Έγγραφη συμφωνία για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση Μελίσσι της Τ.Κ. Οξυάς

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου σχετικά με τη σύναψη της έγγραφης συμφωνίας για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση Μελίσσι της Τ.Κ. Οξυάς μεταξύ του Δήμου και της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο “ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ”.

Η απόφαση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με 12-11 ψήφους.

Αναλυτικά όσα ψήφισε κατά πλειοψηφία το Δ.Σ. για να περιέχονται στη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών:

Άρθρο 1. Σκοπός – Αντικείμενο

Σκοπός της έγγραφης αυτής σύμβασης είναι:

Α) η παραχώρηση δικαιώματος διέλευσης στο δρόμο του οικισμού Μελίσσι Οξυάς, για την εγκατάσταση του αγωγού του Μικρού υδροηλεκτρικού Έργου «Μελίσσι» της Εταιρείας για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου,

Β) η έγκριση διενέργειας τομής μήκους 2.120 μ και συγκεκριμένα από το σημείο στο οποίο τελειώνει η εγκατάσταση του αγωγού επί δασικής εκτάσεως έως το σημείο του κτιρίου του σταθμού παραγωγής, ήτοι για ένα συνολικό μήκος 2120μ. περίπου,

Γ) η εν γένει ρύθμιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την εγκατάσταση του αγωγού, την αποκατάσταση του οδοστρώματος, την χρήση και την διαχείριση του έργου Μικρού Υδροηλεκτρικού έργου στην θέση Μελίσσι της κοινότητας Οξυάς του Δήμου Μουζακίου και

Δ) η ρύθμιση των τελών διέλευσης και του τρόπου καταβολής τους

Άρθρο 2. Διάρκεια παραχώρησης δικαιώματος διέλευσης

Η διάρκεια της παρούσας παραχώρησης δικαιώματος διέλευσης ορίζεται για είκοσι πέντε (25) έτη, από της εγκρίσεως της μελέτης του Δήμου ή από της ενάρξεως των εργασιών του έργου

Παράταση της παραχώρησης μπορεί να λάβει χώρα εφ’ όσον συναινέσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Για τον σκοπό αυτό θα συνταχθεί νέα έγγραφη συμφωνία.

Άρθρο 3. Εγκαταστάσεις, οι οποίες θα εξυπηρετούν τα γειτονικά κτήματα και η δημιουργία εναλλακτικής διαδρομής

3.1] Εγκατάσταση κατά μήκος του αγωγού προσαγωγής, βανών (αναμονών) νερού, για την κάλυψη των υφιστάμενων ή μελλοντικών αρδευτικών αναγκών όλων των κτημάτων που βρίσκονται κατά μήκος του αγωγού, και τοποθέτηση επί του αγωγού, σε κατάλληλα σημεία, πυροσβεστικών κρουνών για  ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων.

3.2] Κατασκευή νέου κλειστού αρδευτικού δικτύου για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των κτημάτων της περιοχής Βαγένια, εντός προθεσμίας 18 μηνών από την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του αγωγού.

3.3] Δημιουργία εναλλακτικής διαδρομής. Με την δημιουργία της διαδρομής αυτής εξασφαλίζεται η διατήρηση της κυκλοφορίας, όταν είναι κλειστή η οδός Νησιά – Μελίσσι εξαιτίας των εργασιών. Όταν,  δηλαδή, θα κλείνει η οδός Νησιά – Μελίσσι για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, τότε θα υπάρχει η εναλλακτική διαδρομή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων και η επικοινωνία των οικισμών. Ειδικότερα, υφίσταται δημοτική οδός που συνδέει τα Βαγένια με το Παλιοχώρι, η οποία έχει μήκος περίπου 8 χλμ. Η συγκεκριμένη οδός είναι βατή και χρησιμοποιείται ήδη από οχήματα χωρίς να απαιτούνται άλλες εργασίες. Στη χιλιομετρική θέση 2,3 χλμ από τη γέφυρα στα Βαγένια της συγκεκριμένης οδού, άρχεται δασικός δρόμος, ο οποίος καταλήγει στην οδό Νησιά – Μελίσσι, στο σημείο έναρξης εργασιών κατασκευής του αγωγού. Σε αυτό το τμήμα, μήκους 1 χλμ η αντισυμβαλλόμενη πρέπει να αναλάβει να εξασφαλίσει την διέλευση οχημάτων. Για τον λόγο αυτό πρέπει αυτή να προβεί στις σχετικές εργασίες που είναι απαραίτητες (τοπικές διανοίξεις, καθάρισμα, επίστρωση με χαλίκι κλπ). Αναφορικά με τον τρόπο διέλευσης του εκεί ρέματος η αντισυμβαλλόμενη θα προβεί σε εργασίες καθ’ υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία θα δώσει και την σχετική έγκριση.

