Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δήμος Πύλης: Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Δήμος Πύλης: Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022

Σας ενημερώνουμε ότι τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους από τα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του Δήμου Πύλης καθώς και από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν Μέριμνας του κτηρίου της Π.Ε. μέχρι 31.10.2022.

Στα Κ.ΕΠ. του Δήμου Πύλης η διαδικασία διεκπεραιώνεται κατόπιν ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ανανέωση

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου, μέσα στην οποία θα εμπεριέχεται και η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής στην οποία ταυτόχρονα θα δηλώνεται η μη παραλαβή Δελτίου μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
  • Το παλιό Δελτίο Μετακίνησης (πάσο)
  • Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ (ΚΕΠΑ, ΟΓΑ,ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και άλλων ασφαλιστικών φορέων), στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η χρονική διάρκεια ισχύος της (ή βεβαίωση χορήγηση επιδόματος ΑμεΑ από τον ΟΠΕΚΑ ή προσωρινή – ισόβια κάρτα αναπηρίας που έχει εκδοθεί από την Πρόνοια ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας διοικητικού διευθυντή ασφαλιστικού φορέα ή ΕΦΚΑ)
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης (μόνο οι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας). Όσοι όμως από τους ανωτέρω δικαιούχους δεν επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση τους τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Νομού Τρικάλων δεν θα προσκομίσουν εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
  • Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση νέας κάρτας

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον δύο πρόσφατες φωτογραφίες (ή τρεις όταν πρόκειται για ολικά τυφλούς, ή όσους έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή έχουν νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός) και χρίζουν συνοδού). 

Στα πλαίσια της τήρησης των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση με την Υπηρεσία μας στα  παρακάτω τηλέφωνα: 

ΚΕΠ ΠΥΛΗΣ: 2434350300, 302

ΚΕΠ ΓΟΜΦΩΝ: 2431352118

ΚΕΠ ΠΙΑΛΕΙΩΝ: 2431352340

ΚΕΠ ΠΙΝΔΕΩΝ:  2434350224 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Total
0
Shares