Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ελληνική Λύση: Ερώτηση στη Βουλή για την ανακήρυξη της παλιάς γέφυρας Μουζακίου ως ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο

palia gefira Mouzaki 2

Ελληνική Λύση: Ερώτηση στη Βουλή για την ανακήρυξη της παλιάς γέφυρας Μουζακίου ως ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο

Ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης Αβδελάς Απόστολος και Χήτας Κωνσταντίνος

Σύμφωνα με ενημέρωση κατοίκων Καρδίτσας, μετά από πρωτοβουλία Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας και με την υποστήριξη Φορέων του ομώνυμου Δήμου, αποφάνθηκε σε σύσκεψη η αναγκαιότητα ανάδειξης της παλιάς γέφυρας στην είσοδο του Μουζακίου ως ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο. Επιπρόσθετα, επί του θέματος κρίθηκε απαραίτητη η συνέχιση χρήση της ως πεζογέφυρα, όπως άλλωστε υφίστατο μέχρι το πλήγμα που δέχτηκε κατά τη διέλευση του «Ιανού». Συνεπώς, συμπερασματικά, θα πρέπει να διασφαλιστεί η καταλληλότητά της επί του πρακτέου άμεσα και η αποκατάσταση των όποιων ζημιών έχει υποστεί, ώστε εκ νέου να καταστεί ασφαλής και λειτουργική.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί

 1. Προτίθεστε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της παλιά γέφυρας του Μουζακίου ως πεζογέφυρα και να αναδειχθεί και ανακηρυχθεί διατηρητέα ως ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο;
 2. Υπήρξαν μελέτες, στις οποίες καταφαινόταν ότι η αναφερόμενη γέφυρα κρινόταν κατεδαφιστέα κι αν ναι, ποιες ήταν οι πηγές προέλευσης αυτών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Απάντηση στην αρ. 4100 / 22-03-2022 ερώτηση με θέμα: «Ανακήρυξη παλιάς γέφυρας Μουζακίου Καρδίτσας ως ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο»

Σχετ : α) Το αριθμ. 19635/28-03-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

β)Η αριθμ. 4100/22-03-2022 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Α. Αβδελά και Κ. Χήτα

Απαντώντας στα παραπάνω σχετικά έγγραφα σχετικά με την  «παλιά γέφυρα Μουζακίου Καρδίτσας» θέτουμε υπόψη τα εξής :

 • Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί κατά το διάστημα 1932-1936.
 • Στις 10.2018 με το αρ.230461/6893/2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας απαγορεύθηκε η διέλευση οχημάτων στην παλιά γέφυρα Μουζακίου λόγω επικινδυνότητας.
 • Με το αρ. 1018/30/114-α έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Καρδίτσας αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της παλιάς γέφυρας Μουζακίου.
 • Στις 19-20.07.2020 πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Υπηρεσίας μας αυτοψία από κλιμάκιο εξειδικευμένων στατικών μηχανικών και συντάθηκε « Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης», σύμφωνα με την οποία:
  • Οι παραδοχές με τις οποίες σχεδιάσθηκε η γέφυρα είναι άγνωστες και δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία της μελέτης του έργου.
  • Από τον μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκαν βλάβες και φθορές σε δομικά στοιχεία της πεζογέφυρας (υπάρχει και σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση) .
  • Απαιτείται η αποτύπωση του δομήματος, η μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας, η μελέτη ανασχεδιασμού του φορέα και η μελέτη επεμβάσεων (επισκευών/ενισχύσεων).
 • Μετά την θεομηνία του μεσογειακού κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» της 18-19/09/2020 ο φορέας της γέφυρας υπέστη επί πλέον σοβαρές βλάβες. Για το λόγο αυτό απαγορεύθηκε η διέλευση και των πεζών.
 • Παράλληλα και σύμφωνα με το άρθρο 63 ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227 / Α’/ 18-11-2020) και την αριθμ. 22667/29-1-2021 (ΦΕΚ 390/Β’/3-2-2021) απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών ανατέθηκε στην κατασκευαστική εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον “ΙΑΝΟ” στους Δήμους Μουζακίου, Καρδίτσας και Αργιθέας. Ήδη από την ανάδοχο «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» πραγματοποιούνται εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο του ποταμού Πάμισου. Η επίβλεψη των ανωτέρω εργασιών ασκείται από την Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. (Ειδική Υπηρεσία Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών η οποία είναι και υπεύθυνη σχετικά με τυχόν επεμβάσεις στην«παλιά γέφυρα Μουζακίου»
 • Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Ο Περιφερειάρχης

Κώστας Αγοραστός


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 132450/06-04-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Κ.Υ.Α), η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Ειδικότερα, από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 κατανεμήθηκε στο Δήμο Μουζακίου Νομού Καρδίτσας ποσό ύψους 272.550,00 € για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, ενώ ίδιο ποσό έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί και κατά το τρέχον έτος.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, στη βάση του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7- Ψ25) απόφασης επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ο Δήμος Μουζακίου επιχορηγήθηκε με ποσό ύψους 242.300,00 €.

Επιπλέον, στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 055, είναι ενταγμένο το έργο της πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει αιτήματα που αφορούν ενδεικτικά σε κάθε είδους φυσική καταστροφή, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.λπ. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει πλήρως αιτιολογημένο ως προς την αναγκαιότητά του αίτημα, συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει και αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης που συνδέονται ευθέως με το Πρόγραμμα και εξυπηρετούν τους σκοπούς του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Μουζακίου επιχορηγήθηκε, ως ακολούθως:

ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΠΟΣΌ (€)
59900 21-09-2020 21-09-2022 Ιανός 2.500.000,00
92573 30-12-2020 30-12-2022 Ιανός 600.000,00
30280 19-04-2021 19-04-2023 400.000,00
47054 23-06-2021 23-06-2023 1.000.000,00
65952 10-09-2021 10-09-2023 Ιανός ΣΤ’ φάση 200.000,00
31648 18-05-2022 18-05-2024 200.000,00

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από τον Δήμο Μουζακίου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19635/28-03-2022 έγγραφο και, όταν περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, βάσει του άρθρου 63 του ν.4753/2020 (Α’ 227), η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης των ζημιών επί οδοστρωμάτων, οδικών υποδομών, γεφυρών και εκτέλεσης συνοδών έργων σήμανσης, προστασίας και ασφάλειας, απορροής όμβριων κ.λπ., που προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανήκει και στην αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο είναι αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
Total
0
Shares