Το Α.Τ. Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και  για  τις  λοιπές  κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.-

Καρδίτσα, 04-11-2022

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Total
0
Shares