Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας υπέβαλε πρόταση 7.1 εκατ. Ευρώ για το νέο LEADER 2023-2027

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας υπέβαλε πρόταση 7.1 εκατ. Ευρώ για το νέο LEADER 2023-2027

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας υπέβαλε πρόταση 7.1 εκατ. Ευρώ για το νέο LEADER 2023-2027

Μετά από μια πολύμηνη και επίπονη διαδικασία διαβούλευσης και σχεδιασμού από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, υποβλήθηκε η πρόταση στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης μέσω του LEADER 2023-2027 με τίτλο ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’ συνολικού προϋπολογισμού 7.088.500 € στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η περιοχή εφαρμογής αθροίζει 79.801 κατοίκους και περιλαμβάνει το σύνολο των 144 Δημ. Κοινοτήτων της Π.Ε. Καρδίτσας (με εξαίρεση το σχέδιο πόλεως Καρδίτσας) καθώς και τις 8 Δημ Κοινότητες της όμορης Δημ. Ενότητας Θεσσαλιώτιδας του Δήμου Δομοκού της Π.Ε. Φθιώτιδος.

Από τον Φεβρουάριο του 2022 πραγματοποιήθηκαν 59 ενέργειες διαβούλευσης με 69 τοπικούς φορείς (συμμετείχαν ενεργά 1.054 πολίτες) από τους κλάδους της Αγροδιατροφής, της Επιχειρηματικότητας, των Δομικών υλικών – Κατασκευών, του Τουρισμού, της Έρευνας – Καινοτομίας, της Κοινωνικής Οικονομίας – Δικτύωσης, της Κοινωνικής Συνοχής, της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Πολιτικής Προστασίας, του Πολιτισμού, των Χρηματοδοτικών Θεσμών και της Περιφερειακής – Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά από τον καθορισμό των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών της περιοχής οι φορείς ιεράρχησαν τις ανάγκες και η ομάδα έργου σχεδίασε τη στρατηγική γύρω από 6 Στρατηγικούς Στόχους:

  • Δημιουργία προϊόντων αξίας και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
  • Τόπος βιωματικών εμπειριών
  • Οικοσύστημα καινοτομίας
  • Τόπος αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής
  • Προτεραιότητα στους νέους – ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Διατήρηση φυσικής ποικιλομορφίας – περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας υπέβαλε πρόταση 7.1 εκατ. Ευρώ για το νέο LEADER 2023-2027

Το τοπικό πρόγραμμα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. φιλοδοξεί να παρέχει ευκαιρίες επιχειρηματικότητας στους τομείς αγροδιατροφής, τουρισμού, βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, καθώς και δυνατότητες συνεργασίας – δικτύωσης μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως αποτυπώνεται στα χρηματοδοτικά στοιχεία ανά ομάδες υπο- παρεμβάσεων του τοπικού προγράμματος:

Υπο-παρεμβάσεις Συνολικό
Κόστος
Δημόσια
Δαπάνη
Ποσό %
Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων ή μη γεωργικών προϊόντων ή του δασοκομικού τομέα ή στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση 2.940.000,00 1.911.000,00 65%
Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου ή παροχής υπηρεσιών σε όλους τους τομείς 900.000,00 585.000,00 65%
Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας 262.500,00 210.000,00 80%
Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή τομέα, 2-γενή τομέα ή 3-γενή τομέα 135.000,00 135.000,00 100%
Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού ή που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών 440.000,00 440.000,00 100%
Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας 135.000,00 135.000,00 100%
Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων ή μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς 200.000,00 180.000,00 75% ή 100%
Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών και πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές 360.000,00 360.000,00 100%
Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων ή μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων ή Έξυπνα Χωριά: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών 240.000,00 232.000,00 90% ή 10%
Σχέδια διατοπικής συνεργασίας και διακρατικής συνεργασίας 60.000,00 60.000,00 100%
Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού 1.416.000,00 1.416.000,00 100%
Σύνολο 7.088.500,00 5.664.000,00  
Total
0
Shares