ΚΕΠ: Εγκύκλιος αποκαλύπτει μη νόμιμη σύσταση θέσεων από Δήμους

Δεύτερη Εγκύκλιο στα Γραφεία Δημάρχων έστειλε μέσα σε λίγες ημέρες ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γ. Γεωργαντάς, κάνοντας και σε αυτήν αναφορές για μη τήρηση της νομοθεσίας σε ζητήματα των ΚΕΠ. Αυτή τη φορά υπογράφει ότι “αρκετοί Δήμοι δεν έχουν λάβει υπόψη τις ρυθμίσεις του αρ.33 του ν.4024/2011 και προβαίνουν σε διαδικασίες σύστασης θέσεων του Κλάδου Δ.Υ.Π., χωρίς να έχουν για αυτό την προβλεπόμενη νομοθετική εξουσιοδότηση του αρ.113 του ν.4604/2019”.

Εντύπωση προκαλεί δε η αναφορά πως γίνονται μετατάξεις υπαλλήλων σε θέσεις “οι οποίες δεν υφίστανται” !

Ο Υφυπουργός ζητά να λάβει ενημέρωση από τους Δημάρχους “εγγράφως” για τις περιπτώσεις που έχουν συσταθεί θέσεις “παρά και αντίθετα με τα προβλεπόμενα” στο νόμο, προκειμένου το Υπουργείο του να προβεί στη “σύννομη τακτοποίηση των υπαλλήλων”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη Εγκύκλιο, πάλι περιγράφονταν παραβιάσεις νόμου από τους Δήμους. Συγκεκριμένα του αρ.260 του Κλεισθένη, καθώς σε εκείνη ο κ.Γεωργαντάς υπέγραφε ότι το Υπουργείο “έχει λάβει γνώση περιπτώσεων τοποθέτησης Προϊσταμένων σε ΚΕΠ, οι οποίες γίνονται χωρίς να λαμβάνεται πάντα υπόψη η προτεραιότητα της εμπειρίας των υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π), όπως ορίζει το αρ.260 του ν.4555/2018”.

Αναλυτικότερα, ακολουθεί το ακριβές κείμενο της Εγκυκλίου:

« Ενόψει προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ -με σειρά προτεραιότητας- για την κάλυψη κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. σε ΚΕΠ συγκεκριμένων Δήμων της Χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Υπηρεσία μας διαπιστώνει μία διαφορετική αποτύπωση των συστημένων θέσεων του κλάδου αυτού στους Ο.Ε.Υ. ορισμένων Δήμων της Χώρας.

Ειδικότερα, παρατηρούνται τα εξής:

– αρκετοί Δήμοι δεν έχουν λάβει υπόψη τις ρυθμίσεις του αρ.33 του ν.4024/2011 και προβαίνουν σε διαδικασίες σύστασης θέσεων του Κλάδου Δ.Υ.Π., χωρίς να έχουν για αυτό την προβλεπόμενη νομοθετική εξουσιοδότηση του αρ.113 του ν.4604/2019. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η εσφαλμένη εικόνα των Δήμων για τoν συνολικό αριθμό των θέσεων του κλάδου, όπως και για τον αριθμό των τυχόν υπαρχόντων κενών θέσεων.

– με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 περί του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), λαμβάνουν χώρα μετατάξεις υπαλλήλων σε κενές θέσεις του κλάδου Δ.Υ.Π. σε ΚΕΠ της Χώρας, οι οποίες δεν υφίστανται, δηλαδή δεν έχουν συσταθεί κατά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

– η Υπηρεσία μας γίνεται συχνά αποδέκτης ερωτημάτων για τη δυνατότητα ή μη κάλυψης τυχόν υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Δ.Υ.Π. από Δημοτικούς Υπαλλήλους άλλων κλάδων του οικείου Δήμου.

Ως εκ των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:  [α] η σύσταση θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. έλαβε χώρα με τη δημοσίευση -κατά χρονολογική σειρά – των ΦΕΚ 757/Β’/26.6.2006, ΦΕΚ 294/Β’/5.3.2007 και ΦΕΚ 1889/Β’/4.9.2009, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων,  [β] η σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ, πραγματοποιείται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ.24 παρ.3 του ν.3200/2003, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ.113 του ν.4604/2019.

Περαιτέρω, σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής:

– η σύσταση ή η τροποποίηση των θέσεων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων της Χώρας,

– η πλήρωση των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό κλάδου Δ.Υ.Π., όπου αυτές υφίστανται, πραγματοποιείται με Προκήρυξη μέσω του ΑΣΕΠ κατόπιν ενεργειών από το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα,

– με τις διατάξεις του αρ.40 παρ.3 του ν.4024/2011, προβλέφθηκε ότι το προσωπικό του Κλάδου Δ.Υ.Π., που υπηρετεί σε ΚΕΠ που συγχωνεύεται, μεταφέρεται αυτοδίκαια μαζί με τις θέσεις που κατέχει, στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση (σχετική η εγκύκλιος μας ΔΟΛΚΕΠ/Φ5/198/οικ. 22094/7.11.2011).

Συνοψίζοντας, οι κενές θέσεις κλάδου ΔΥΠ δεσμεύονται από την Υπηρεσία μας, με σκοπό την κατά καιρούς δυνατότητα κάλυψής τους με μόνιμο προσωπικό, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για τυχόν κάλυψη των θέσεων αυτών, με τη διαδικασία που ορίζει η παρ.2 του αρ.261 του ν.4555/2018.

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, η κάλυψη των τυχόν υφισταμένων κενών θέσεων του κλάδου Δ.Υ.Π. δεν μπορεί να γίνεται με μεταφορά ή μετάταξη υπαλλήλων άλλων κλάδων του οικείου Δήμου, ακολουθώντας τις διατάξεις και τη διαδικασία που διέπουν τους δημοτικούς υπαλλήλους.

Για την περίπτωση, δε, που έχουν ήδη συσταθεί και αποτυπωθεί στους αντίστοιχους ΟΕΥ των Δήμων σας μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2019 θέσεις του κλάδου Δ.Υ.Π., παρά και αντίθετα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του αρ.24 παρ.3 του ν.3200/2003, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ.113 του ν.4604/2019, παρακαλούμε προς θεραπεία αυτού, όπως μας ενημερώσετε εγγράφως σχετικά με τον αριθμό των θέσεων αυτών, προκειμένου η υπηρεσία μας να προχωρήσει στην ορθή αποτύπωσή τους και εν συνεχεία να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη σύννομη τακτοποίηση των υπαλλήλων που τυχόν έχουν καλύψει τέτοιες θέσεις με μετάταξη, κατ΄ εφαρμογή του ν.4440/2016 (ΕΣΚ).  Προσδοκούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία. »

Μπορείτε να δείτε την αριθμ.ΔΔΔΑ/Φ4/110/οικ.43037/13.12.2019 Εγκύκλιο, που δημοσιεύθηκε την 17η Δεκεμβρίου, ΕΔΩTotal
0
Shares