Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δήμος Μουζακίου: Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών σε Μουζάκι & Μαγουλίτσα και έπονται Μαυρομμάτι & Λαζαρίνα

Δήμος Μουζακίου: Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών σε Μουζάκι & Μαγουλίτσα και έπονται Μαυρομμάτι & Λαζαρίνα

Δήμος Μουζακίου: Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών σε Μουζάκι & Μαγουλίτσα και έπονται Μαυρομμάτι & Λαζαρίνα 

Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις της εργολαβίας με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 232.880 Ευρώ.

Δήμος Μουζακίου: Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών σε Μουζάκι & Μαγουλίτσα και έπονται Μαυρομμάτι & Λαζαρίνα

Πρόκειται για εργασίες στις Τοπικές Κοινότητες Μουζακίου – Μαυρομματίου – Μαγουλίτσας – Λαζαρίνας, που έχουν υποδειχθεί από τους  Προέδρους σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της εκάστοτε Κοινότητας.

Μέχρι στιγμής τα τεχνικά συνεργεία δούλεψαν σε Μουζάκι και Μαγουλίτσα, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα οι εργασίες θα επεκταθούν σε Μαυρομμάτι και Λαζαρίνα σύμφωνα με τον προγραμματισμό εκτέλεσης έργου.

Δήμος Μουζακίου: Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών σε Μουζάκι & Μαγουλίτσα και έπονται Μαυρομμάτι & Λαζαρίνα

Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών, έκτακτα και τακτικά έσοδα του Δήμου Μουζακίου.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις ανά οικισμό είναι οι εξής:

Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Στην Τ.Κ. Μουζακίου γίνονται κυρίως εργασίες βελτίωσης υποδομών σε υφιστάμενους δρόμους καθώς και πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε θέσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Θέση δρόμος προς Ρόγγια, θα ασφαλτοστρωθεί ο υφιστάμενος δρόμος για 300μ. μήκος και πλάτος 3,70μ..
 2. Θέση στην Είσοδο από Τρίκαλα προς Μουζάκι, θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια στη δεξιά πλευρά (κράσπεδα και βάση πεζοδρομίου), μήκους 51,70μ. και πλάτους περίπου 2μ. και σε συνέχεια πεζοδρόμια (κράσπεδα και βάση πεζοδρομίου) μήκους 43μ. και πλάτους περίπου 2μ..
 3. Θέση στην οδό Ερμού, στο παρκινγκ της Δημοτικής Αγοράς, θα γίνει αντικατάσταση των πλακών πεζοδρομίου πλευράς μήκους 36μ. και πλάτους 1,20μ.- 1,30μ. και στην απέναντι πλευρά μήκους 28μ. και πλάτους 1,20μ. – 1,30μ..
 4. Θέση στην οδό Κανάρη (οικία Παπαναστασίου), θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση μήκους περίπου 15,50μ. και πλάτους 4,00μ. – 9,00μ..
 5. Θέση στην οδό Παπακωνσταντίνου (οικία κ. Κωνσταντάκη και οικία κ. Γιαννόπουλου), θα γίνει τσιμεντόστρωση του υφιστάμενου δρόμου, μήκους περίπου 47μ.και πλάτους 2,30μ.- 2,80μ..
 6. Θέση από την Εκκλησία-ΕΠΑΛ, οδός Αγ. Θεοδώρων, προς το Λύκειο, θα ασφαλτοστρωθεί ο υφιστάμενος δρόμος για μήκος περίπου 330μ. και πλάτους 6,50μ.- 7μ..
 7. Θέση Μαθητική Εστία, οδός Αγ. Σωτηρίας, θα γίνει αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο, μήκους 70,50μ. και πλάτους 3,00μ..
 8. Θέση Παιδικός Σταθμός, οδός Αγ. Σωτηρίας, θα γίνει καθαίρεση του τμήματος σκυροδέματος που υπάρχει στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο  ,κατασκευή  βάσης από σκυρόδεμα, επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου και τσιμεντόστρωση στην είσοδο του Παιδικού σταθμού με επίστρωση πλακών πεζοδρομίου.
 9. Θέση στην οδό Γόμφων, θα επιστρωθεί με πλάκες πεζοδρομίου, τμήμα του υφιστάμενου πεζοδρομίου, μήκους περίπου 18μ. και πλάτους 1,50μ.- 2,20μ..
 10. Θέση στην οδό Παλαιολόγου, θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα αυτής μήκους περίπου 30μ. και πλάτους 5μ. – 6,20μ..
 11. Θέση στην οδό 25ης Μαρτίου, θα επιστρωθεί με πλάκες πεζοδρομίου , τμήμα του υφιστάμενου πεζοδρομίου, μήκους περίπου 13,00μ.- 14,00μ. και πλάτους 0,60μ.- 2,10μ..
 12. Θέση μονοπάτι μεταξύ των οδών Αγ. Στεφάνου και Σπηλιάς, θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση μήκους περίπου 15μ. και πλάτους 2μ. , θα γίνει πλήρης καθαίρεση της υφιστάμενης σκάλας και κατασκευή νέας σκάλας και θα τοποθετηθούν μεταλλικές εσχάρες για κάλυψη του υπάρχοντα αγωγού όμβριων και τέλος θα τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα περιμετρικά του αγωγού.

