Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια περιμετρικά της πλατείας στην ΤΚ Κρανέας

Δήμος Μουζακίου: Αρχίζει η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου - Κατάθεση δικαιολογητικών για ένταξη - Δήμος Μουζακίου: Ενημέρωση για τη διακοπή υδροδότησης σε Τοπικές Κοινότητες της ΔΕ Παμίσου - Δήμος Μουζακίου - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια περιμετρικά της πλατείας στην ΤΚ Κρανέας

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου

Απόσπασμα από το 14/2023 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης: 134/2023 

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων περιμετρικά της πλατείας στην ΤΚ Κρανέας

Σήμερα την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου, ύστερα από την αριθμ. 6386/13/7/2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών ήταν:

Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια περιμετρικά της πλατείας στην ΤΚ Κρανέας

Η πρόσκληση απεστάλη  και στο Δήμαρχο Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της ΤΚ Κρανέας κ. Καραμπέκος Ευάγγελος προσεκλήθη αλλά δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μούντζια Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ΗΔ προσήλθε ο ΔΣ Λάμπρος Γιώτης

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων περιμετρικά της πλατείας στην ΤΚ Κρανέας, κάλεσε εισηγητή τον κ. ΔΗΜΑΡΧΟ, ο οποίος έθεσε στο δημοτικό συμβούλιο τα εξής:

Η Τοπική Κοινότητα Κρανέας με το αριθ.5/2023 απόφασή πρακτικό της ζητά την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων περιμετρικά της πλατείας στην ΤΚ Κρανέας.

Το ανωτέρω διαβιβάστηκε στην ΕΠΖ η οποία με την αριθμ 10/2023 απόφασή της Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Στην Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Μουζακίου κατά τη θερινή περίοδο παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού λόγω της έλευσης μεγάλου αριθμού ετεροδημοτών για καλοκαιρινές διακοπές στα πατρικά τους σπίτια. Το ίδιο συμβαίνει και κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών.

Η έλευση του επιπλέον πληθυσμού, σε συνδυασμό με την θερινή ατμόσφαιρα των διακοπών ή αντίστοιχα την εορταστική ατμόσφαιρα, δημιουργεί αυξημένη κίνηση πεζών στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας και συγκεκριμένα στα παρακάτω σημεία:

  • Κεντρικός δρόμος (σημείο 1) έως οικία Μύρωνα Παππά (σημείο 2)
  • Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (σημείο 3) έως παιδική χαρά (σημείο 4)
  • Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (σημείο 5) έως οικόπεδο ιδιοκτησίας Σπύρου Κανιούρα (σημείο 6).

Επίσης, η παιδική χαρά του οικισμού βρίσκεται κοντά στα προαναφερόμενα τμήματα οδών, και καθημερινά διέρχονται από αυτούς δεκάδες παιδιά.

Αποτέλεσμα αυτών είναι, τόσο η διέλευση, όσο και η στάθμευση των οχημάτων να δημιουργεί πολλά προβλήματα στην ασφάλεια και κυκλοφορία των πεζών στις συγκεκριμένες οδούς.

Πρόταση Ρύθμισης Κυκλοφορίας

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται:

  • η απαγόρευση διέλευσης και στάθμευσης των οχημάτων κατά τις ώρες από 21:00μ.μ μέχρι 02:00π.μ όλες τις ημέρες της εβδομάδας κατά τη χρονική περίοδο από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο (01/06 έως 30/09) και τις περιόδους των εορτών.

Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων περιλαμβάνει την απαγόρευση της διέλευσης, της στάσης και της στάθμευσης κάθε τροχοφόρου οχήματος επί των προαναφερόμενων οδών. Συγκεκριμένα:

-επί της οδού που εκτείνεται από την κεντρική οδό και περικλείεται από τα τετράγωνα υπ’ αρίθμ. 9, 10, 13, 15 και 16.

-επί της οδού μεταξύ των τετραγώνων υπ’ αρίθμ.9 και 13 και

-επί της οδού μεταξύ των τετραγώνων υπ’ αρίθμ. 13 και 15, όπως φαίνεται και στα σχετικά σχέδια.

Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τους παρακείμενους δρόμους για το διάστημα διακοπής της κυκλοφορίας δίχως να παρουσιασθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας, αφού οι παρακείμενοι οδοί έχουν κυκλοφοριακή επάρκεια και μπορούν να διαχειριστούν επαρκώς και την επιπλέον κίνηση.

Βάσει του άρθρου 52 (Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας) παρ. 2 του ΚΟΚ, μέτρα που αφορούν τον καθορισμό χώρων στάθμευσης και την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης μπορεί να παίρνονται προσωρινά εντός και εκτός από κατοικημένες περιοχές, με απόφαση των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση μόνο τελείως προσωρινών καταστάσεων.

Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Ρύθμισης

Για την ορθή εφαρμογή της προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης επί των προαναφερόμενων οδών θα απαιτηθεί να τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα (Ρ07) σε πέντε σημεία:

-Επί της κεντρικής οδού, στο ύψος της διασταύρωσης της κεντρικής οδού με την οδό που περνάει μπροστά από την παιδική χαρά (σημεία 1 και 2)

-Επί της οδού βόρεια της εκκλησίας (σημεία 3 και 4)

-Επί της οδού νότια της εκκλησίας (σημεία 5 και 6).

Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετηθούν:

-πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά (Ρ50) στο σημείο 2

-πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή δεξιά (Ρ50δ) στο σημείο 3

-πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή αριστερά (Ρ50α) στο τέλος της οδού βόρεια της εκκλησίας (σημείο 5)

Επειδή η διακοπή της κυκλοφορίας θα είναι περιστασιακή η σήμανση που θα τοποθετηθεί θα είναι επί προσωρινών βάσεων στήριξης πινακίδων με δυνατότητα μετακίνησης.

Το Δ.Σ. άκουσε τις ανωτέρω εισηγήσεις, έλαβε υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και έπειτα από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε ονομαστική ψηφοφορία κατά την οποία:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1) Εγκρίνει η απαγόρευση διέλευσης και στάθμευσης των οχημάτων κατά τις ώρες από 21:00μ.μ μέχρι 02:00π.μ όλες τις ημέρες της εβδομάδας κατά τη χρονική περίοδο από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο (01/06 έως 30/09) και τις περιόδους των εορτών.

Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων περιλαμβάνει την απαγόρευση της διέλευσης, της στάσης και της στάθμευσης κάθε τροχοφόρου οχήματος επί των προαναφερόμενων οδών. Συγκεκριμένα:

-επί της οδού που εκτείνεται από την κεντρική οδό και περικλείεται από τα τετράγωνα υπ’ αρίθμ. 9, 10, 13, 15 και 16.

-επί της οδού μεταξύ των τετραγώνων υπ’ αρίθμ.9 και 13 και

-επί της οδού μεταξύ των τετραγώνων υπ’ αρίθμ. 13 και 15, όπως φαίνεται και στα σχετικά σχέδια.

2) Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τους παρακείμενους δρόμους για το διάστημα διακοπής της κυκλοφορίας δίχως να παρουσιασθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας, αφού οι παρακείμενοι οδοί έχουν κυκλοφοριακή επάρκεια και μπορούν να διαχειριστούν επαρκώς και την επιπλέον κίνηση.

3) Για την ορθή εφαρμογή της προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης επί των προαναφερόμενων οδών θα απαιτηθεί να τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα (Ρ07) σε πέντε σημεία:

-Επί της κεντρικής οδού, στο ύψος της διασταύρωσης της κεντρικής οδού με την οδό που περνάει μπροστά από την παιδική χαρά (σημεία 1 και 2)

-Επί της οδού βόρεια της εκκλησίας (σημεία 3 και 4)

-Επί της οδού νότια της εκκλησίας (σημεία 5 και 6).

Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετηθούν:

-πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά (Ρ50) στο σημείο 2

-πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή δεξιά (Ρ50δ) στο σημείο 3

-πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή αριστερά (Ρ50α) στο τέλος της οδού βόρεια της εκκλησίας (σημείο 5)

Επειδή η διακοπή της κυκλοφορίας θα είναι περιστασιακή η σήμανση που θα τοποθετηθεί θα είναι επί προσωρινών βάσεων στήριξης πινακίδων με δυνατότητα μετακίνησης.

Διαφωνούσης της ΔΣ Ντούρβα Παρασκευής

Οι ΔΣ Γκινής Επαμεινώνδας και Γιώτης Λάμπρος αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 1ου θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2023

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

H Πρόεδρος

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τα μέλη

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Total
0
Shares
Previous Article
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου - Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια στην κεντρική οδό Αντώνη Βασιλείου και στην οδό Πόντου στο Μουζάκι Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Δήμος Μουζακίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων τα βράδια στην κεντρική οδό Αντώνη Βασιλείου και στην οδό Πόντου στο Μουζάκι

Next Article
Stathis Vlaxos

Ο Νίκος Βλάχος υποψήφιος Τ.Σ. Μαυρομματίου με Φάνη Στάθη και «Νέα Πορεία» για το Δήμο Μουζακίου

Related Posts

diavrwseis anaxwmata Telios
Διαβάστε περισσότερα

Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Τέλιου σε έργα αποκατάστασης αναχωμάτων από διαβρώσεις

Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Τέλιου σε έργα αποκατάστασης αναχωμάτων από διαβρώσεις Αυτοψία σε έργα αποκατάστασης…