Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας

erasmus sde Karditsas

Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας

To Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας σχεδίασε και υλοποίησε πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ με κωδικό 2020-1-EL01-KA104-077701, στη Δράση «Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων». Είχε διάρκεια 2 εβδομάδες από 25/4/2022 έως 9/5/2022. Αφορούσε εκπαιδευτική επίσκεψη πέντε (5) εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Καρδίτσας στον Οργανισμό ETN Training Vision στην Ιρλανδία (Cork), με τίτλο «Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διοίκηση και Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) (Αγγλικά: [Total Quality in Adult Education: Management and Evaluation in Second Chance Schools (SDE)])».

Τα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+, χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και αξιολογούνται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού κάθε χώρας- μέλους που για την Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Συνοπτικά στοιχεία του προγράμματος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Το ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ βρήκε το φορέα υποδοχής, επέλεξε τους συμμετέχοντες και γενικότερα είχε την ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης του προγράμματος αυτού. Το σχολείο μας, ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, παρέχει μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων βελτίωση των γνώσεων και των εμπειριών των εκπαιδευτικών του.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: Η συμβολή του ETN Training Vision Ireland ως εταίρου υποδοχής ήταν αποφασιστική στην υλοποίηση του προγράμματος. Η οργάνωση της εκπαίδευσης ήταν άρτια. Είχε την ευθύνη της οργάνωσης της εκπαίδευσης με υλοποίηση δομημένων σεμιναρίων – τεχνικών επισκέψεων καθώς και της πολιτιστικής ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης η φροντίδα των υπευθύνων του φορέα υποδοχής ήταν συνεχής. ¶ Ως φορέας υποδοχής έχει υποδεχθεί τα τελευταία 3 χρόνια 270 group εκπαιδευομένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα για σχεδόν 3400 μαθητές και καθηγητές. Έχει τεράστια εμπειρία στη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά σχολεία και γνωρίζει τις ανάγκες, τα αιτήματα και την ιδιαιτερότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Χάρη σε ένα μεγάλο δίκτυο δημόσιων – ιδιωτικών εταιρειών και πανεπιστήμια, προσφέρει εξειδικευμένες τοποθετήσεις εργασίας και εμπειρίες κατάρτισης, ικανές να ενισχύσουν τις επαγγελματικές ικανότητες των συμμετεχόντων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα εργασίας κατά την διάρκεια της τοποθέτησης ήταν η Αγγλική. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας οπότε δεν απαιτήθηκε διερμηνεία.

Τα θεματικά αντικείμενα των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν ήταν τα εξής:

 • Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση
 • Δομή, Πολιτική και Στόχευση του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος της Ποιοτικής Διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της Εκπαίδευσης ως μέρος αξιών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (T.Q.M.)
 • Διοίκηση και Διαχείριση Προσωπικού Σχολικών Μονάδων Ενηλίκων
 • Παρουσίαση του Συστήματος ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών
 • Παρουσίαση του Συστήματος ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αξιολόγησης (ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σχολείου)
 • Παρουσίαση Καλών Πρακτικών
 • Τεχνική Επίσκεψη σε σχολείο ενηλίκων
 • Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας
 • Τεχνική Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Cork
 • Η εφαρμογή της πιστοποίησης ποιότητας ISO 9001: 2000 στα σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Αξιολόγηση του σχεδίου

Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας των μαθημάτων έλαβαν Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για την πιστοποίηση των γνώσεων που αποκόμισαν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το σχέδιο αυτό ήταν το 3ο πρόγραμμα Erasmus+ που υλοποιεί το ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (τα δυο προηγούμενα ήταν 2014 και 2016).

Αποτελέσματα που προέκυψαν για τους συμμετέχοντες:

 • Κατανόηση της ολικής ποιότητας στη διοίκηση του σχολείου και κατ’ επέκταση σε όλους τους ανθρώπινους πόρους
 • Υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στην αξιολόγηση
 • Κατανόηση ότι η εξωτερική αξιολόγηση βελτιώνει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και η εσωτερική διαμορφωτική αξιολόγηση το ίδιο το σχολείο
 • Εμπλουτισμός της διδασκαλίας τους που συμβάλει στην αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης του σχολείου
 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους
 • Ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων
 • Ανταλλαγή πρακτικών
 • Ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας και της ευρωπαϊκής ιδέας

Αποτελέσματα που προέκυψαν για το σχολείο μας (ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

 • Ανάπτυξη καινοτομιών στην εκπαίδευση ενηλίκων και των εκπαιδευτικών πρακτικών
 • Ενεργοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας
 • Ενσωμάτωση σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών
 • Αναβάθμιση του σχολείου και μείωση της σχολικής διαρροής (εγκατάλειψη)
 • Βελτίωση της εκπαιδευτικής ποιότητας
 • Ενίσχυση του σχολείου ως εκπαιδευτικού οργανισμού ανοιχτού στην κοινωνία που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις

Αντίκτυπος του προγράμματος

Τα οφέλη από το σχέδιο αυτό ήταν σημαντικά σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και διεθνές. Καταδείχθηκε ότι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της χώρας απαιτεί διαρκή κατάρτιση και ανάπτυξη του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού. Μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης – επιμόρφωσης δημιουργούνται παραγωγικά στελέχη, τα οποία  συμβάλλουν στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της και επομένως στη θετικότερη, ανταπόκρισή της στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Ειδικότερα η δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να έχει εξωστρεφείς προσανατολισμούς και να επιδιώκει την αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση (feedback) με εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών – μελών.

ΔΙΑΔΟΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (έχοντας και τις 2 προηγούμενες εμπειρίες με προγράμματα Erasmus+) έχει σχεδιάσει ήδη και προώθησε ή προωθεί σειρά δράσεων για την διάδοση του σχεδίου, όπως:

 • Προβολή με φυλλάδιο και αφίσα.
 • Προβολή με φωτογραφικό και έντυπο υλικό σε ειδικό χώρο μέσα στο σχολείο.
 • Προβολή στο web site του σχολείου στο Διαδίκτυο (Internet).
 • Προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ειδική ημερίδα διάδοσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΔΕ Καρδίτσας.
 • Ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Erasmus+ Project Results Platform».
 • Παραγωγή DVD-ROM με τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα παραμονής των συμμετεχόντων στην χώρα υποδοχής.

erasmus sde Karditsas1 erasmus sde Karditsas2 erasmus sde Karditsas3 erasmus sde Karditsas4
Total
0
Shares
Previous Article
Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Ελληνόκαστρου - Αμυγδαλής - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Αυγούστου - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου για εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου

Next Article
δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την εβδομάδα από 16 έως 22/05/2022