Σημείωση: Διευκρινίζω σε εσάς ότι δεν είναι δυνατόν να εκκινήσουν οι εργασίες κατασκευής άμεσα, διότι εκκρεμούν ακόμη διάφορα διαδικαστικά θέματα. Ενδεικτικά εκκρεμεί: η υποβολή και έγκριση μελετών δασικής οδοποιίας και μελετών δασικής αποκατάστασης, η πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα πληρωμής ανταλλάγματος χρήσης, η έγκριση οριοθέτησης, η έκδοση οικοδομικής αδείας, η έγκριση μελέτης κατασκευής αγωγού από τον Δήμο. Ένα χρονικό σημείο ικανό για την έναρξη της παραχώρησης είναι η έγκριση της μελέτης από τον Δήμο.

Στην εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη δεν αναφέρεται η δημιουργία εναλλακτικής διαδρομής. Ο Δήμος, ωστόσο, πρέπει να επιβάλλει στην  αντισυμβαλλόμενη την κατασκευή της, όπως περιγράφεται ανωτέρω, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των κατοίκων κατά τη διάρκεια των εργασιών και να εξασφαλίζεται η διατήρηση της κυκλοφορίας όταν είναι κλειστή η εν λόγω οδός εξαιτίας των εργασιών.

Σημειώνω σε εσάς ότι εγκατάσταση του αγωγού θα λάβει χώρα υπογείως της υφιστάμενης οδοποιίας σχεδόν στο σύνολό της. Αυτή η ενέργεια ελαχιστοποιεί τις τεχνικές επεμβάσεις στο περιβάλλον.

Άρθρο 4. Αναλογούντα τέλη διέλευσης και τρόπος καταβολής αυτών

Το ύψος των τελών διέλευσης ορίζεται ως εξής:

4.1] Εφάπαξ τέλος διέλευσης:
Χρηματοδότηση έργων συνολικής αξίας 100.000,00 στην Τ.Κ. Οξυάς.

4.2] Το ετήσιο τέλος διέλευσης, για όλη της διάρκεια λειτουργίας του έργου, ορίζεται ως εξής:

Για την 1η δεκαετία λειτουργίας του έργου, ποσοστό ίσο με το 3% των ακαθαρίστων εσόδων του έργου (επιπλέον του ποσοστού 3% επί των ακαθαρίστων εσόδων του έργου που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος που παρακρατείται στην πηγή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), όπως αυτά καθορίζονται από τα επίσημα μηνιαία παραστατικά που εκδίδει ο λειτουργός της αγοράς (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ).

Για την 2η δεκαετία λειτουργίας του έργου, ποσοστό ίσο με το 3,5% των ακαθαρίστων εσόδων του έργου (επιπλέον του ποσοστού 3% επί των ακαθαρίστων εσόδων του έργου που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος που παρακρατείται στην πηγή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), όπως αυτά καθορίζονται από τα επίσημα μηνιαία παραστατικά που εκδίδει ο λειτουργός της αγοράς (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)

Σημείωση: Σας διευκρινίζω ότι: Η συμφωνία της αντισυμβαλλόμενης με τον Δήμο Μουζακίου αφορά την απόδοση ποσοστού 3% στην πρώτη δεκαετία λειτουργίας και 3,5% την δεύτερη δεκαετία λειτουργίας των ακαθαρίστων εσόδων του έργου, όπως αυτό το ποσό προκύπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του έργου, τα οποία ποσοστά είναι επιπλέον του νόμιμου ποσοστού 3% του ειδικού τέλος υπέρ ΟΤΑ που παρακρατείταιi στην πηγή (οράτε το Α.3 σχετικό έγγραφο). Το αντίστοιχο ενδεικτικό ποσό (55.000 και 60.000) προκύπτει με βάση το 6% (ή το 6,5%) συνολικά των ακαθάριστων εσόδων του έργου, τα οποία προκύπτουν από την μέση εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του έργου και την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική του υπουργείου (σχετική σύμβαση πώλησης ενέργειας που θα υπογράψει η συμβαλλόμενη εταιρία με το αρμόδιο Υπουργείο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία). Για το νόμιμο 3% η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία δεν έχει καμία εμπλοκή, γιατί αυτό παρακρατείται στην πηγή και αποδίδεται στον Δήμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ωστόσο, η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία δεσμεύεται με την παρούσα για το πρόσθετο 3% (ή 3,5%) που έχει συμφωνήσει (Α.3).

Αυτονόητο είναι ότι και για το ποσοστό αυτό (το πρόσθετο 3% πέραν του νόμιμου) ΔΕΝ μπορεί να γίνει λόγος για συγκεκριμένο (μηνιαίο) ποσό εσόδου υπέρ του Δήμου. Και αυτό γιατί το ποσό αυτό είναι μηνιαίως μεταβαλλόμενο (αυξανόμενο ή μειούμενο) ανάλογα με την παραγωγή του έργου, η οποία είναι μεταβλητή, και την πολιτική του κράτους.

