Ολοκληρώνει το φράγμα Ληθαίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Με νέο έργο προϋπολογισμού 1,95 εκατ. ευρώ

Κώστας Αγοραστός: «Ολοκληρώνουνε ένα έργο μεγάλης σημασίας και πολλαπλού σκοπού»

Στην ολοκλήρωση του φράγματος στον ποταμό Ληθαίο στην Καλαμπάκα και στην πλήρωση του με νερό, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Έμφραξη φράγματος– πλήρωση ταμιευτήρια και λοιπές εργασίες στο φράγμα  Ληθαίου» προϋπολογισμού 1.950.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους το υ Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα μεγάλο και σημαντικό έργο, ένα έργο ζωής, έργο αγροτικού, περιβαλλοντικού και τουριστικού σκοπού. Στόχος μας με την εργολαβία αυτή είναι να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες, να πραγματοποιηθεί η πλήρωση με νερό και να αποδοθεί στο κοινωνικό σύνολο. Πρόκειται για πρωτοποριακό για την Ελλάδα έργο που αλλάζει την δυναμικότητα και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Το έργο αναμένεται να αρδεύει πάνω από 6.000 στρέμματα, βελτιώνοντας το μικροκλίμα και αναβαθμίζοντας την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, θα αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών καθώς και ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την Π.Ε. Τρικάλων».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, στην περιοχή του οικισμού της Νέας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων  προβλέπεται η λειτουργία ταμιευτήρα από τα νερά του Ληθαίου ποταμού, κυρίως για τις ανάγκες άρδευσης των κατάντι περιοχών, έκτασης περίπου 6.000 στρεμμάτων. Για τη δημιουργία του ταμιευτήρα βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή φράγματος στην περιοχή συνολικού μήκους 526 m,. η οποία υλοποιείται με δύο εργολαβίες συνολικού προϋπολογισμού 13,7 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση του φράγματος θα απαιτηθεί η πλήρωση με τα νερά του  Ληθαίου ποταμού του ταμιευτήρα με την έμφραξη του φράγματος, η οποία πλήρωση πρέπει να γίνει σταδιακά σε διάστημα περίπου δώδεκα (12) μηνών με συνεχή παρακολούθηση της ανόδου της στάθμης μέχρι την τελική προβλεπόμενη στάθμη.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την έμφραξη του φράγματος και την πλήρωση του ταμιευτήρα απαιτούνται εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο υποέργο 5. Στο ίδιο υποέργο περιλαμβάνονται και ορισμένες εργασίες  για την ολοκλήρωση του φράγματος, καθόσον κατά την εκτέλεση των εργασιών των σε εξέλιξη εργολαβιών πρόεκυψαν λόγω απρόβλεπτων συνθηκών και καταστάσεων και κυρίως λόγω:

  • της αύξησης του πάχους της πλάκας σκυροδέματος του ανάντι μανδύα στεγανότητας από 30 cm σε μέσο πάχος περίπου 45 cm για την υγρομόνωση της ανάντι πλευράς του φράγματος από σκληρό επίχωμα
  • καθώς και των θεομηνιών και των έντονων βροχοπτώσεων της περιόδου 2016-2017,

Επομένως  εξαιτίας των παραπάνω αυξήσεων δεν ολοκληρώνεται  με τις σε εξέλιξη εργολαβίες τμήμα του φράγματος από γαιώδη υλικά, καθώς  απομένουν προς εκτέλεση εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής γεώφραγματος ύψους 9,0 m περίπου.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση ορισμένων απαιτουμένων οργάνων και Μετεωρολογικού σταθμού, αντλήσεων και διαμορφώσεων της περιοχής κατάντι του φράγματος, η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών για την πλήρωση του ταμιευτήρα σύμφωνα και με τους όρους της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου (οδοί προσπέλασης προς το φράγμα, χρήση μηχανημάτων για τοπικές διευθετήσεις εντός του ταμιευτήρα κ.λπ.) αλλά και τις πρόσφατες ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια των φραγμάτων (Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αριθμ. ΔΑΕΕ/οικ2287/27-12-2016 (ΦΕΚ 4420 Β/30-12-2016 – ¨Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων») .

Ειδικότερα  στο έργο περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

  • Εκτέλεση εργασιών για την ολοκλήρωση του γεωφράγματος ύψους 9,0 m περίπου μέχρι την τελική στάθμη +331 m
  • Εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης
  • Μετεωρολογικός σταθμός
  • Εργασίες πρώτης πλήρωσης – Παρακολούθηση σε διάρκεια 12 μηνών
  • Ολοκλήρωση Υδρομηχανολογικόυ και ηλεκτρολογικόυ εξοπλισμόυ
  • Πώμα έμφραξης
  • Ολοκλήρωση Στέψης φράγματοςTotal
0
Shares