Προσλήψεις στη Λάρισα για τη φύλαξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εξήντα τέσσερα άτομα θα προσλάβει το Π.Θ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 23 άτομα για την πόλη του Βόλου, 17 άτομα για τη Λάρισα, έξι για τα Τρίκαλα, 10 για την Καρδίτσα και οκτώ για τη Λαμία, με σύμβαση εργασίας 18 μηνών με οκτάωρη απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Λαμίας, 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας- Αθήνας 35100 Λαμία, υπόψιν: κ. Βελή Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 22310 60152), ή κα. Καραχρήστου Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 22310 60108).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr.

onlarissa.grTotal
0
Shares