Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Γ. Κωτσός: Δίνεται παράταση ενός έτους στα όρια ηλικίας απόσυρσης τουριστικών λεωφορείων & ΚΤΕΛ και οικονομική ενίσχυση! 

kotsos Vouli5

Γ. Κωτσός: Δίνεται παράταση ενός έτους στα όρια ηλικίας απόσυρσης τουριστικών λεωφορείων & ΚΤΕΛ και οικονομική ενίσχυση! 

Τακτοποιείται το ζήτημα παράτασης των ορίων ηλικίας απόσυρσης τουριστικών λεωφορείων και ΚΤΕΛ, αλλά και της ενίσχυσης των επαγγελματιών του κλάδου με τα Άρθρα 110 & 111 του κατεπείγοντος σ/ν που το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε στη Βουλή και ψηφίστηκε από την Ολομέλεια, το οποίο αφορά «ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Τα αιτήματα των επαγγελματιών του κλάδου είχε μεταφέρει και συζητήσει ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός σε σύσκεψη με τον Υφυπουργό Τουρισμού κ. Μ. Κόνσολα για θέματα τουρισμού του Νομού μας.

Ειδικότερα, το Άρθρο 110 του σ/ν αναφέρεται σε «παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατικών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4070/2012».

Συγκεκριμένα:

  1. Αναστέλλεται έως και 31-12-2021 η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 2963/2001 (Α’ 268), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου.
  2. Αναστέλλεται έως και 31/12/2021, η υποπ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α’ 284), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης.
  3. Αναστέλλεται έως και 31-12-2021, η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 22212/2008 (Β’ 2267), κοινής απόφασης των υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.
  4. Στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) αντικαθίσταται η φράση «για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με αναδρομική ισχύ δύο (2) ετών» από τη φράση «από τις 30.3.2016 έως και τις 31-12-2021» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Αναστέλλεται από τις 30.3.2016 έως και τις 31/12/2021 η ισχύς των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4072/2012 (Α’ 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατικών δημόσιας χρήσης ΤΑΞΙ.»
  5. Η υποπερ. γ’ της περ. 3 της υποπαρ. Η2 της παραγράφου Η του ν. 4093/2012 (Α’ 222), αντικαθιστάται ως εξής: «γ) Έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα (1) έτος και για τα ανοιχτού τύπου τα δώδεκα (12) έτη.»
  6. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021, η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α’ 40) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταφοράς μαθητών.

Επίσης, στο Άρθρο 111 του σ/ν του Υπουργείου Υγείας, προβλέπεται «η χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσης, καθώς και στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα, οι οποίες πλήττονται από το αναγκαστικό περιορισμό των οδικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας κόβει 19. Με κοινή απόφαση του Υπουργού οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, το ύψος αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της».
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

Επόμενο άρθρο
ΑΝΚΑ: Υποβολή οικονομικής προσφοράς

ΑΝΚΑ: Υποβολή οικονομικών προσφορών