Ενημέρωση επιχειρήσεων σχετικά με τα «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ και μελλοντικά προγράμματα ΕΣΠΑ – Ευχαριστήριο μήνυμα

Ενημέρωση επιχειρήσεων σχετικά με τα «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ και μελλοντικά προγράμματα ΕΣΠΑ

Ενημέρωση επιχειρήσεων σχετικά με τα «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ και μελλοντικά προγράμματα ΕΣΠΑ – Ευχαριστήριο μήνυμα

Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ενημερώνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα υλοποιούνται 7 προγράμματα επιδότησης της εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες ανέργων και όλη την επικράτεια, με ποσοστά επιχορήγησης έως 100% και συνολική επιδότηση έως 17.000 ευρώ ανά θέση. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 26.000 διαθέσιμες θέσεις στις εξής δράσεις:

· Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών για 12-24 μήνες, έως 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 8.000.

· Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων 45 ετών και άνω. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες, έως 13.709 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 7.000.

· Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες, για την πρόσληψη ανέργων όλων των ηλικιών. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 15 μήνες, έως 12.264 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 4.000.

· Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους έως 29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) για 7 μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 3.000.

· Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω. Η επιχορήγηση μισθού και εισφορών ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία για 15 μήνες, έως 8.580 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 3.000.

· Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 70% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12, έως 17.170 ευρώ ανά θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 700.

· Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, 18-30 ετών, στη Βόρεια Εύβοια, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) για 7 μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 300.

Τα 4 εξ αυτών περιλαμβάνουν την περιοχή μας και μπορούν να αξιοποιηθούν από τις τοπικές επιχειρήσεις.

Παρουσιάζεται η διαδικασία συμμετοχής από πλευράς των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων:

1. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω gov.gr.

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

2. Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τον αριθμό των θέσεων, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα

3. H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις

4. Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης

5. Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και κάνει πρόσληψη

Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται στο προσεχές διάστημα η Δράση “Ενίσχυση και Λειτουργία νέων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων”.

Η Δράση θα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (πλην τουρισμού) προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Ενδεικτικά θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν τους παρακάτω τομείς

· Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

· Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

· Υλικά/Κατασκευές

· Εφοδιαστική Αλυσίδα

· Ενέργεια

· Περιβάλλον

· Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

· Υγεία

· Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο

· Υπηρεσίες

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

· να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής

· να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια

· να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης

· να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

· να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ

· να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

Επιλέξιμες Δαπάνες – Ποσοστό επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€ στο τομέα της μεταποίησης και από 15.000€ έως 100.000€ στο τομέα του Εμπορίου και των υπηρεσιών.

 Θα χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι δικαιούχοι θα επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

· Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

· Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

· Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

· Προβολή/Προώθηση

· Συμμετοχή σε Εκθέσεις

· Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

· Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

· Μισθολογικό Κόστος

· Έμμεσες Δαπάνες 

Ενημέρωση επιχειρήσεων σχετικά με τα «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ και μελλοντικά προγράμματα ΕΣΠΑΤέλος, ως ένας νέος στο ελεύθερο επάγγελμα και συμπληρώνοντας ένα χρόνο επαγγελματικής δράσης στην περιοχή, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με εμπιστεύτηκαν και συνεχίζουν να με εμπιστεύονται. Πιο συγκεκριμένα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τους ιδιώτες που συνεργαζόμαστε σε λογιστικά και ασφαλιστικά ζητήματα και προ πάντων τους γονείς μου, ως συνεχιστής μίας οικογενειακής προσπάθειας που ξεκίνησε στο Μουζάκι στο μακρινό 1995.

Στο σημείο αυτό, παρουσιάζω περιληπτικά τα αποτελέσματα που πετύχαμε μαζί τον τελευταίο χρόνο:

· Ενίσχυση 14 επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μουζακίου με ύψος ενίσχυσης στα 14.800€ με συνολικό ύψος απορρόφησης στα 207.200€ (!), μέσω των προγραμμάτων «Επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων επαγγελματιών» για ηλικίες 18-29 & 30-45

· Ένταξη 10+ επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα πρόσληψης προσωπικού, μειώνοντας έτσι το κόστος της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για προσωπικό όλων των ηλικιακών ομάδων στην περιοχή.

· Ένταξη 7+ επιχειρήσεων στο πρόγραμμα με στόχο την Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Θεσσαλία – «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

· Ποσοστό επιτυχίας 97% στις αποζημιώσεις από τις συνεργαζόμενες 15+ ασφαλιστικές εταιρείες, κυρίως σε αυτοκινητιστικές υποθέσεις και καλύψεις από ασφαλιστήρια κατοικίας.

Σε μια προσπάθεια ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων και ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, είμαστε όλοι απαραίτητοι.

Συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε μαζί..

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλους!

Με εκτίμηση,

Καλεσιάκης Κ. Χρίστος

Οικονομολόγος, ΜSc

Ενημέρωση επιχειρήσεων σχετικά με τα «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ και μελλοντικά προγράμματα ΕΣΠΑ

Ενημέρωση επιχειρήσεων σχετικά με τα «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ και μελλοντικά προγράμματα ΕΣΠΑ

Total
0
Shares