Δήμος Μουζακίου: Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών σε Μουζάκι & Μαγουλίτσα και έπονται Μαυρομμάτι & Λαζαρίνα

Για την υλοποίηση των εργασιών θα γίνουν τα ακόλουθα:

1. Καθαίρεση οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος

2. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων

3. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες

4. Επιχώματα κάτω από πεζοδρόμια

5. Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με  χρήση φρέζας.

6. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας

7. Καθαίρεση πλακών παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή

8. Καθαρισμός ρείθρων με μηχ. σάρωθρο

9. Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ., σκυρόδεμα C16/20, για τσιμεντόστρωση δρόμου

10. Σκυρόδεμα άοπλο C12/15 για κατασκευή ρείθρων κλπ. με σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας C16/20

11. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

12. Ασφαλτική προεπάλειψη

13. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

14. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ.

15. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

16. Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου (και οδοστρώματος)

17. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

18. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30εκ.

19. Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο.

Δήμος Μουζακίου: Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών σε Μουζάκι & Μαγουλίτσα και έπονται Μαυρομμάτι & Λαζαρίνα

Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

Στην Τ.Κ. Μαυρομματίου προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης υποδομών σε υφιστάμενους δρόμους σε θέσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Θέση δρόμος οικία κ. Χρηστούλα, θα γίνει τσιμεντόστρωση του υφιστάμενου δρόμου, μήκους 120,30μ. και πλάτους 3,10μ. – 5,40μ. περίπου, διότι είναι κατεστραμμένος.
 2. Θέση δρόμος οικία κ. Ζάχου Παντελή, θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης, μήκους περίπου 30,00μ. και ύψους 1,20μ. και ένας αύλακας σκυροδέματος, μήκους περίπου 3,50μ. με ύψος 0,70μ., προκειμένου να οδηγούνται τα όμβρια στον υπάρχοντα αύλακα που βρίσκεται παράπλευρα του δρόμου.
 3. Θέση δρόμος κοντά στην οικία Γ. Καραϊσκάκη, όπου θα γίνει ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου δρόμου, μήκους 51,00μ. και πλάτους 5,80μ..

Δήμος Μουζακίου: Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών σε Μουζάκι & Μαγουλίτσα και έπονται Μαυρομμάτι & Λαζαρίνα

Για την υλοποίηση των εργασιών  θα  γίνουν τα ακόλουθα:

 1. Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος
 2. Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών  έργων  και  τάφρων
 3. Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
 4. Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20 για  την  τσιμεντόστρωση  δρόμου
 5. Κατασκευή βάθρων ,πλακών πρόσβασης κλπ. από σκυρόδεμα C20/25
 6. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C
 7. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
 8. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
 9. Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.
 10. Ασφαλτική προεπάλειψη
 11. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ.με χρήση κοινής ασφάλτου.

Δήμος Μουζακίου: Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών σε Μουζάκι & Μαγουλίτσα και έπονται Μαυρομμάτι & Λαζαρίνα

Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ

Στην Τ.Κ. Μαγουλίτσας γίνονται διάφορες εργασίες σε θέσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Θέση απέναντι από την κεντρική πλατεία, ανατολικά αυτής, θα γίνει πλακόστρωση τμήματος πεζοδρομίου μήκους περίπου 41,60μ. και πλάτους 3,10μ. – 4,40μ.
 2. Θέση στην παλιά πλατεία ,θα γίνει επίστρωση της υπάρχουσας σκάλας, με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πλευράς άνω των 20εκ..
 3. Θέση οικία Ευάγγ. Βαϊτση, θα γίνουν εργασίες  πλακόστρωσης πεζοδρομίων  δεξιά και αριστερά, μήκους 53,00μ. και πλάτους 1,30μ. και απέναντι μήκους 53,00μ.και πλάτους 0,40μ. – 0,80μ..
 4. Θέση στην εκκλησία Αγ.Νικόλαου, θα γίνει επισκευή τμήματος της σκάλας με σκυρόδεμα πάχους 5εκ.όπου χρειάζεται, θα κατασκευαστεί ένα τμήμα της σκάλας εκ νέου αφού καθαιρεθεί το υπάρχον τμήμα της διότι είναι κατεστραμμένο και τέλος θα γίνει επίστρωση της σκάλας με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πλευράς άνω των 20εκ.. Επίσης, θα γίνει επίστρωση με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πλευράς άνω των 20εκ. στη σκάλα που υπάρχει σε συνέχεια της προηγούμενης.
 5. Θέση δρόμος που οδηγεί στη σκάλα προς τον Αγ. Νικόλαο, στον οποίο θα γίνει επίστρωση με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πλευράς άνω των 20εκ. ,μήκους 31,00μ. και πλάτους 4,00μ.
 6. Θέση πάρκο «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ», όπου θα τοποθετηθούν 17 χαμηλά φωτιστικά ύψους 3,00μ..

Δήμος Μουζακίου: Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών σε Μουζάκι & Μαγουλίτσα και έπονται Μαυρομμάτι & Λαζαρίνα

Για  την υλοποίηση των εργασιών θα γίνουν  τα ακόλουθα:

1. Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος

2. Κατασκευή με σκυρόδεμα C16/20 (νέου τμήματος σκάλας), οπλισμένη με χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.

3. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

4. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πλευράς άνω των 20εκ.

5. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30εκ.

6. Φωτιστικά χαμηλά ύψους 3,00μ. με φωτιστικό σώμα, κυκλικό σιδηροϊστό συμπεριλαμβανομένης της βάσης.

Δήμος Μουζακίου: Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών σε Μουζάκι & Μαγουλίτσα και έπονται Μαυρομμάτι & Λαζαρίνα

Τ.Κ. ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ

Στην Τ.Κ. Λαζαρίνας προβλέπεται να γίνουν διάφορες εργασίες σε θέσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Θέση Κεντρική Πλατεία, όπου θα γίνει κατασκευή εσοχής στο πεζοδρόμιο, προκειμένου να τοποθετηθούν οι τρείς κάδοι απορριμμάτων, θα αντικατασταθούν οι πλάκες πεζοδρομίου στην ανατολική πλευρά της κ. πλατείας, επίσης θα κατασκευαστεί νέα βρύση και θα τοποθετηθεί ξύλινη πέργκολα (κιόσκι).
 2. Θέση δρόμος προς Κ. Πλατεία, θα πλακοστρωθούν τμήματα πεζοδρομίων αριστερά και δεξιά,
 3. Θέση Τρίγωνο Επαρχιακής Οδού, θα γίνει ανακατασκευή εκ νέου του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται στον Επαρχιακό δρόμο Μουζάκι – Μ. Καλύβια (τριγωνικού σχήματος), δηλαδή κατασκευή νέων κρασπέδων συνολικού μήκους 33μ. και νέας τσιμεντόστρωσης στη θέση της υπάρχουσας (διάδρομος) μήκους 3μ. και πλάτους 1,50μ.
 4. Θέση Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο, θα γίνουν εργασίες καθαρισμού παλαιών χρωμάτων και αρμολόγησης του πέτρινου τοίχου περίφραξης.
 5. Θέση πάρκο «Πλάτανος», τοποθέτηση 8 χαμηλών φωτιστικών ύψους 3,00μ.

Δήμος Μουζακίου: Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών σε Μουζάκι & Μαγουλίτσα και έπονται Μαυρομμάτι & Λαζαρίνα

Για την υλοποίηση των εργασιών θα γίνουν τα ακόλουθα :

1. Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος

2. Κατασκευή ρείθρων  με  άοπλο σκυρόδεμα C12/15

3. Κατασκευή νέας τσιμεντόστρωσης  με σκυρόδεμα C16/20

4. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα  Β500 C

5. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

6. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.

7. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30εκ.

Η εργολαβία έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης την Άνοιξη του 2024.
Total
0
Shares
Previous Article
Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου για το πόσιμο νερό - ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ: Ανακοίνωση για την ορθολογική χρήση του νερού

'Εκκληση του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & λοιπών Δήμων για σωστή διαχείριση του νερού

Next Article
Stathis Kourbaliotis Apostolidi

Με ''Νέα Πορεία'' και Φάνη Στάθη θέτουν υποψηφιότητα στο Δήμο Μουζακίου Βασιλική Αποστολίδη και Απόστολος Γκουρμπαλιώτης

Related Posts