Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

ΑΝΚΑ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στην Καρδίτσα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34, στον 1ο όροφο, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να αποφασίσει στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 και της Έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. – Πρόγραμμα Δράσης 2022.
  2. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. καθώς και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικά για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.
  3. Καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.
  5. Τροποποίηση των Άρθρων 3 «ΣΚΟΠΟΣ – ΕΡΓΟ» και του Άρθρου 23 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».
  6. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Παρακαλώ για την παρουσία σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Total
0
Shares