Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) στη Θεσσαλία

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) στη Θεσσαλία

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID- 19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί από την ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ της 5ης Υ.Π.Ε. από την 14η Μαρτίου έως τις 17 Οκτωβρίου 2020. Η παρούσα έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) συντάσσεται σε συνεργασία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Συντονιστικού Κέντρου COVID-19 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από 1η Αυγούστου ισούται με 1116 εκ των οποίων τα 437 (37.4%) εντοπίστηκαν μέσω ιχνηλάτησης, τα 270 (28.2%) εντοπίστηκαν από αυτόβουλη προσέλευση των ασθενών, τα 68 (5.9%) είναι ορφανά και τα 395 (33.5%) αδιευκρίνιστα.

Πίνακας 1. Κατανομή κρουσμάτων ως προς τον εντοπισμό τους
Εντοπισμός κρουσμάτων Ν (%)
Ιχνηλάτηση 437 (37.4%)
Αυτόβουλη προσέλευση 270 (28.2%)
Ορφανά 68 (5.9%)
Αδιευκρίνιστα 395 (33.5%)

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα 730 κρούσματα αντιστοιχούν σε άντρες και αποτελούν το 52.7% του συνόλου των κρουσμάτων της Θεσσαλίας. Όσον αφορά την ηλικία υπολογίστηκε ότι η μέση τιμή είναι τα 39.3 έτη, η διάμεσος τα 38 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 88 ετών. Αντίστοιχα, τα κρούσματα που αντιστοιχούν σε γυναίκες είναι 657 και αποτελούν το 47.4% του συνόλου των κρουσμάτων. Αναφορικά με την ηλικία, η μέση τιμή είναι τα 40 έτη και η διάμεσος τα 38 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 96 ετών. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Κατανομή των κρουσμάτων  COVID-19 με βάση το φύλο από 14 Μαρτίου  έως  21 Οκτωβρίου 2020
Φύλο Πλήθος Ηλικία (έτη)
Μέση τιμή Διάμεσος Εύρος
Αμφότερα τα φύλα 1391 39.6 38 0-96
Άρρεν 730 (52.6%) 39.3 38 0-88
Θήλυ 657 (47.4%)                       40 38 0-96
*Το πλήθος και τα ποσοστά των δύο φύλων υπολογίζονται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κάθε κρούσμα.

*Τα αποτελέσματα της μέσης τιμής, διαμέσου και εύρους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την ηλικία των 662 αντρών και 608 γυναικών, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών (week 41, 42) ισούται με 373. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα 191 κρούσματα αντιστοιχούν σε άντρες και αποτελούν το 51.6% του συνόλου των κρουσμάτων της Θεσσαλίας. Όσον αφορά την ηλικία υπολογίστηκε ότι η μέση τιμή είναι τα 39.6 έτη, η διάμεσος τα 38 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι 2 ετών και το μεγαλύτερο 78 ετών. Αντίστοιχα, τα κρούσματα που αντιστοιχούν σε γυναίκες είναι 179 και αποτελούν το 48.4% του συνόλου των κρουσμάτων. Αναφορικά με την ηλικία, η μέση τιμή είναι τα 35.2 έτη, η διάμεσος είναι τα 29 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 85 ετών. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3. Κατανομή των κρουσμάτων  COVID-19 με βάση το φύλο από 11 έως 24 Οκτωβρίου (week 41, 42)
Φύλο Πλήθος Ηλικία (έτη)
Μέση τιμή Διάμεσος Εύρος
Αμφότερα τα φύλα 373 37.4 34 0-85
Άρρεν 191 (51.6%) 39.6 38 2-78
Θήλυ 179 (48.4%)                      35.2 29 0-85
*Το πλήθος και τα ποσοστά των δύο φύλων υπολογίζονται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κάθε κρούσμα.

*Τα αποτελέσματα της μέσης τιμής, διαμέσου και εύρους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την ηλικία των 142 αντρών και 145 γυναικών, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία

Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ηλικιακές ομάδες για να παρουσιαστεί η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων στο σύνολο των δύο φύλων και σε κάθε φύλο ξεχωριστά βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα “0-29” και η δεύτερη συχνότερη πληγείσα ηλικιακή ομάδα είναι η “30-49”. Η ηλικιακή κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 και στο Διάγραμμα 1.

