Έως 29 Μαρτίου οι αιτήσεις για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ ή ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ ή ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου, σύμφωνα με το Ν.4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ  82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την αριθμ. 13/2013 (ΦΕΚ 313/τ.Β/15-2-2013) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας

ΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. ή ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Την πλήρη πρόσκληση με τις διαθέσιμες ανά έδρα – διοικητική μονάδα άδειες, καθώς και σχετική αίτηση, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας  www.thessaly.gr.

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ
Total
0
Shares