Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Προκήρυξη πρόσληψης καθηγητών μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου 2023-2024

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου για την σχολική χρονιά 2023 - ­2024 - Προκήρυξη πρόσληψης καθηγητών μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου 2023-2024 - Την Παρασκευή 24 Ιουνίου η καλοκαιρινή συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου

Προκήρυξη πρόσληψης καθηγητών μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου 2023-2024

Έγκριση διακήρυξης για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ωρομίσθιων καθηγητών μουσικής για το Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών
του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου, που εδρεύει στο Μουζάκι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

Θέσης

Ειδικότητα Διάρκεια

Σύμβασης

Υπηρεσία Εδρα

Υπηρεσίας

Αριθμός

Θέσεων

01 Π.Ε. ή Τ.Ε. Καθηγητή Βιολιού

(ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

Εως

30.06.2024

Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Μουζάκι 2
02 Π.Ε. ή Τ.Ε. Καθηγητή Φλάουτου & Ανώτερων Θεωρητικών (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή) Έως

30.06.2024

Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Μουζάκι 1
03 Π.Ε. ή Τ.Ε. Καθηγητή Πιάνου & Ανώτερων Θεωρητικών (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή) Έως

30.06.2024

Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Μουζάκι 2
04 Π.Ε. ή Τ.Ε. Καθηγητή Κλασσικής Κιθάρας (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή) Έως

30.06.2024

Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Μουζάκι 2
05 Π.Ε. ή Τ.Ε. Καθηγητή Μονωδίας

(ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

Έως

30.06.2024

Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Μουζάκι 1
06 Π.Ε. ή Τ.Ε. Καθηγητή Ανώτερων Θεωρητικών (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή) Έως

30.06.2024

Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Μουζάκι 2
07 Δ.Ε. Καθηγητή Ντραμς – Κρουστών (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή) Έως

30.06.2024

Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Μουζάκι 1
08 Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. Καθηγητή Κλαρίνου (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή) Έως

30.06.2024

Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Μουζάκι 1
09 Δ.Ε. Καθηγητή Ηλεκτρικής Κιθάρας (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή) Έως

30.06.2024

Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Μουζάκι 1
10 Τ.Ε. ή Δ.Ε. Καθηγητή Λαούτου

(ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή)

Έως

30.06.2024

Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Μουζάκι 1
11 Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. Καθηγητή Μπουζουκιού (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή) Εως 30.06.2024 Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Μουζάκι 1

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη του συνόλου των ζητηθέντων ανωτέρω ειδικοτήτων, αποτελεί η ύπαρξη του αναγκαίου αριθμού μαθητών για το αντίστοιχο όργανο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Θέσης Τίτλος Σπουδών και Λοιπά Απαιτούμενα (τυπικά) Προσόντα
01 – 05 Πτυχίο ή Δίπλωμα στην αντίστοιχη ειδικότητα αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, θεωρημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Τουλάχιστον Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
06 Πτυχίο Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, Αρμονίας, Αντίστιξης , Φυγής αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής τηςημεδαπής ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, θεωρημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Τουλάχιστον τετραετή προϋπηρεσία σε φιλαρμονικές
Τουλάχιστον Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
07- 11 Βεβαίωση γνώσης οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
Τουλάχιστον Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

Για τους Τίτλους Σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην Αλλοδαπή, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΚΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ.

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει :

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
 3. Δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ήεπικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Σημείωση : Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 και 2 του Ν.2431/1996. Για τους υποψήφιους χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε επαρκή βαθμό για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας (βλ.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Κωδικοί Θέσεων 01 – 10)

Περιληπτικά η αξιολόγηση των υποψηφίων για τις ειδικότητες με κωδικό Θέσεων 01 – 11 θα γίνειμε βάση τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια Επιλογής

Αξιολογούμενο Κριτήριο Μέγιστο Σύνολο Μορίων
Εκπαίδευση 40
Διδακτική Προϋπηρεσία 40
Καλλιτεχνική Δραστηριότητα 10
Ανεργία 10
Μέγιστο Σύνολο Μορίων 100

Για τις θέσεις 01 έως 11 προτάσσονται οι Καθηγητές των Δασκάλων και οι Δάσκαλοι των Επιμελητών ανεξαρτήτως μοριοδότησης. Για την απόδειξη της βαθμίδος καθηγητή ή δασκάλου απαιτείται βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης πρόσληψης του ΥΠ.ΠΟ. στην εν λόγω βαθμίδα ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται τα ανωτέρω στοιχεία

Αναλυτικότερα η αξιολόγηση των υποψηφίων των ειδικοτήτων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες:

3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Κωδικοί Θέσεων 01 – 10)

3.1.1 Ελάχιστα Τυπικά Προσόντα – Βασικός Τίτλος Σπουδών στην Αντίστοιχη Ειδικότητα

Αξιολογούμενο Κριτήριο

Μόρια

Δίπλωμα στην αντίστοιχη ειδικότητα 7
Πτυχίο στην αντίστοιχη ειδικότητα 5
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση
3.1.2 Τριτοβάθμια Μουσική Εκπαίδευση

