Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Μουζάκι έως Τύμπανο για την μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών

anemogennitries Mouzaki 1 800x500 1

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Μουζάκι έως Τύμπανο για την μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών

Διέλευση και μεταφορά τμημάτων ανεμογγενητριών από περιοχές ευθύνης Δ/νσης Αστυνομίας Καρδίτσας

Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.

2. Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε κι ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 κι άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

3. Την υπ’ αριθμ. 220/2022 από 21/07/2022 Απόφαση μας (ΑΔΑ:Λ6Φ446ΜΤΛΒΙ51)

4. Την από 24/08/2022 αίτηση και λοιπή ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Α.Ε, με συνημμένο πρόγραμμα διελεύσεων.

5. Τις υπ’ αριθμ. 330138, 330140, 330144, 330146, 330147, 330149, 330150 από 24/08/2022 άδειες διέλευσης βαρέων οχημάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας.

6. Την υπ’ αριθμ. 5424/22/1743759 από 26/08/2022 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

7. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εφαρμογή των ακόλουθων διακοπών κυκλοφορίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διέλευση βαρέων οχημάτων, από το Επαρχιακό και Λοιπό Οδικό Δίκτυο εδαφικής αρμοδιότητας Δ/νσεώς μας, από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου, εκτός ημερών Σάββατου Κυριακής και λοιπών αργιών, για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη (30/08/2022) έως και την Παρασκευή (23/09/2022) και συγκεκριμένα :

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ :

Α) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου Γόμφων έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.

Β) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου Λαζαρίνας έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.

Γ) Από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι έως το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ :

Α) Κατά την είσοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών στον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.

Β) Κατά την έξοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι και κίνηση με αντιδρόμηση μήκους 100 μέτρων περίπου προς το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

Οι ημερομηνίες, ο αριθμός των οχημάτων και τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω διακοπές κυκλοφορίας και οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

imerominies metafora anemogennitries timpanos

Η διέλευση των ανωτέρω οχημάτων θα λάβει χώρα με την προϋπόθεση ικανοποίησης των παρακάτω συνθηκών:

Υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τις υπόλοιπες γέφυρες του έργου, αλλά με την υποχρέωση να τηρούν κατάλληλες μεταξύ τους αποστάσεις, δηλαδή να μη βρίσκονται ταυτόχρονα (είτε κατά μήκος, είτε κατά πλάτος) στις γέφυρες

Για την ασφαλή διέλευση των ανωτέρω οχημάτων και με στόχο την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων διέλευσης, κρίνονται αναγκαία τα παρακάτω:

Οι μεταφορές θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της ημέρας (από ανατολή έως δύση ηλίου), εκτός Σαββάτου, Κυριακής και λοιπών ημερών για τις οποίες δεν εκδίδονται Ενημερωτικά Δελτία Διέλευσης (αργίες, κ.λπ.) και με την προϋπόθεση ότι οι υπεύθυνοι εργολάβοι της αρμόδιας εταιρείας θα έρχονται κάθε προηγούμενη ημέρα, σε απευθείας επικοινωνία και συνεννόηση με τον Αξιωματικό Σύνδεσμο του Α.Τ. Μουζακίου, σε ότι αφορά το ακριβές χρονικό διάστημα που θα λαμβάνει χώρα η μεταφορά για την επόμενη ημέρα, προκειμένου να μειωθεί κατά το δυνατόν η όχληση της λειτουργίας των Εθνικών & Επαρχιακών οδών.

Η εταιρεία «Ειδικές Ανυψωτικές Εργασίες Ερμής ΑΕ» που θα εκτελέσει τη μεταφορά των φορτίων, καθώς και ο κύριος και ο ανάδοχος του έργου οφείλουν να τηρούν τους παρακάτω όρους:

Η μεταφορά να γίνεται με απόλυτη προσοχή και ευθύνη του αιτούντος για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος, του οδηγού και για την ασφάλεια τρίτων.

Ο μεταφορέας οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα εκ της νομοθεσίας μέτρα για την ασφαλή στερέωση και σταθερότητα του μεταφερόμενου φορτίου.

Ο μεταφορέας οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια της υποδομής του οδικού δικτύου από το οποίο θα διέλθουν τα εν λόγω φορτία (γέφυρες, κράσπεδα, στηθαία, πινακίδες κ.λπ.).

Ο μεταφορέας υποχρεούται να μεριμνά, ώστε τα εν λόγω οχήματα να συνοδεύονται καθ’ όλη τη διαδρομή τους από άλλα οχήματα, τα οποία φέρουν στοιχεία αναγνώρισης και επισήμανσης (φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης) και τα οποία διατίθενται είτε από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Ν.2518/1997, είτε από την ίδια την επιχείρησή του.

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στο Έργο Παραχώρησης και να αποκαταστήσει αυτές αμελλητί. Προς αποφυγή δε προκλήσεως οιασδήποτε ζημίας, ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται προ της ενάρξεως της μεταφοράς να εποπτεύσει το οδικό δίκτυο από το οποίο θα διέλθουν τα οχήματα μεταφοράς για να διαπιστώσει διά αρμοδίου τεχνικού του την κατάσταση και την καταλληλόλητα των υποδομών αυτών.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της μεταφοράς έως την προαναφερόμενη ημερομηνία, εξαιτίας πιθανών τεχνικών και λοιπών δυσχερειών, θα ακολουθήσει νέο χρονοδιάγραμμα.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, ως αναλυτικά εκτέθηκε ανωτέρω.

Με μέριμνα κι ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή κι ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης, για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Total
0
Shares