Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης των υπαγόμενων στην προστασία του Ν. 2643/1998

ΙΕΚ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Καρδίτσας: Διετής επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε 4 ειδικότητες Προσωρινοί πίνακες για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης των υπαγόμενων στην προστασία του Ν. 2643/1998 (προθεσμία έως 24.10.2022) 

Τη Δευτέρα 3.10.2022, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο, καθώς και στο κατάστημα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας της ΔΥΠΑ οι πρώτοι πίνακες μοριοδότησης των υπαγόμενων στην προστασία του Ν.2643/98.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεις), στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (στις οποίες έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους), παρατάθηκε έως 24.10.2022. Για το παραδεκτό της υποβολής αιτήσεως θεραπείας κατατίθεται μαζί με την αίτηση θεραπείας παράβολο υπέρ του Δημοσίου ίσο με 10 ευρώ, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παράβολου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo, επιλέγοντας κατόπιν ανά πεδίο τα ακόλουθα: «Φορέας Δημοσίου: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ο.Α.Ε.Δ.», «Κατηγορία Παράβολου: Υποβολή Ένστασης σε προκηρύξεις του ν. 2643/1998», «Τύπος Παράβολου: [8153] Υποβολή Αίτησης Θεραπείας επί αποτελ. προκηρύξεων».

Οι αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο n2643larissa@dypa.gov.gr είτε ταχυδρομικά μέσω συστημένου φακέλου απευθυνόμενο προς: Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, Ερμογένους 10, Λάρισα, ΤΚ 414 47, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου στην ως άνω διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Φ. Κατσίμπουρα στο τηλέφωνο 2410564508.
Total
0
Shares