Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια στην κεντρική οδό Αντώνη Βασιλείου και στην οδό Πόντου στο Μουζάκι

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου - Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια στην κεντρική οδό Αντώνη Βασιλείου και στην οδό Πόντου στο Μουζάκι Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια στην κεντρική οδό Αντώνη Βασιλείου και στην οδό Πόντου στο Μουζάκι

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου

Απόσπασμα από το 14/2023 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης: 132/2023

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Αντώνη Βασιλείου στην ΔΚ Μουζακίου

Σήμερα την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου, ύστερα από την αριθμ. 6386/13/7/2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών ήταν:

Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια στην κεντρική οδό Αντώνη Βασιλείου και στην οδό Πόντου στο Μουζάκι

Τα απόντα μέλη κλήθηκαν νόμιμα 

Η πρόσκληση απεστάλη και στο Δήμαρχο Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της ΔΚ Μουζακίου κ. Βασιλάκος Αστέριος προσεκλήθη και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση για τα θέματα που αφορούν την ΔΚ Μουζακίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μούντζια Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ΗΔ προσήλθε ο ΔΣ Λάμπρος Γιώτης

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Αντώνη Βασιλείου στην ΔΚ Μουζακίου κάλεσε εισηγητή τον κ. ΔΗΜΑΡΧΟ, ο οποίος έθεσε στο δημοτικό συμβούλιο τα εξής:

Η Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου με την αριθ.17/2023 απόφασή της προτείνει την ελεγχόμενη διακοπή-απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων (Πεζόδρομος) στον κεντρικό δρόμο Α. Βασιλείου από το ύψος της παλιάς Αγροτικής Τράπεζας (Μεγάλου Αλεξάνδρου) μέχρι και τη συμβολή των Οδών Α. Βασιλείου και Καραϊσκάκη από την ημερομηνία λήψης της απόφασης  έως και την 15/9/2023 και κατά τις ώρες 21:00 έως και 01:30, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 80/2023 μελέτη ρύθμισης κυκλοφορίας στην Δ.Κ. Μουζακίου και με σεβασμό στην τήρηση των κανόνων περί κοινής ησυχίας και λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Η ανωτέρω διαβιβάστηκε στην ΕΠΖ η οποία με την αριθμ 12/2023 απόφασή της Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μουζακίου συνέταξε την αριθ.78/2023 μελέτη Ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων για την ΔΚ Μουζακίου, κατ εφαρμογή  του άρθρου 36 παρ.2 του Ν.5013/2023 “Ρύθμιση κυκλοφορίας Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 82 ν.3463/2006 ” και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν.2696/1999 και αναφέρει τα εξής :

Στην πόλη του Μουζακίου τα τελευταία χρόνια κατά την θερινή περίοδο παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού λόγω της έλευσης μεγάλου αριθμού ετεροδημοτών για καλοκαιρινές διακοπές στα πατρικά τους σπίτια.

Η έλευση του επιπλέον πληθυσμού σε συνδυασμό με την θερινή ατμόσφαιρα των διακοπών, δημιουργεί αυξημένη κίνηση πεζών επί της κεντρικής οδού Αντ. Βασιλείου κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, λόγω της ύπαρξης και λειτουργίας πολλών καταστημάτων εστίασης. Επιπλέον η «συνήθεια» των κατοίκων για νυχτερινό περίπατο στον κεντρικό δρόμο του Μουζακίου δημιουργεί πολλά προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων αλλά κυρίως στην ασφάλεια των πεζών.

Πρόταση Ρύθμισης Κυκλοφορίας

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην κεντρική οδό Αντ. Βασιλείου κατά τις ώρες από 21:30μ.μ μέχρι 02:00μ.μ καθημερινά από τη λήψη της απόφασης μέχρι και 15/09/2023. Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων περιλαμβάνει την απαγόρευση της διέλευσης, της στάσης και της στάθμευσης κάθε τροχοφόρου οχήματος επί της κεντρικής οδού Αντ. Βασιλείου από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου (οικοδομικό τετράγωνο 100) μέχρι το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Καραϊσκάκη (οικοδομικό τετράγωνο 133) όπως φαίνεται και στα σχετικά σχέδια.

Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τους παρακείμενους δρόμους για το διάστημα διακοπής της κυκλοφορίας, δίχως να παρουσιασθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου της πόλης, αφού αφενός μεν η κίνηση των οχημάτων είναι μειωμένη τις βραδινές ώρες και αφετέρου οι παρακείμενοι οδοί έχουν κυκλοφοριακή επάρκεια και μπορούν να διαχειριστούν επαρκώς και την επιπλέον κίνηση.

Βάσει του άρθρου 52 (Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας) παρ. 2 του ΚΟΚ, μέτρα που αφορούν τον καθορισμό χώρων στάθμευσης και την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης μπορεί να παίρνονται προσωρινά εντός και εκτός από κατοικημένες περιοχές, με απόφαση των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση μόνο τελείως προσωρινών καταστάσεων.

Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Ρύθμισης

Για την ορθή εφαρμογή της προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της κεντρικής οδού Αντ. Βασιλείου θα απαιτηθεί να τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα (Ρ7) σε πέντε σημεία: Επί της οδού Αντ. Βασιλείου στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Καραϊσκάκη και στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου, στις κάθετες οδούς επί της οδού Αντ. Βασιλείου ήτοι στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στην οδό 25ης Μαρτίου και στην οδό Μεγαλόχαρης.

Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετηθούν επί της οδού Αντ. Βασιλείου πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή αριστερά (Ρ50α) στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Καραϊσκάκη και πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά (Ρ50) στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου

Επειδή η διακοπή της κυκλοφορίας θα είναι περιστασιακή η σήμανση που θα τοποθετηθεί θα είναι επί προσωρινών βάσεων στήριξης πινακίδων με δυνατότητα μετακίνησης.

Το Δ.Σ. άκουσε τις ανωτέρω εισηγήσεις, έλαβε υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και έπειτα από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε ονομαστική ψηφοφορία κατά την οποία:

Αποφασίζει ομόφωνα

1) Εγκρίνει τη διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην κεντρική οδό Αντ. Βασιλείου κατά τις ώρες από 21:30μ.μ μέχρι 02:00μ.μ καθημερινά από τη λήψη της απόφασης μέχρι και 15/09/2023. Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων περιλαμβάνει την απαγόρευση της διέλευσης, της στάσης και της στάθμευσης κάθε τροχοφόρου οχήματος επί της κεντρικής οδού Αντ. Βασιλείου από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου (οικοδομικό τετράγωνο 100) μέχρι το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Καραϊσκάκη (οικοδομικό τετράγωνο 133) όπως φαίνεται και στα σχετικά σχέδια.

2) Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τους παρακείμενους δρόμους για το διάστημα διακοπής της κυκλοφορίας, δίχως να παρουσιασθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου της πόλης, αφού αφενός μεν η κίνηση των οχημάτων είναι μειωμένη τις βραδινές ώρες και αφετέρου οι παρακείμενοι οδοί έχουν κυκλοφοριακή επάρκεια και μπορούν να διαχειριστούν επαρκώς και την επιπλέον κίνηση.

3)Για την ορθή εφαρμογή της προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της κεντρικής οδού Αντ. Βασιλείου θα τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα (Ρ7) σε πέντε σημεία: Επί της οδού Αντ. Βασιλείου στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Καραϊσκάκη και στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου, στις κάθετες οδούς επί της οδού Αντ. Βασιλείου ήτοι στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στην οδό 25ης Μαρτίου και στην οδό Μεγαλόχαρης.

Επιπλέον θα τοποθετηθούν επί της οδού Αντ. Βασιλείου α) πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή αριστερά (Ρ50α) στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Καραϊσκάκη και β) πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά (Ρ50) στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου

Επειδή η διακοπή της κυκλοφορίας θα είναι περιστασιακή η σήμανση που θα τοποθετηθεί θα είναι επί προσωρινών βάσεων στήριξης πινακίδων με δυνατότητα μετακίνησης.

  • Οι ΔΣ Γκινής Επαμεινώνδας και Γιώτης Λάμπρος αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 1ου θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2023

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

H Πρόεδρος

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τα μέλη

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης: 133/2023

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Πόντου στην ΔΚ Μουζακίου

Σήμερα την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου, ύστερα από την αριθμ. 6386/13/7/2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών ήταν:

Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια στην κεντρική οδό Αντώνη Βασιλείου και στην οδό Πόντου στο Μουζάκι

Η πρόσκληση απεστάλη  και στο Δήμαρχο Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της ΔΚ Μουζακίου κ. Βασιλάκος Αστέριος προσεκλήθη και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση για τα θέματα που αφορούν την ΔΚ Μουζακίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μούντζια Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ΗΔ προσήλθε ο ΔΣ Λάμπρος Γιώτης

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην Πόντου στην ΤΚ Μουζακίου κάλεσε εισηγητή τον κ. ΔΗΜΑΡΧΟ, ο οποίος έθεσε στο δημοτικό συμβούλιο τα εξής:

Η Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου με την αριθ.19/2023 απόφασή της Γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα της κ. Ευαγγέλου Παναγιώτας και προτείνει την διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων (Πεζόδρομος) στην Οδό Πόντου από από την ημερομηνία λήψης της απόφασης  έως και την 15/9/2023 και κατά τις ώρες 21:00 έως και 01:30, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 78/2023 μελέτη ρύθμισης κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού πόντου στην Δ.Κ. Μουζακίου και με σεβασμό στην τήρηση των κανόνων περί κοινής ησυχίας και λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Η ανωτέρω διαβιβάστηκε στην ΕΠΖ η οποία με την αριθμ 11/2023 απόφασή της Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Το κατάστημα με την επωνυμία «Φουλ του Μεζέ» εξυπηρετεί πολίτες με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός κι εκτός του καταστήματος και κρίνεται απαραίτητο το κλείσιμο του παραπάνω τμήματος της οδού Πόντου, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων από το κατάστημα.

