Πρόσληψη δύο ατόμων για οχτώ μήνες στο Δήμο Αργιθέας – Πίνακες κατάταξης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

Το άρθρο 170 του Ν. 3584/07
Το άρθρο 11 παρ.2 του ΠΔ 410/88
Την περιπτ’ δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
Την παρ. 20 Άρθρο 21 του ν. 2190/1994
Την αριθμ 01/2019 ΣΟΧ ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (οκτάμηνης απασχόλησης )
Την αριθμ 5496/2θ19/1 /2θ19/1 -4-2019 έγκριση ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ
Την αριθμ 67/2019 απόφαση του Δημάρχου Αργιθέας με την οποία συστήθηκε η επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
Το από αριθμ.πρωτ. 1148/22-04-2019 πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των σχετικών πινάκων.
Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού Δήμου του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι υποψηφίων:

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διάρκεια

Απασχόλησης

1 Παλαμά Μαριάνα Γεώργιος ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού
24-04-2019 έως
και 23-12-2019
2 Καναβός Παύλος Κωνσταντίνος ΥΕ Εργατών 24-04-2019 έως
και 23-12-2019

Σε περίπτωση ένστασης και ελέγχου από το ΑΣΕΠ, αν οι ανωτέρω υποψήφιοι δεν συμπεριλαμβάνονται στους αναμορφωμένους πίνακες, τότε απολύονται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ

Ολόκληρη η απόφαση ΔημάρχουTotal
0
Shares