Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Επιδοτούμενο πρόγραμμα αποφοίτων Δ’ Εξαμήνου ΙΕΚ

diek Karditsas

 

Επιδοτούμενο πρόγραμμα αποφοίτων Δ’ Εξαμήνου ΙΕΚ, οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την Πρακτική τους Άσκηση.

Αιτήσεις Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, ώρα 13:00μ.μ., έως και την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ. 

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των Δημοσίων ΙΕΚ να υποβάλουν αίτηση, ως υποψήφιοι μαθητευόμενοι στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.», με βάση τις ειδικότητες, τα Δημόσια ΙΕΚ και τις προσφερόμενες θέσεις του Πίνακα 1, οι οποίοι,

  1. είναι απόφοιτοι Δ.Ι.Ε.Κ. του 4ου εξαμήνου φοίτησης των προσφερόμενων ειδικοτήτων
  2. δεν πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή δεν έχουν λάβει απαλλαγή από αυτή και
  3. βρίσκονται εκτός απασχόλησης (κατά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τμήμα Μαθητείας και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.)

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι, δικαιούνται θέση στο Τμήμα Μαθητείας στην ειδικότητά τους, εφόσον το Τμήμα Μαθητείας λάβει έγκριση λειτουργίας. 

Α. Περιγραφή Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ. 

Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής (δυικό σύστημα). Η Μαθητεία στα Ι.Ε.Κ., η οποία αφορά το 5ο εξάμηνο κατάρτισης και ορίζεται ως «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.», αποτελείται από δύο τμήματα:

«Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας». Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτιση στο Ι.Ε.Κ., (Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.) και 768 ώρες μαθητεία στον χώρο εργασίας, (Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας). Το «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας» πραγματοποιείται σε φορείς του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) δημοσίου τομέα, φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., σε αντικείμενα αντίστοιχα των ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί.

Η χρονική κατανομή των ωρών μεταξύ δομής κατάρτισης και χώρου εργασίας ανά εβδομάδα ορίζεται σε μία ημέρα στο Ι.Ε.Κ. και τέσσερις ημέρες στον χώρο εργασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας. Ο αριθμός των ωρών κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. και μαθητείας στον χώρο εργασίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα.

Η ποιότητα του συνόλου των διαδικασιών που αφορούν στην προετοιμασία, την εφαρμογή και τα τελικά αποτελέσματα τόσο για την παροχή της κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. («Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.»), όσο και στον χώρο εργασίας («Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας»), διασφαλίζεται με την υιοθέτηση των αρχών του Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας.

Μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ. και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ. Παράρτημα της Σύμβασης Μαθητείας αποτελεί το συμβατό με το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας της ειδικότητας Πρόγραμμα Μάθησης.

Το «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΔ – ΕΔΒΜ» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που κατά την παρούσα στιγμή είναι 21,78€ ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το ποσό της επιδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ ορίζεται την παρούσα στιγμή στα 16,54 € για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας», ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας» της εφαρμογής του «Προγράμματος Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.». Οι μαθητευόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των φορέων-οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές για όλο το διάστημα μαθητείας στο «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας». Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.

Β. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις από την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, ώρα 13:00μ.μ., έως και την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή τους η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων. 

Γ. Υποβολή Αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://mathiteia.it.minedu.gov.gr/. Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης συμμετοχής με επιλογή δύο Δημοσίων Ι.Ε.Κ. στα οποία θα λειτουργήσει Τμήμα Μαθητείας της ειδικότητάς του. Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από τον Πίνακα 1 (Τμήματα Μαθητείας) της παρούσας πρόσκλησης προτού συμπληρώσουν την αίτησή τους.

Δ. Πίνακας κατάταξης

Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ

(www.gsae.edu.gr) και στις ιστοσελίδες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Πίνακα 1 την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις ανά  ειδικότητα, για την επιλογή των καταρτιζόμενων η κατάταξη γίνεται βάσει του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) της βαθμολογίας του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου κατάρτισης (Γ.Μ.Ο.Β. εξαμήνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. βαθμολογίας του 4ου εξαμήνου κατάρτισης. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.

Ε. Έγκριση Τμημάτων Μαθητείας και Εγγραφή Μαθητευομένων

Η οριστική έγκριση λειτουργίας των τμημάτων Μαθητείας γίνεται κατόπιν έκδοσης Απόφασης του

Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ & Δ.Β.Μ. Οι εγγραφές των υποψηφίων μαθητευομένων στο 5ο Εξάμηνο (για το Πρόγραμμα Μαθητείας) θα πραγματοποιηθούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. που έχουν επιλεγεί, από την Τρίτη 21/01/2020 έως και τη Πέμπτη 23/01/2020.

Οι μαθητευόμενοι οι οποίοι δε θα εγγραφούν εντός των προαναφερόμενων ημερομηνιών χάνουν το δικαίωμα εγγραφής και η θέση συμπληρώνεται από τον/την πρώτο/η επιλαχόντα/χούσα του πίνακα κατάταξης. Η συμπλήρωση των τμημάτων με επιλαχόντες θα ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 24/01/2020.

Οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Ι.Ε.Κ. που εγγράφονται Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την εγγραφή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Η τοποθέτηση των μαθητευομένων στους φορείς που προσφέρουν τις θέσεις μαθητείας γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. στο οποίο θα λειτουργήσει Τμήμα Μαθητείας.__

Κατά την εγγραφή τους οι μαθητευόμενοι θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο (microdata) βάσει προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

ΣΤ. Πληροφορίες

Για τεχνική υποστήριξη σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lifelonglearning@minedu.gov.gr. Για πληροφορίες που αφορούν στην Πρόσκληση μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mathiteia_diek@minedu.gov.gr και στα τηλέφωνα 2131311632, 2131311585 και 2131311621.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΚ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 ΒΟΗΘΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ 30
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΚ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

10
3 ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 11
5 ΒΟΗΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9
6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 7
7 ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 15
8 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 30
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ 30
10 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 30
11 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 11
12 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER)

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 6
13 ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ 8
14 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 13
15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 9Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο
panepisthmio

Ο.Μ. Μουζακίου: Να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για τα ιδιωτικά κολέγια

Επόμενο άρθρο
Μια ημέρα με Τσιτσάνη στα Τρίκαλα

Μια ημέρα με Τσιτσάνη στα Τρίκαλα