Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων». Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί η πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος να ιδρύσει φορέα πιστοποίησης για επαγγέλματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, για επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέρον για την τοπική οικονομία καθώς και παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στο πέρασμα του χρόνου ενώ αξίζει να τα προστατεύσουμε.

Το Επιμελητήριο ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των μελών του και της οικονομίας διευρύνει τις δραστηριότητές του και καλύπτει σε τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο θέματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η εξειδίκευση και η πιστοποίηση έχουν σημαντικό ρόλο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασικός στόχος μας είναι η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων μέσα από την αναγνώριση της κατάρτισης, της γνώσης και της εμπειρίας τους που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται από διεθνή πρότυπα.

Καλούμε όλα τα μέλη μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο στην εκδήλωσή μας την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 στις 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Την παρουσίαση θα κάνει ο Διευθυντής του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης κος Άγγελος Τόλκα.

Βασικά σημεία εισήγησης Άγγελου Τόλκα για το ρόλο της Πιστοποίησης και τη λειτουργία του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης στη ΓΣ της ΚΕΕΕ στη Λάρισα 27/11/2015

Α. Γιατί η ΚΕΕΕ επέλεξε να προχωρήσει στην Πιστοποίηση Προσώπων (Επαγγελματιών / Εργαζομένων) μέσα από διεθνή πρότυπα.

 1. Για να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που εντοπίζονται στην Ελλάδα
 2. Για να στηριχθεί το Άνοιγμα επαγγελμάτων / περισσότερες ευκαιρίες για πρόσβαση στην επαγγελματική αγορά
 3. Επειδή υπάρχουν Ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιχειρήσεων για εξειδίκευση
 4. Για την αποφυγή γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση διαδικασιών
 5. Για να αξιοποιηθεί η ίδια η φύση των προτύπων ποιότητας. Η πιστοποίηση βασίζεται στις οικονομικές εξελίξεις, τις ανάγκες της αγοράς και την επαφή με την οικονομία. Τα ευέλικτα συστήματα πιστοποίησης παρέχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη των επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων στις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς.
 6. Γιατί αποτελεί μια νέα δραστηριότητα για τα Επιμελητήρια / Νέος ρόλος σε νέες εποχές.

Β. Γιατί η ΚΕΕΕ να λειτουργήσει φορέα πιστοποίησης προσώπων

 1. Τα Επιμελητήρια διεκδικούν εχέγγυα αξιοπιστίας, αντικειμενικότητας και ποιότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο στην αποστολή της ταιριάζει η λειτουργία ενός φορέα πιστοποίησης.
 2. Η γνώση της αγοράς και των δυνατοτήτων συγκεκριμένων επαγγελμάτων τους δίνει όλα τα πλεονεκτήματα αναπτύξουν τον τομέα της πιστοποίησης επαγγελματιών.
 3. Η λειτουργία ενός Φορέα Πιστοποίησης σε επίπεδο ΚΕΕΕ καλύπτει την ανάγκη για την αντιπροσωπευτικότερη δυνατή συμμετοχή – Δημιουργία μεγάλων σχημάτων- συντονισμό των ενεργειών σε εθνικό επίπεδο.
 1. Η διαδικασία δημιουργίας σχήματος πιστοποίησης δίνει τη δυνατότητα προστασίας ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος.
 2. Υπάρχει μεγάλο πεδίο δράσης και πρωτοβουλιών που κάθε επιμελητήριο θα επιλέξει. Για παράδειγμα, κάτοχος του σχήματος πιστοποίησης μπορεί να είναι κάθε επιμελητήριο. Κάτοχος σημαίνει ότι αυτός καθορίζει, τροποποιεί, επικαιροποιεί και διαχειρίζεται γενικώς το σχήμα πιστοποίησης. Επίσης μπορεί να ορίσει και τα οικονομικά δικαιώματα που θα λαμβάνει στην πιστοποίηση κάθε προσώπου.

Γ. Ο Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης – ΔΙΦΟΠ

 1. Ο φορέας μας ονομάζεται : Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης/ ΔΙ.ΦΟ.Π) και έχει ως βασικό σκοπό την πιστοποίηση πρόσωπων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 17024:2012.
 2. Η πιστοποίηση προσώπων κατά ISO17024 είναι μια μορφή αναγνώρισης της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης που ξεπερνάει προβλήματα σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση. Η ΚΕΕΕ μπορεί να γίνει φορέας μέγιστης δυνατής αναγνώρισης της πιστοποίησης προσώπων και ουσιαστικά της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων σύμφωνα με τα προσόντα που έχει αποκτήσει μέσα από την εμπειρία, την επαγγελματική του πορεία ή την κατάρτιση ένας επαγγελματίας.
 3. Ο ΔΙ.ΦΟ.Π λειτουργεί αυτόνομα με δική του νομική μορφή (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) και βρίσκεται στην προετοιμασία να διαπιστευθεί ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων από  το  Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης /ΕΣΥΔ σε πεδία που αναδεικνύονται από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Δ. Διαδικασία πιστοποίησης και λειτουργίας ΔΙΦΟΠ

 1. Ανάπτυξη προτύπου / σχήματος πιστοποίησης

Επιλέγεται από τα Επιμελητήρια τα αντικείμενο / επάγγελμα γύρω από το οποίο θα υπάρξει η δημιουργία ενός σχήματος πιστοποίησης. Αυτό έχει 2 βασικά μέρη.

 1. Προώθηση προτύπων μετά τη δημιουργία τους για την εφαρμογή και χρήση τους όπου υπάρχει ενδιαφέρον ή ανάγκη με βάση την αξιολόγηση από τα επιμελητήρια. Στόχος μας είναι το κάθε σχήμα πιστοποίησης / σχήμα επαγγέλματος να καθιερώνεται από την αγορά και όχι από κανόνες.
 2. Η καθαυτού διαδικασία πιστοποίησης από τον ΔΙΦΟΠ.

– Εκπαίδευση (η οποία δεν μπορεί να γίνει από τον ΔΙΦΟΠ αλλά από άλλους εκπαιδευτικούς φορείς ή επιμελητήρια ή ό,τι τα ίδια θα επιλέξουν)

– Πιστοποίηση (εξετάσεις, παρακολούθηση συγκεκριμένου προγράμματος ή αριθμού ωρών, πρακτική άσκηση κλπ)

Ε. Προτάσεις για προτεραιότητες πιστοποίησης:

Για την χώρα μας οι προτεινόμενες δεξιότητες προς πιστοποίηση είναι εκείνες που αποτελούν εθνικές προτεραιότητες στους παρακάτω τομείς:

 • Τομέας της ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
 • Τομέας της πράσινης οικονομίας,
 • Τομέας της γεωργίας,
 • Τομέας του τουρισμού,
 • Τομέας καινοτόμων επαγγελμάτων

Σήμερα η ίδια η ΕΕ θέτει ως κριτήριο επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων την πιστοποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Total
0
Shares