Πέντε προσλήψεις ατόμων στο Δήμο Μουζακίου

Με απόφαση του Δημάρχου Μουζακίου κ.Φάνη Στάθη και μετά από πρόσκληση που προηγήθηκε στις 10 Μαρτίου προσελήφθησαν στο Δήμο Μουζακίου σήμερα 1/4/2020  πέντε εργάτες γενικών καθηκόντων με τετράμηνη σύμβαση.

Δείτε την απόφαση και τα ονόματα των προσληφθέντων

ellas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Μουζάκι   1/04/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:    Καραϊσκάκη 1

Ταχ. Κώδικας:    43 060

Πληροφορίες:  Θ.Τσιρογιάννης

Τηλέφωνο:    2445350119

Fax:     2445350130 e-mail:

t.tsirogiannis@mouzaki.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ         48 /2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.)
  1. 2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/7-6-2010)
  1. 3. Την απόφαση αριθ. 26/2020  του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η  αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου  προσωπικού για την Υπηρεσία Καθαριότητας.
  1. 4. Την αρ. 2 του άρθρου 41 του Ν 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.8.2015 τεύχος Α)

5.Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09

6.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου.

8.Την αριθμ. Πρωτ: 1705/10-3-2020  ανακοίνωση του Δήμου Μουζακίου για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

  1. 5. 9.Την 44/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου περί μετατροπής συμβάσεων εργασίας του έκτακτου προσωπικού για την Υπηρεσία Καθαριότητας από δίμηνες σε τετράμηνες.

10.Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα                –

 

παρεχόμενες εργασίες

Χρονικό διάστημα απασχόλησης
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

 

Σ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Εργάτης γενικών

καθηκόντων

4 μήνες
2 ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εργάτης γενικών καθηκόντων 4 μήνες
3 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Εργάτης γενικών καθηκόντων 4 μήνες
4 ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Σ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Εργάτης γενικών καθηκόντων 4 μήνες
5 ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Εργάτης γενικών

καθηκόντων

4 μήνες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
Total
0
Shares