Δήμος Αργιθέας: Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 13-09-2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Εισήγηση για 8η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017

Θέμα 2ο: Έγκριση – δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού II συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΩΣΣΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ.8/2017)”.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 13-9-2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θέμα 1ο: 8η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών για το οικονομικό έτος 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπαγωγή στον Ν. 4483/2017 « Ρυθμίσεις οφειλών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφαση περί αποδοχή και κατανομή πίστωσης 2.000,00 € και απόδοση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την επισκευή και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 5ο: Αποδοχή και κατανομή πίστωσης 6.390,00 € και απόδοση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2017 ( Γ΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφαση περί καθορισμός ειδικότητας προσωπικού για πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 8ο: Έγκριση της αριθμ.272/2008 (ανασύνταξη) μελέτης του Έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΙΝΙΣΤΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότησης του Έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΙΝΙΣΤΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ στο πλαίσιο του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού» του Υπομέτρου 3: «Στήριξη για Επενδύσεις σε Υποδομές που Συνδέονται με την Ανάπτυξη, τον Εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της Γεωργίας και της Δασοκομίας», της Δράσης 4: «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014 – 2020 της 4.3.4/ΕΥΔΠ_89(1η) με αριθμ.πρωτ.2467/01-08-2017 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 10ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας για την ένταξη της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΙΝΙΣΤΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 , όταν αυτό τροποποιηθεί , μετά την ένταξη της πράξης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 11ο: Μη απαίτηση απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΙΝΙΣΤΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 12ο: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Καταφυλλίου και Τ.Κ. Αργυρίου Δ.Ε. Αργυρίου» με Α.Μ. 4/2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 13ο: Συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στην « Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 14ο: Χωροθέτηση μνημείου τιμής στον Γεώργιο Καραϊσκάκη
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα 15ο: Ενημέρωση σχετικά με αιτήσεις Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Κατουσιωτών και δημότη κ. Τρυφέρη Ματθαίου (Τ.Κ. Βλασίου)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ την 13-09-2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Total
0
Shares
Previous Article

Επίσημη πρώτη για τον Γ.Σ. Μουζακίου στο μπάσκετ

Next Article

Τη Δευτέρα στις 09:00 ο Αγιασμός στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου


Total
0
Share