Δήμος Μουζακίου: Προκήρυξη για την κατασκευή οδού προς κάστρο Φαναρίου


Δήμος Μουζακίου:  Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά τη μελέτη 202.419,35€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς  φορείς ηλεκτρονικά  μέσω  της διαδικτυακήςπύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/01/2021,ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 μ.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr  με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 94713/2020, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου: www.mouzaki.gr  → Εφημερίδα → Προκηρύξεις και διαγωνισμοί.

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μουζακίου, Διεύθυνση: Γ. Καραϊσκάκη -Μουζάκι, Τ.Κ.: 43060, Τηλέφωνο: 2445043243 Fax: 2445049002, email: dimos@mouzaki.gr, url: www.mouzaki.gr. Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Σπανός Αθανάσιος, τηλ.: 2445350124.

 1. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 2. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
 3. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011435259 και πρόκειται για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Β’ΦΑΣΗ)» Κατηγορία έργου: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΟΔΟΠΟΙΪΑ. Προϋπολογισμός έργου: 251.000,00 € (202.419,35€ ποσό εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 48.580,65€).
 4. Κωδικός CPV: 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες).
 5. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία -Καρδίτσα, Τρίκαλα).
 6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &ΟΔΟΠΟΙΪΑ που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων. Οι  ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1ε και 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
 7. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.049,00€ με ισχύ τουλάχιστον 6μήνες + 30 μέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  εγγύηση  συμμετοχής  περιλαμβάνει  και  τον  όρο  ότι η εγγύηση  καλύπτει  τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 8. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016.
 9. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 10. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 11. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).
 12. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα(12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου.
 13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 14. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) / Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020 / ΠΔΕ: κωδικός ΣΑ 082/1ΣΑΕ: 2018ΣΕ08210027»

 1. Προδικαστική προσφυγή κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.3 του άρθρου 4 της διακήρυξης.
 2. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειώνTotal
0
Shares