Βάσει του άρθρου 52 (Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας) παρ. 2 του ΚΟΚ, μέτρα που αφορούν τον καθορισμό χώρων στάθμευσης και την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης μπορεί να παίρνονται προσωρινά εντός και εκτός από κατοικημένες περιοχές, με απόφαση των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση μόνο τελείως προσωρινών καταστάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται:

  • η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Πόντου κατά τις ώρες από 20:30μ.μ μέχρι 03:00π.μ όλες τις μέρες της εβδομάδας, εκτός Δευτέρας, από τη λήψη της απόφασης μέχρι και 15/09/2023.

Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων περιλαμβάνει την απαγόρευση της διέλευσης, της στάσης και της στάθμευσης κάθε τροχοφόρου οχήματος επί του προαναφερόμενου τμήματος της οδού Πόντου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 127 και 129, όπως φαίνεται και στα σχετικά σχέδια.

Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τους παρακείμενους δρόμους για το διάστημα διακοπής της κυκλοφορίας, δίχως να παρουσιασθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου της πόλης, αφού αφενός μεν η κίνηση των οχημάτων είναι μειωμένη τις βραδινές ώρες και αφετέρου οι παρακείμενοι οδοί έχουν κυκλοφοριακή επάρκεια και μπορούν να διαχειριστούν επαρκώς και την επιπλέον κίνηση και την εξυπηρέτηση των κατοίκων των παρακείμενων κτισμάτων.

Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Ρύθμισης

Για την ορθή εφαρμογή της προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης θα απαιτηθεί να τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα (Ρ07) και πινακίδες υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (P55) σε δύο σημεία επί της αρχής και του τέλους του τμήματος της οδού.

Επειδή η διακοπή της κυκλοφορίας θα είναι περιστασιακή η σήμανση που θα τοποθετηθεί θα είναι επί προσωρινών βάσεων στήριξης πινακίδων με δυνατότητα μετακίνησης.

Το Δ.Σ. άκουσε τις ανωτέρω εισηγήσεις, έλαβε υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και έπειτα από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε ονομαστική ψηφοφορία κατά την οποία:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1) Εγκρίνει τη η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Πόντου κατά τις ώρες από 20:30μ.μ μέχρι 03:00π.μ όλες τις μέρες της εβδομάδας, εκτός Δευτέρας, από τη λήψη της απόφασης μέχρι και 15/09/2023.

Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων περιλαμβάνει την απαγόρευση της διέλευσης, της στάσης και της στάθμευσης κάθε τροχοφόρου οχήματος επί του προαναφερόμενου τμήματος της οδού Πόντου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 127 και 129, όπως φαίνεται και στα σχετικά σχέδια.

2) Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τους παρακείμενους δρόμους για το διάστημα διακοπής της κυκλοφορίας, δίχως να παρουσιασθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου της πόλης, αφού αφενός μεν η κίνηση των οχημάτων είναι μειωμένη τις βραδινές ώρες και αφετέρου οι παρακείμενοι οδοί έχουν κυκλοφοριακή επάρκεια και μπορούν να διαχειριστούν επαρκώς και την επιπλέον κίνηση και την εξυπηρέτηση των κατοίκων των παρακείμενων κτισμάτων.

3) Για την ορθή εφαρμογή της προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης θα απαιτηθεί να τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα (Ρ07) και πινακίδες υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (P55) σε δύο σημεία επί της αρχής και του τέλους του τμήματος της οδού.

Επειδή η διακοπή της κυκλοφορίας θα είναι περιστασιακή η σήμανση που θα τοποθετηθεί θα είναι επί προσωρινών βάσεων στήριξης πινακίδων με δυνατότητα μετακίνησης.

Διαφωνούσης της ΔΣ Ντούρβα Παρασκευής.

Οι ΔΣ Γκινής Επαμεινώνδας και Γιώτης Λάμπρος αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 1ου θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2023

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

H Πρόεδρος

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τα μέλη

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Total
0
Shares
Previous Article
«Barbie» στο Θερινό Κινηματογράφο Καρδίτσας

«Barbie» στο Θερινό Κινηματογράφο Καρδίτσας

Next Article
Δήμος Μουζακίου: Αρχίζει η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου - Κατάθεση δικαιολογητικών για ένταξη - Δήμος Μουζακίου: Ενημέρωση για τη διακοπή υδροδότησης σε Τοπικές Κοινότητες της ΔΕ Παμίσου - Δήμος Μουζακίου - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια περιμετρικά της πλατείας στην ΤΚ Κρανέας