Ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας

Ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας

H έκδοση γίνεται από την ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης govgr

Πιστοποιητικά

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Πιστοποιητικό ιθαγένειας

Η έκδοση γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet για την επιβεβαίωση των στοιχείων

Ο έλεγχος της εγκυρότητας του πιστοποιητικού που εκδίδεται γίνεται ως εξής:

  • είτε με τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου
  • είτε με το QR code

Τα πιστοποιητικά μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθούν και να παραδοθούν σε έντυπη μορφή

Όλα τα πιστοποιητικά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.

Η έκδοση γίνεται ηλεκτρονικά βήμα – βήμα στην διεύθυνση https://reg.services.gov.gr/
Total
0
Shares