Πίνακας 3. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 24 Οκτωβρίου 2020
Ηλικιακή ομάδα Αμφότερα τα φύλα N (%) Άρρεν N (%) Θήλυ N (%)
0-29 479 37.72% 248 37.46% 231 37.99%
30-49 367 28.90% 202 30.51% 165 27.14%
50-69 295 23.23% 153 23.11% 142 23.36%
>=70 129 10.16% 59 8.91% 70 11.51%
Σύνολο 1270 662 608

Η πλειοψηφία των κρουσμάτων στο σύνολο των δύο φύλων αλλά και σε κάθε φύλο ξεχωριστά εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα “0-29” για τις εβδομάδες με ημερομηνίες από 11 έως 24 Οκτωβρίου (week 41, 42). Η δεύτερη συχνότερη πληγείσα ηλικιακή ομάδα και στα δύο φύλα είναι η  “50-69”. Η ηλικιακή κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της τελευταίας εβδομάδας παρουσιάζεται στον Πίνακα 5 και στο Διάγραμμα 2.

Πίνακας 5. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 από 11 έως 24 Οκτωβρίου (week 41, 42)
Ηλικιακή ομάδα Αμφότερα τα φύλα N (%) Άρρεν N (%) Θήλυ N (%)
0-29 129 44.95% 54 38.03% 75 51.72%
30-49 66 23.00% 38 26.76% 28 19.31%
50-69 71 24.74% 38 26.76% 33 22.76%
>=70 21 7.32% 12 8.45% 9 6.21%
Σύνολο 287 142 145  

 

Διάγραμμα 1. Πυραμίδα ηλικιών των κρουσμάτων COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 24 Οκτωβρίου 2020

diagramma covid19 1

COVID-19 από 11

diagramma covid19t 2

Στα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνεται η κατανομή των κρουσμάτων ανά εθνικότητα και προέλευση κρουσμάτων. Στην κατηγορία «αλλοδαπή εθνικότητα» περιέχονται  κρούσματα με εθνικότητα αλβανική, αφγανική, βρετανική, γερμανική, ιρανική, ιταλική, καμερουνέζικη, κονγκολιανή, κυπριακή, μπαγκλαντεσιανή, ολλανδική, σομαλιανή.

Διάγραμμα 3. Κατανομή κρουσμάτων COVID-19  σύμφωνα με την εθνικότητα από 14 Μαρτίου έως 21 Οκτωβρίου 2020

diagramma covid19 3

Διάγραμμα 4. Κατανομή κρουσμάτων COVID-19  σύμφωνα με την προέλευση τους από 14 Μαρτίου έως 21 Οκτωβρίου 2020

diagramma covid19 4Ο παρακάτω πίνακας και οι χάρτες αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων και της επίπτωσης COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 24 Οκτωβρίου και από 11 έως 24 Οκτωβρίου ανά Καλλικρατικό Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του κρούσματος ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.

Πίνακας 5. Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά Περιφερειακή Ενότητα και Καλλικρατικό Δήμο
Week 41, 42, 11/10/2020 έως 24/10/2020 14/3/2020 έως 24/10/2020
Πλήθος κρουσμάτων Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους Πλήθος κρουσμάτων Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Π.Ε. Λάρισας 256 87.35 726 247.71
Αγιάς 5 43.59 9 78.47
Ελασσόνας 26 63.60 50 122.31
Κιλελέρ 0 0.00 7 33.57
Λαρισαίων 219 134.69 603 370.87
Τεμπών 0 0.00 7 51.05
Τυρνάβου 5 19.97 43 171.78
Φαρσάλων 1 5.39 7 37.75
Π.Ε. Μαγνησίας 26 13.68 152 80.00
Αλμυρού 0 0.00 3 16.12
Βόλου 24 16.61 136 94.15
Ζαγοράς-Μουρεσίου 0 0.00 0 0.00
Νότιου Πηλίου 0 0.00 2 19.58
Ρήγα Φεραίου 2 18.31 11 100.71
Π.Ε. Σποράδων 10 72.47 42 304.39
Αλοννήσου 0 0.00 1 36.36
Σκιάθου 9 147.83 27 443.50
Σκοπέλου 1 20.16 14 282.26
Π.Ε. Καρδίτσας 17 14.97 166 146.20
Αργιθέας 0 0.00 3 86.96
Καρδίτσας 15 26.43 144 253.76
Λίμνης Πλαστήρα 0 0.00 0 0.00
Μουζακίου 0 0.00 11 83.83
Παλαμά 0 0.00 1 5.98
Σοφάδων 2 10.60 7 37.11
Π.Ε. Τρικάλων 64 48.82 305 232.67
Καλαμπάκας 5 22.74 52 236.46
Πύλης 4 27.89 17 118.52
Τρικκαίων 54 66.38 223 274.11
Φαρκαδόνας 1 7.46 13 97.04
Περιφέρεια Θεσσαλίας 373 50.30 1391 187.59

