Δήμος Παλαμά: Πορίσµατα εκτίµησης ζηµιών από τον ΕΛΓΑ

Ευχές του Δημάρχου Παλαμά, του ΔΣ και των εργαζομένων του Δήμου - ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δήμος Παλαμά: Πορίσµατα εκτίµησης ζηµιών από τον ΕΛΓΑ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Τρίτη, 15/06/2022, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από τα ζηµιογόνα αίτια:

  1. ΚΑΥΣΩΝΑΣ της 05/08/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών των Δ./Τ.Κ. Παλαμά και Μάρκου.
  2. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 26/08/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών των Δ./Τ.Κ. Παλαμά, Καλυβακίων, Βλοχού, Μάρκου, Γοργοβιτών, Κοσκινά και Μεταμορφώσεως.
  3. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 11/08/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ.Κ. Παλαμά.
  4. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 08/09/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών των Τ.Κ. Μάρκου και Γοργοβιτών.
  5. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 15/10/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Καλυβακίων και Αγίου Δημητρίου.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 27/06/2022. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων

Από: 15/06/2022 έως: 27/06/2022

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

  • η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.
  • η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Πληροφορίες στo τηλέφωνο 2444350100, Ξένος Κωνσταντίνος
Total
0
Shares