Αξιολογούμενο Κριτήριο

Μόρια
Διδακτορικό Δίπλωμα στην αντίστοιχη ειδικότητα, ή συναφές με την διδακτική της μουσικής ή της μουσικής παιδαγωγικής. 7
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην αντίστοιχη ειδικότητα, ή συναφές με την διδακτική της μουσικής ή της μουσικής παιδαγωγικής. 6
Πτυχίο Μουσικών Σπουδών 5
Μέγιστο Σύνολο Μορίων 18
3.1.3 Τίτλοι Ανωτέρων Θεωρητικών της Μουσικής και Ενοργανώσεως
Αξιολογούμενο Κριτήριο Μόρια
Δίπλωμα Σύνθεσης 5
Πτυχίο Φυγής 4
Πτυχίο Αντιστίξεως 3
Πτυχίο Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων 2
Πτυχίο Αρμονίας 1
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση
3.1.4 Τίτλοι Σπουδών άλλης Μουσικής Ειδικότητας / Οργάνου

Αξιολογούμενο Κριτήριο

Μόρια

Δίπλωμα 2
Πτυχίο 1
Μέγιστο Σύνολο Μορίων 10
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση πτυχίου και διπλώματος στην ίδια ειδικότητα

3.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (Κωδικοί Θέσεων 01 – 10)

3.2.1 Διδακτική Προϋπηρεσία στην Αντίστοιχη Ειδικότητα
Αξιολογούμενο Κριτήριο Μόρια Μέγιστο Σύνολο Μορίων
Μήνες Προϋπηρεσίας (μέγιστος αριθμός μηνών 60 μήνες) 0.5/ μήνα 30
Προϋπηρεσία στο Φορέα 10 10
Μέγιστο Σύνολο Μορίων 40

Ως διδακτική προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένα Ωδεία ή Μουσικές Σχολές.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση παράλληλης διδακτικής προϋπηρεσίας.

Τα έτη διδακτικής προϋπηρεσίας του πεδίου 1, προσμετρούνται είτε η αυτή έχει αποκτηθεί στον φορέα (Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου) είτε σε άλλο αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή.

Η διδακτική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

3.3 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Κωδικοί Θέσεων 01 – 10)

3.3.1 Καλλιτεχνική Δραστηριότητα
Αξιολογούμενο

Κριτήριο

Μέγιστο Σύνολο Μορίων
Διεύθυνση ορχηστών και χορωδιών, ρεσιτάλ, συναυλίες, επιστημονικά άρθρα και εργασίες, δημοσιεύσεις, διακρίσεις, συνθέσεις, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, διασκευές, λοιπή εκπαιδευτική δραστηριότητα, συνέδρια, διαλέξεις κτλ. 10

Η αξιολόγηση των κριτηρίων του πίνακα 3.3.1 διενεργείται από τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής. Η βαθμολογία του υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής.

3.4 ΑΝΕΡΓΙΑ (Κωδικοί Θέσεων 01 – 10)

3.4.1 Ανεργία
Αξιολογούμενο Κριτήριο – Μήνες Ανεργίας Μόρια
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 9
8 9
9 9
10 9
11 9
12 9
13 και άνω 10
Μέγιστο Σύνολο Μορίων 10

Οι υποψήφιοι μαζί με την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς και επί ποινής Αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιητικό γέννησης.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου κατά τον Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007
 2. Δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
 3. Δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης Α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί,
 4. Δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
 5. Δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις
 6. Έχει υγεία και φυσική κατάσταση που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
 • Τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Αντίγραφο των απαιτούμενων Τίτλων σπουδών:

i. Για τους πίνακες 3.1.1, 3.1.3 και 3.1.4, απαιτείται Δίπλωμα ή Πτυχίο από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Μουσικός τίτλος δηλούμενος και μη προσκομιζόμενος λαμβάνεται υπ’ όψιν, μόνο όταν αντί του τίτλου προσκομίζεται βεβαίωση του ΥΠ.ΠΟ. κατοχής του τίτλου.

ii. Για τους Τίτλους Σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην Αλλοδαπή, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

– Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΚΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ.

iii. Για τους τίτλους σπουδών «Τριτοβάθμιας Μουσικής Εκπαίδευσης» των πεδίων 1 και 2 του πίνακα 3.1.2 (Διδακτορικό Δίπλωμα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) απαιτείται τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

iv. Για το Πτυχίο Μουσικών Σπουδών του πίνακα 3.1.2 απαιτείται Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

ν. Για την απόδειξη της συνάφειας του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με την μουσική Παιδαγωγική ή την διδακτική της μουσικής ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει υπόμνημα από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια.

 1. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
 2. Για την απόδειξη της Διδακτικής Προϋπηρεσίας απαιτείται:

i. Βεβαίωση αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής συνοδευόμενης από βεβαίωση ενσήμων ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκειά της. Για την απόδειξη τυχόν πρόσθετης εκπαιδευτικής δραστηριότητας (πίνακας 3.1.1) απαιτείται βεβαίωση φορέων του δημοσίου ή αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής συνοδευόμενης από βεβαίωση ενσήμων ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκειά της.

ii. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας.

