Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη της Π.Ε. Καρδίτσας

dasos dasarxeio

Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) Απόφασης της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Έχοντας υπόψη:

  1. Την με αριθμ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών  Καρδίτσας.
  2. Την με αριθμ. πρωτ. 110127/01-06-2021(ΑΔΑ:9ΕΠΞΟΡ10-ΛΣΠ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών  Καρδίτσας.
  3. Τη διάταξη του άρθρου 70 του ν. 4843 ( ΦΕΚ Α΄ 193) περί παράτασης της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3889/2010(ΦΕΚ Α΄182), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4801/2021(ΦΕΚ Α΄83) για τους δασικούς χάρτες, που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) όμοια απόφασή μας κατά το τμήμα που αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

 Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου, κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του με καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής την 18η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα.

  1. Κατά τα λοιπά η με αριθμ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει.

Με Εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Δ/νσης Δασών Καρδίτσας

Παπαβάιου Χρυσή

Δασολόγος με Α΄ βαθμό
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Μουζακίου - Δωρεάν rapid tests

Το πρόγραμμα των μαζικών δειγματοληπτικών ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού στη Θεσσαλία σήμερα Τετάρτη 27/10

Επόμενο άρθρο
Αποτελέσματα rapid tests στη Θεσσαλία σήμερα Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Rapid tests: 116 θετικά κρούσματα covid-19 στη Θεσσαλία την Τρίτη 26/10 – Που καταγράφηκαν