Χάρτης 1. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 14 Μαρτίου έως 24 Οκτωβρίου

map covid19 1

Χάρτης 2. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 11 έως 24 Οκτωβρίου

map covid19 2

Παρακάτω παρουσιάζεται η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, η κατανομή ανά εβδομάδα και ο αριθμός αναπαραγωγής R (R=reproductive number) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μαζί με την επιδημική καμπύλη παρουσιάζεται και ο κυλιόμενος μέσος όρος επίπτωσης του νοσήματος COVID-19 των τελευταίων 14 ημερών (moving average incidence). Για τον αριθμό αναπαραγωγής R χρησιμοποιήθηκε διάστημα έξι ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ως πιθανή ημερομηνία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19).

Περιφέρεια Θεσσαλίας

map covid19 3

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ισούται με 1.98

map covid19 4

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

map covid19 larisa

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ισούται με 2.07

map covid19 larisa 1

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

map covid19 magnhsia

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων

map covid19 sporades

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

map covid19 trikala

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

map covid19 karditsa

Συμπέρασμα

Το πλήθος των κρουσμάτων από την 1η Αυγούστου έως τις 24 Οκτωβρίου ανέρχεται στα 1391, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το 52.6% αυτών ήταν άντρες και το 47.4% γυναίκες. Η μέση ηλικία του συνόλου των κρουσμάτων ήταν τα 39.6 έτη, η διάμεσος τα 38 έτη, το νεότερο κρούσμα ήταν μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 96 ετών. Το πλήθος των κρουσμάτων από τις 11 έως τις 24 Οκτωβρίου (week 41, 42) ανέρχεται στα 373 και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το 51.6% αυτών ήταν άντρες και το 48.4% γυναίκες. Η μέση ηλικία του συνόλου των κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών ήταν τα 37.4 έτη, η διάμεσος τα 34 έτη, το νεότερο κρούσμα ήταν μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 85 ετών.  Η πλειοψηφία των κρουσμάτων εντοπίστηκε στην ηλικιακή ομάδα “0-29”.

Την υπό μελέτη περίοδο, 11 έως 24 Οκτωβρίου (week 41,42), παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκριτικά με την προηγούμενη υπό μελέτη περίοδο (14 Μαρτίου – 10 Οκτωβρίου 2020). Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στην Π.Ε. Λάρισας και μικρή αύξηση στην Π.Ε. Μαγνησίας και στην Π.Ε. Σποράδων. Στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας, Π.Ε. Τρικάλων και Π.Ε. Καρδίτσας παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των νέων κρουσμάτων. Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number) του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την 18η Οκτωβρίου εκτιμήθηκε πάνω από τη μονάδα και στατιστικά σημαντικός (1.98). Πρέπει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κρουσμάτων στην ηλικία 0-29 ετών (44.95 %).

Μέτρα-Συστάσεις

  • η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι υποχρεωτική
  • Σε χώρους εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες κλπ) να τηρούνται αυστηρά τα όρια ατόμων ανά τραπέζι  και η συνολική χωρητικότητα.
  • Στους διαδρόμους  των χώρων εστίασης και όταν τα άτομα δεν τρώνε η πίνουν συνιστάται η χρήση μάσκας
  • Να αποφεύγονται χώροι όπου υπάρχει συνωστισμός ατόμων χωρίς την χρήση μάσκας
  • Άτομα που παρουσιάζουν έστω και ήπια συμπτωματολογία παραμένουν σπίτι φορώντας χειρουργική μάσκα και συμβουλεύονται τηλεφωνικά γιατρό.
  • Στενές επαφές κρουσμάτων παραμένουν αυστηρά σε καραντίνα για 14 ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Total
0
Shares
Previous Article
Τιμήθηκε στους Σοφάδες η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου

Τιμήθηκε στους Σοφάδες η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου

Next Article

Στήθηκε "Χορός Ελπίδας και Αγάπης" από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους στους πληγέντες της πόλης μας...


Total
0
Share