Όταν η προϋπηρεσία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

i. Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

ii. Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει αποκτηθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται και από επίσημη μετάφρασή τους στηνελληνική γλώσσα.

 1. Για την απόδειξη βαθμίδας καθηγητή ή δασκάλου απαιτείται βεβαίωση προϋπηρεσίας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται ο αριθ. έγκρισης πρόσληψης του ΥΠ.ΠΟ. στην εν λόγω βαθμίδα ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται τα ανωτέρω στοιχεία.
 2. Για την απόδειξη της Καλλιτεχνικής Σταδιοδρομίας, απαιτείται η προσκόμιση των αντιστοίχων παραστατικών (προγράμματα, υπομνήματα, βεβαιώσεις,

συστατικές, ψηφιακά αρχεία) των στοιχείων του πίνακα 3.3.1

 1. Για την απόδειξη ανεργίας απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας πρόσφατης έκδοσης (εντός 2 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται το έτος γέννησης του υποψηφίου και ο Δήμος ή η Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.)

Αγίας Σωτήρας 1, Τ.Κ. 430 60 Μουζάκι

Υπόψιν κου Μαυρομμάτη Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 24450 43446)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Μη εμπρόθεσμες αιτήσεις αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης : α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μουζακίου (www.mouzaki.gr) και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (www.dikedim.gr)

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μουζακίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (παρ. 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994).

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση τους πίνακες και κατ’ επέκταση η κατάταξη των υποψηφίων θα διενεργηθεί από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/80, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. επί της οδού Αγίας Σωτήρας 1 στο Μουζάκι.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της Επιτροπής σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί.

8. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μουζακίου, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης, καθώς και ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μουζακίου (www.mouzaki.gr ), της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (www.dikedim.gr) και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μουζακίου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.)

Αγ. Σωτήρας 1

Τ.Κ. 430 60 Μουζάκι

Υπόψιν κου Μαυρομμάτη Χρήστο

(τηλ. επικοινωνίας: 2445043446)

10. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα εκδώσει σχετική απόφαση.

Όσοι επιλεγούν να εργαστούν θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ωρομίσθιου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για χρονικό διάστημα όπως αυτό καθορίζεται από την παρούσα ανακοίνωση ανάλογα με τον Κωδικό Θέσης της αιτούμενης ειδικότητας του υποψηφίου και θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τμήματος, είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος από μαθητές για την στελέχωση τους.

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων, θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα ορίζονται από τις ατομικές συμβάσεις που θα συναφθούν.

Ειδικότερα, οι προσληφθέντες Μουσικοί είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα διδασκαλίας. Σε περίπτωση που κάποιος προσληφθέντας αδυνατεί να καλύψει το πρόγραμμα διδασκαλίας (όταν αυτό φυσικά δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τον νόμο ανώτατο όριο διδασκαλίας), η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο στον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση τους από την Υπηρεσία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. τα παρακάτω πρόσθετα δικαιολογητικά:

 1. Α.Φ.Μ.
 2. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 3. Α.Μ. ΙΚΑ
 4. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού λογαριασμού τραπέζης.
 5. Πιστοποιητικό Φυγόποινου – Φυγόδικου από τον Εισαγγελέα.

Από την Υπηρεσία θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εφόσον δεν έχει προσκομίσει ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση του).

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α’ από το οποίο προκύπτει ότι ο επιτυχόντας δεν έχει καταδικαστεί για κανένα από τα αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με άρθρο 16 του Ν.3584/2007.

Πιστοποιητικό από τον Εισαγγελέα ότι ο επιτυχόντας δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή/και υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).

12. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί:

 1. στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
 2. στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μουζακίου,
 3. στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μουζακίου (www.mouzaki.gr)
 4. στο δικτυακό τόπο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (www.dikedim.gr)
 5. περίληψή της, σε μία ημερήσια εφημερίδα, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 524/1980

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου με το Π.Δ. 524/1980.

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΚΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικόαντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Στην περίπτωση που από την ανακοίνωση ζητούνται όλα τα πτυχία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που εκδίδει το εκπαιδευτικό σύστημα της ημεδαπής, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

Ι. το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή

ΙΙ. το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) τουάρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

ΙΙΙ. το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987

«σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή ταπαραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Β. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 459101, των κατωτέρω επιπέδων:

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης(Υ.Ε.).

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολήή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Επιπλέον για την απόδειξη της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων των θέσεων από 01 έως 10 γίνεται δεκτό στην παρούσα προκήρυξη η ενός (1) έτους τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική εμπειρία των υποψηφίων χωρίς ελληνική ιθαγένεια σε αντίστοιχες καλλιτεχνικές δομές (ωδεία, Μουσικές Σχολές, εικαστικά εργαστήρια κτλ).
Total
0
Shares
Previous Article
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ξεκίνησε η περισυλλογή νεκρών ζώων - Έκτακτη ενημέρωση από το Δήμο Πύλης

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ξεκίνησε η περισυλλογή νεκρών ζώων

Next Article
Δήμος Πύλης: Συλλογή τροφίμων για τους πλημμυροπαθείς

Δήμος Πύλης: Συλλογή τροφίμων για τους πλημμυροπαθείς