Σας κάνω σαφές η παραγωγή του έργου είναι ανάλογη της ενιαυσίας ποσότητας του υετού. Για τον τρόπο δέσμευσης της αντισυμβαλλόμενης εταιρίας οράτε την §3 του άρθρου 4 της παρούσας.

4.3] Διαδικασία είσπραξης εκ μέρους του Δήμου Μουζακίου. Ειδικότερα, ο Δήμος Μουζακίου θα εκδίδει μηνιαίως τιμολόγια (φορολογικά παραστατικά) προς την αντισυμβαλλόμενη εταιρία, με βάση τα αντίστοιχα μηνιαία παραστατικά που εκδίδει ο ΔΑΠΕΕΠ. Η αντισυμβαλλόμενη εταιρία από την άλλη υποχρεούται να θέσει σε τράπεζα πάγια και ανέκκλητη τραπεζική εντολή, ώστε να διασφαλίζεται η καταβολή του 3% των αντίστοιχων ακαθαρίστων μηνιαίων εσόδων του έργου στο Δήμο.

Τα παραπάνω έσοδα πρέπει να αποδίδονται από το Δήμο Μουζακίου στην κοινότητα Οξυάς. Η καταβολή των παραπάνω ποσών θα γίνεται εντός 10 ημερών από την εξόφληση του αντίστοιχου μηνιαίου τιμολογίου που θα εκδίδει η εταιρεία προς τον ΔΑΠΕΕΠ.

Η καταβολή του τέλους δεν αναστέλλεται από οποιαδήποτε λόγο, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας που οφείλεται ανεξάρτητα από την συνεχή ή εποχική λειτουργία του έργου και της μερικής ή ολικής εκμετάλλευσής του.

Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές της Εταιρείας προς το Δήμο θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων και δη σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, όπως αυτός ισχύει, επιβαρυνόμενες και με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Άρθρο 5. Άλλες Υποχρεώσεις Εταιρείας – Δήμου Μουζακίου

5.1] Κάλυψη δύο μόνιμων θέσεων εργασίας για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου από άτομα που θα υποδειχθούν από την Τ.Κ. Οξυάς. Κάλυψη ΜΙΑΣ (πρόσθετης) θέσης εργασίας για το τμήμα του έργου, το οποίο ευρίσκεται στο Πευκόφυτο. Οι, συνολικά 3 θέσεις εργασίας, αφορούν την λειτουργία του έργου.

5.2] Αποκλείεται στον Δήμο Μουζακίου η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Η σύμβαση λύεται σε περίπτωση μη τελικής λήψης εκ μέρους της εταιρείας ή αναστολής ή ακύρωσης της ισχύος με δικαστική απόφαση οποιαδήποτε άδειας ή έγκρισης που απαιτείται για τη νόμιμη εγκατάσταση ή λειτουργία του έργου από τις νόμιμες αρχές η οποία θα γνωστοποιηθεί στο Δήμο με σχετικά έγγραφα των νόμιμων αρχών.

β) Σε περίπτωση λόγων ανωτέρας βίας (πόλεμος, φυσικές καταστροφές), πτώχευσης ή θέση σε ειδική εκκαθάριση της εταιρείας, τα οποία θα προκύπτουν από επίσημα έγγραφα που θα κατατεθούν στο Δήμο από την εταιρία, η σύμβαση λύεται χωρίς ειδικές διατυπώσεις.

5.3] Η άδεια διέλευσης δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του αγωγού του «Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού και τη λειτουργία του έργου, στη θέση Μελίσσι, του Δήμου Μουζακίου».

Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται χωρίς την άδεια του Δήμου Μουζακίου.

5.4] Πριν την έναρξη των εργασιών θα σταλεί προς έγκριση στο Δήμο πλήρης μελέτη των επεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν

5.5] Μετά την τοποθέτηση του αγωγού η εταιρία θα αποκαταστήσει πλήρως το κατάστρωμα του δρόμου στην πρότερη κατάσταση

5.6] Η εταιρία υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

5.7] Οποιαδήποτε εργασία επί του οδοστρώματος της οδού απαιτηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου θα γίνεται κατόπιν ενημέρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

5.8] Το έργο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του δεν θα παρακωλύει την άρδευση των κτημάτων και την ύδρευση των κατάντη οικισμών.

5.9] Ο Δήμος θα παρέχει την άδεια στην εταιρία να κατασκευάσει τα απαραίτητα έργα για τις ανάγκες του υδροηλεκτρικού έργου.

Άρθρο 6 – Μεταβίβαση της Εταιρίας.

Σε περίπτωση μεταβίβασης των αδειών του έργου ή πώλησης της εταιρείας, ο νέος κύριος εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της παρούσας».