Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης – Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας

Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης – Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας

 

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης – Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας είναι φορέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και λειτουργεί υπό την εποπτεία και την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Θεσσαλίας. Αποστολή του Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και των Εργαστηριακών Κέντρων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Το  Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας έχει εκπαιδευτικό προσανατολισμό και για την επίτευξη της αποστολής του δραστηριοποιείται στα εξής επίπεδα:

  1. Στη διερεύνηση και αξιολόγηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, καθώς και του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
  2. Στη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και μαθητών
  3. Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα καθώς και στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων.
  4. Στην παροχή υπηρεσιών και δράσεων που σχετίζονται με τη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
  5. Σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Α. σε θέματα ενημέρωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων για καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.
  6. Στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, στην προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στις οικογένειες, σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και στην ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Για το τρέχον σχολικό έτος το Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας στελεχώνεται από την Προϊσταμένη, από εκπαιδευτικούς Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς Δ/βάθμιας Εκπ/σης με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, από Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοπεδικό και Διοικητικό Υπάλληλο.

Το Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η μετεξέλιξη του Κέντρου Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης-ΚΕ.Δ.Δ.Υ μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόκειται για αναβάθμιση του πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με ευρύτερες αρμοδιότητες υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων. Στο Κ.Ε.Σ.Υ. ενσωματώνονται και οι καταργηθείσες δομές, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού – ΚΕ.ΣΥ.Π. και ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων – Σ.Σ.Ν.

Το Κ.Ε.Σ.Υ. στεγάζεται στην οδό Πλαστήρα 21, 3ος όροφος και ο τομέας της Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην οδό Πλαστήρα 56. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2441079891 και 2441354524-5 (Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣTotal
0
Shares