Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

ΕΠΣΚ : Διαδικασία έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητών 2019 /2020

Για την έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 2019/2020 απαιτούνται να κατατεθούν στην Ε.Π.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, όλα τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά, με την επισήμανση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που θα είναι ελλιπή:

1) Αίτηση του σωματείου.

2) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31/12/2021.

3) Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS και αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.

6) Καταβολή παραβόλου 75,00 ευρώ στο ταμείο της Ε.Π.Σ.Κ.

7) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει κατατεθεί στην Ε.Π.Σ.Κ.)

Για την Α1΄και Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία θα εκδοθεί Δελτίο Υπεύθυνου Τεχνικής Περιοχής (σε μη διπλωματούχο προπονητή) με παράβολο 75 Ευρώ.

Η έκδοση των δελτίων πιστοποίησης πρέπει να γίνει μέχρι την 21/9/2019.

 ΕΠΣ Καρδίτσας
Total
0
Shares