Δήμος Αργιθέας: Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή

Δήμος Αργιθέας

Δήμος Αργιθέας: Δήμος Αργιθέας: Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή

Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 29-11-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: 1ο Εισήγηση για 12η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021
Θέμα: 2ο Αποδοχή δωρεάς τραπεζιών επιτραπέζιας αντισφαίρισης από την Υφυπουργό Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη και τον κ. Δημητριάδη Γρηγόρη Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
Θέμα: 3ο Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Αργιθέας (Α.Μ. 05/2021)» και έγκριση του Πρακτικού Κλήρωσης .

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος


Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας σε ειδική συνεδρίαση

Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί η 13η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Δευτέρα 29-11-2021 και ώρα 13:00μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

Θέμα:  1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αργιθέας για το οικον. έτος 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί η 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Δευτέρα 29-11-2021 και ώρα 14:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

Θέμα:  1ο 12η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
 Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την B΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2021.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
 Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2021.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση  κινητού drone  στην  8η ΕΜΑΚ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ένταξη του έργου του Δήμου Αργιθέας με τίτλο «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στον Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) και τη για την προσαρμογή της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέα
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Ορισμού Εκπροσώπων για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά (Child Guarantee)
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέα
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  5.330,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2021  ( Δ΄ Κατανομή)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  1.325,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας,   συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών αναγκών για κάλυψη δαπανών θέρμανσης   των Σχολικών μονάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα:  10ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΜΠΕ)του νέου έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

20,0 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΟΝΔΡΟΣΠΑΝΙ» ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» του Δήμου

Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με Αριθμό ΠΕΤ. 2105528125.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  11ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του νέου έργου

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΙΣΧΥΟΣ 10,35MW ΣΤΗ

ΘΕΣΗ «ΑΓΚΑΘΑΚΙ» του Δήμου Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με

Αριθμό ΠΕΤ. 210450522.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  12ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 33,6 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ

«ΚΟΡΥΦΕΣ» ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι  δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Ορίζεται ως προθεσμία ενημέρωσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχετε σε αυτήν, η Δευτέρα 29 Νοεμβρίου και ώρα 10:00π.μ.

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι:

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.Total
4
Shares
Previous Article

Δ. Τζανακόπουλος: Οι πολίτες δεν έχουν πλέον να ελπίζουν τίποτα από αυτήν την αποτυχημένη κυβέρνηση

Next Article

Παράταση μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου για την απογραφή 2021 - Αναλυτικός οδηγός για την αυτοαπογραφή (εικόνες)Total
4
Share