Προς αναζήτηση νέου ακινήτου για μίσθωση τα ΕΛΤΑ στο Μουζάκι

Κυβερνοεπίθεση στα ΕΛΤΑ - Αναστέλλονται οι εμπορικές λειτουργίες

Προς αναζήτηση νέου ακινήτου για μίσθωση τα ΕΛΤΑ στο Μουζάκι

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Με αριθμό 03/04.07.2022 

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους ότι η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ» Α.Ε. επιθυμεί να μισθώσει για τρία (3) χρόνια, ένα οίκημα για την στέγαση του Καταστήματος Μουζακίου, το οποίο θα καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις:

 • Να είναι εντός της εμπορικής περιοχής
 • Να είναι ισόγειο ή ισόγειο με πατάρι συνολικού εμβαδού 110 – 150 m2, (εκ των οποίων τα 100 m2 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισόγειο.
 • Τυχόν υπόγειος χώρος δεν προσμετράται στην ζητούμενη επιφάνεια.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον 20 m2 περίπου υπόγειο χώρο ή εξωτερικό στεγασμένο χώρο, για τη στάθμευση – φύλαξη υπηρεσιακών δικύκλων.
 • Να είναι φωτεινό και ικανής πρόσοψης για την ανάπτυξη των Υπηρεσιών μας.
 • Να έχει καλές προσπελάσεις για πεζούς, ΑΜΕΑ, οχήματα και υπηρεσιακά φορτηγά.
 • Να είναι κατά προτίμηση νεόδμητο και έτοιμο για χρήση.

Η σχετική διαδικασία θα διεξαχθεί την 22-07-22 ημέρα και ώρα 09.00΄ έως 12.00΄, από Επιτροπή Υπαλλήλων του ΕΛΤΑ, με έδρα το Κατάστημα Μουζακίου, όπου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ή πληρεξούσιοί τους να προσκομίσουν έγγραφες ανοικτές προσφορές, που δεσμεύουν τους ιδιοκτήτες για ένα 3μηνο και θα περιλαμβάνουν:

α) Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας και Τηλέφωνο όταν είναι Φυσικό Πρόσωπο ο Ιδιοκτήτης. Στην περίπτωση Νομικού Προσώπου απαιτούνται τουλάχιστον το Καταστατικό, η Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την υποβολή της προσφοράς και ο ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της προσφοράς και την υποβολή της. .

β) Διεύθυνση, λεπτομερή περιγραφή και επιφάνεια του προσφερομένου ακινήτου. γ) Ζητούμενο μηνιαίο ενοίκιο, και διάρκεια της μίσθωσης.

δ) Κατασκευές και διαρρυθμίσεις που προτίθεται ο ιδιοκτήτης να εκτελέσει στο προσφερόμενο ακίνητο.

ε) Άδεια Οικοδομής,

στ) Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού περί ένταξης του προσφερόμενου ακινήτου σε περίπτωση αυθαιρεσιών στον Ν.4178/2013. Σχέδια κατόψεων των προσφερόμενων χώρων και Τοπογραφικό διάγραμμα (θεωρημένα προσφάτως από την Πολεοδομία).

ζ) Φωτογραφίες εσωτερικής και εξωτερικής όψεως του προσφερόμενου ακινήτου.

η) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 από τον ιδιοκτήτη του προσφερόμενου ακινήτου που θα αναγράφεται ότι έχει την κυριότητα του ακινήτου ή την επικαρπία και τα δηλωθέντα τετραγωνικά αυτού, όπως εμφανίζονται στον λογαριασμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και στην τελευταία Συμβολαιογραφική Πράξη για το ακίνητο.

θ) Αντίγραφα λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 24450-41230 καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:30.

Η δημοσίευση, της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, δεν δημιουργεί δεσμεύσεις της Εταιρείας έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν προσφορές, ούτε από τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν και η επιλογή του προς μίσθωση ακινήτου θα γίνει με κριτήριο τη συνολική καταλληλότητά του για την προοριζόμενη χρήση. Επίσης διατηρεί η Εταιρεία τη διακριτική ευχέρεια να σταματήσει τη διαδικασία ανεξαρτήτως του σταδίου εξέλιξής της. 

Σημειώνεται ότι: 

 • Οι όροι της Σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί, περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη μισθωτική σύμβαση της Εταιρείας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.”.
 • Το σχέδιο σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, το οποίο διατίθεται από το Κατάστημα Μουζακίου καθώς και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου & Κέρκυρας είναι το μόνο που η ΕΛΤΑ Α.Ε. αποδέχεται προς διαπραγμάτευση και υπογραφή.
 • Ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται μετά την παρέλευση τριετίας από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως του ακινήτου, σε ποσοστό που ισούται με τον ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ, όπως αυτός ανακοινώνεται για τις αναπροσαρμογές μισθωμάτων. Ο υπολογισμός θα γίνεται επί του τελευταίου καταβαλλόμενου μισθώματος του προηγούμενου μισθωτικού έτους.
 • Η καταβολή του χαρτοσήμου βαρύνει τον εκμισθωτή και τον μισθωτή εξ΄ ημισείας έκαστο.
 • Κατά την σύναψη της σύμβασης μίσθωσης του κτιρίου που θα επιλεγεί, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να καταθέσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 • Κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να καταθέσει Βεβαίωση χρήσεων γης από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο, που να μην απαγορεύει την λειτουργία Καταστήματος της ΕΛΤΑ Α.Ε.
 • Κατά την παραλαβή του ακινήτου η ΕΛΤΑ Α.Ε θα παραδώσει στον ιδιοκτήτη σχέδιο Λειτουργικής Οργάνωσης των χώρων με βάση το οποίο ο Ιδιοκτήτης από κοινού με την ΕΛΤΑ Α.Ε. θα φροντίσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη διαδικασία μπορούν να ενημερώνονται για την τυποποιημένη μισθωτική σύμβαση με φωτοαντίγραφα, που θα βρίσκονται στη διάθεσή τους στο Κατάστημα Μουζακίου καθώς και Στο Κεντρικό Κατάστημα Καρδίτσας, Κουμουνδούρου 27, 43101 Καρδίτσα.

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. θα εξετάσει κατά προτεραιότητα τις προσφορές στις οποίες οι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση εκτέλεσης όλων ή του μεγαλύτερου τμήματος των έργων (εργασιών), με σκοπό την άμεση μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών της.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας με σκοπό την επιλογή ακινήτου προς μίσθωση και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Τα δεδομένα διατηρούνται από την ΕΛΤΑ Α.Ε. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης με τον εκμισθωτή και ακολούθως καταστρέφονται. Ο ως άνω χρόνος παρατείνεται σε περίπτωση δικαστικών ενεργειών μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή την με άλλο τρόπο οριστική επίλυση της διαφοράς. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, με εξαίρεση Διοικητικές και Δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Επισημαίνεται ότι οι συνυποψήφιοι δεν θεωρούνται τρίτοι.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Total
5
Shares