Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Καλείσθε, να προσέλθετε σε τακτική, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Μουζακίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚΑ΄114/2006), του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-07-2018), του άρθρου 3 του Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 A) που κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν.4682/20 (ΦΕΚ 76 Α) και τις αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020, 20930/31.03.2020 και 163/29.5.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου Συν. Γ. Καραϊσκάκη Μαυρομματίου”
Εισηγητής: Δήμαρχος
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Μουζακίου («ΔΑΡΔΑΝΟΣ»)
Εισηγητής: Δήμαρχος
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/2020 (ΦΕΚ 3088/Β΄/24-07-2020).
Εισηγητής: Δήμαρχος
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του αριθμ. 2/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας-Μετονομασίας οδών και πλατειών
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση μέλους του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης
Εισηγητής: Πρόεδρος Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Αποστολία Αγγελάκη
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταβολής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μουζακίου για το σχολ. έτος 2021-2022
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ρούσσα Ελένη
7. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. 22.08.2020 (ΦΕΚ 161/τ.Α/2020)
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αριθμ. 2 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αριθμ. 3 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγναντερού
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Μαγούλας
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Μαυρομματίου
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή ονοματεπωνύμου μισθωτή σε συμφωνητικό μίσθωσης της Τ.Κ. Αγναντερού
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκποίηση ξυλείας πό κοπή πλατάνων στις Τ.Κ. Λαζαρίνας & Αγναντερού
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διπίστωσης βλαβών του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Μουζακίου-Καραϊσκάκη-Μαυρομματίου»
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Κωτίνας Σωκράτης

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑTotal
0
Shares