Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ο Δήμος Μουζακίου συμμετέχει στη Θεσσαλική Εδαφική Συνέλευση για τη Γαλακτομική Αλυσίδα

Φορείς απ’ όλη τη Θεσσαλία αποφάσισαν τη δημιουργία δημιουργία της «Θεσσαλικής Εδαφικής Συνέλευσης για την Γαλακτοκομική Αλυσίδα (ΘΕΣΓΑ)» με στόχο την προώθηση της κτηνοτροφίας και των μικρών τυροκομείων της περιοχής.

Ο Δήμος Μουζακίου συμμετέχει ενεργά σ’ αυτή την προσπάθεια καθώς στην περιοχή υπάρχει μεγάλη προοπτική για την περαιτέρω ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, ενώ παράλληλα έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν τυροκομεία με σημαντική δράση.

Οι υπογράφοντες τη  Χάρτα έχουν ως βασικό κοινό στόχο:

τη στήριξη της συνεργασίας των μικρών γαλακτοκομικών περιοχών της Θεσσαλίας για την από κοινού εξασφάλιση και προώθηση της παραγωγής προϊόντων με ισχυρούς δεσμούς με τους τόπους παραγωγής τους μέσω της ενεργούς συμμετοχής μας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου δεσμεύονται οι συνυπογράφοντες να συμβάλλουν ο καθένας με τις αρμοδιότητές του και τα διαθέσιμα μέσα στην :

 κινητοποίηση και συνεργασία όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων στη διαχείριση και αναπαραγωγή του θεσσαλικού γαλακτοκομικού πόρου,

 ενίσχυση συμμετοχικών διαδικασιών διακυβέρνησης στη λογική των εταίρων με πολλαπλές διαστάσεις,

 συνεχή διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών φορέων και δρώντων,

  ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με στόχο τον συντονισμό της συνεργασίας σε διαφορετικά επίπεδα λήψης αποφάσεων για τον συγκεκριμένο πόρο,

 στην ανάδειξη του γαλακτοκομικού πόρου συνδυάζοντας την παράδοση με την παράλληλη αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και της καινοτομίας,

  στην υποστήριξη μιας αποτελεσματικής οργάνωσης απαραίτητης προώθησης των ιδιότυπων τοπικών θεσσαλικών προϊόντων, ώστε να επωφεληθούν όλες οι περιοχές της Θεσσαλίας και οι εμπλεκόμενοι φορείς.

 στον προσανατολισμό προς μια εδαφική στρατηγική της οποίας οι στόχοι θα είναι:  αξιοποίηση των μικρών περιοχών με βάση τις όμοιες παραγωγικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, την κοινή συλλογική ταυτότητα και τις κοινές πρακτικές,

 εδραίωση ενός πρότυπου ποιότητας για την εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης στον ανταγωνισμό βασισμένη στην εγγυημένη διακριτότητα και μοναδικότητα,

 εγκαθίδρυση μιας άμεσης και διαδραστικής σχέσης με τους καταναλωτές, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας σχετικής τουριστικής κίνησης,

 στη λειτουργική ένταξη του γαλακτοκομικού πόρου και των προϊόντων του στο αναπτυξιακό δυναμικό των εν λόγω γαλακτοκομικών περιοχών της Θεσσαλίας και της Θεσσαλικής Περιφέρειας γενικότερα.

Οι υπογράφοντες τη Χάρτα δεσμεύονται να υπερασπιστούν και να υποστηρίξουν αυτούς τους στόχους και να ενθαρρύνουν « χρηστές » διαδικασίες και ορθές παραγωγικές πρακτικές, στο βαθμό που αποτελούν ταυτόχρονα:

α) σαφή και καθημερινή άσκηση της τοπικής δημοκρατίας και εξασφάλιση συναινέσεων στη λήψη αποφάσεων,

β) μέσο αποφυγής των συγκρούσεων και διαχείρισης των αντικρουόμενων συμφερόντων,

γ) παράγοντα ένταξης των εκπροσώπων των διαφόρων κρίκων της γαλακτοκομικής αλυσίδας.

Χάρτα Συνεργασίας των Μικρών Γαλακτοκομικών Εδαφικών Περιοχών της Θεσσαλίας 

Η κατάληξη σ’ ένα σύμφωνο μεταξύ των εκπροσώπων των μικρών γαλακτοκομικών περιοχών της Θεσσαλίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ερευνητικών και άλλων δημόσιων φορέων και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων δρώντων, επιτρέπει την ενεργοποίηση της «Θεσσαλικής Εδαφικής Συνέλευσης για την Γαλακτοκομική Αλυσίδα (ΘΕΣΓΑ)». Για να συνεισφέρει αποτελεσματικά αυτή η μορφή συνεργασίας απαιτείται συντονισμός μεταξύ των φορέων που μοιράζονται τον ίδιο χώρο και χρησιμοποιούν τους κοινούς πόρους του τόπου τους.  Η νέα αυτή μορφή εκπροσώπησης και διακυβέρνησης θα έχει ως αντικείμενο να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη και την αμοιβαιότητα, να διατηρήσει, ενισχύσει και προβάλλει τη Θεσσαλική γαλακτοκομική ταυτότητα κινητοποιώντας πολλαπλούς φορείς.

Με βάση  αυτούς τους κανόνες και αυτές τις αρχές και ηθικές αξίες που συμμερίζονται όλοι οι συμμετέχοντες είναι δυνατόν να οικοδομηθούν το κοινό όραμα και η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι υπογράφοντες τη χάρτα είναι πεπεισμένοι ότι η ΘΕΣΓΑ με την συμμετοχή όλων των εταίρων θα συμβάλλει στην προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης της γαλακτοκομικής δραστηριότητας των συμβαλλόμενων περιοχών  από κοινού με τον φορέα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «TERRA THESSALIA LACTIS».

Για την καλύτερη εκπροσώπηση και ενεργή συμμετοχή οι Δήμοι θα συμβάλλουν ώστε η κάθε γαλακτοκομική περιοχή να αποκτήσει ένα δίκτυο συνεργασίας όλων των φορέων και δρώντων που εμπλέκονται στην αναπαραγωγή και εμψύχωση της Κτηνοτροφικής και Γαλακτοκομικής δραστηριότητας. Θα συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι, κτηνοτροφικοί και γεωργικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, τοπικοί τυροκόμοι και άλλοι φορείς.
Total
0
Shares