Πρόσκληση για συνεδρίαση των μελών του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

.

 Παρακαλείστε όπως στις 29 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, προσέλθετε στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης (26-4-2018)
  2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
  3. Ενημέρωση σχετικά με την επικείμενη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στον ορεινό όγκο του ν. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Φασούλας Χρήστος, Μέλος ΕΟΣΚ Καρδίτσας

  1. Έγκριση ισολογισμού, κατάσταση λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα και έκθεση διαχείρισης χρήσης 2015.

Εισηγητής: Εκπρόσωπος Εταιρείας ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί  Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με βεβαίωση οφειλόμενων συνδρομών/τελών των επιχειρήσεων, στη ΔΟΥ.

Εισηγητής: Παπαδημητρίου Γεώργιος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ και  Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή προτάσεων στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δ. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Κηρύκος Απόστολος, Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με θεσμοθέτηση κριτηρίων κάλυψης εξόδων συμμετοχής σε κατασκηνώσεις, παιδιών επιχειρηματιών-μελών του Επιμελητηρίου.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό αντιπροσώπων/εκλεκτόρων στις εκλογές της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

  1. Διάφορα.

Ο Πρόεδρος

ΝΤΕΝΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Total
0
Shares