Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε Εθνικά Συστήματα Ποιότητας»

sistimata poiotitas drasi

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε Εθνικά Συστήματα Ποιότητας»

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής:

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.  3549/27-9-2023 (ΑΔΑ: ΨΛ8Χ4653ΠΓ-42Υ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 3.1.2  «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στην εν λόγω δράση πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) από 12-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 13:00.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο φάκελος της αίτησης στήριξης με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της Περιφερειακής Ενότητας όπου δραστηριοποιείται ο υποψήφιος φορέας και αναφέρεται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ), εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

Η πρόσκληση αφορά στη στήριξη νέων συμμετοχών στο εθνικό σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» («AGRO 2») του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, και ειδικότερα από την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 στην παραγωγή βαμβακιού.

Δικαιούχοι δύνανται να είναι συλλογικοί φορείς καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ), συμπεριλαμβανομένων των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεών τους, οι οποίοι εκπροσωπούν μέλη τους που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης

α) να έχουν υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 στην παραγωγή βαμβακιού για την καλλιεργητική περίοδο 2023,

β) να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας (ΜΜΕ) επιχείρησης και να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις,

γ) η αίτηση στήριξης να συγκεντρώνει την ελάχιστη συνολική βαθμολογία 30 βαθμών στα κριτήρια επιλογής της Πρόσκλησης,

δ) να διαθέτουν συνολικά τουλάχιστον πέντε (5) μοναδικά ωφελούμενα μέλη στην Κατάσταση Ωφελούμενων Μελών που συνοδεύει την αίτηση στήριξης.

Η παρεχόμενη ενίσχυση καλύπτει τις πάγιες δαπάνες που απορρέουν από τη συμμετοχή των δικαιούχων στο σύστημα ποιότητας   ειδικά για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 του συστήματος, δηλ. τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας και την ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 540 €/εκμετάλλευση/έτος και έως 856€/εκμετάλλευση/έτος ανά μέλος   για μέγιστη διάρκεια 5 ετών με βάση  το άρθρο 67 παρ. 1β  του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα).

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 41.000.000 Ευρώ.

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής  της  Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας, Λ. Δημοκρατίας 46 στην Καρδίτσα, στα τηλέφωνα 24413-55220 και 2441355224

Καρδίτσα , 9  Οκτωβρίου 2023

Με Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημήτριος Β. Κωστής
Γεωπόνος
Total
0
Shares
Previous Article
plimira Thessalia ygeionomiki vomva

Οδηγίες προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel”

Next Article
Spodoptera frugiperda

Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού (εντόμου) καραντίνας Spodoptera frugiperda

Related Posts