Δήλωση-Απάντηση της εταιρίας ΘΕΟΝΗ στο ψήφισμα του Δήμου Μουζακίου

UwAAAABJRU5ErkJggg==

ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Της ανώνυμης εταιρίας Α.Η.Β. GROUP Α.Ε. με τον δ.τ. «ΘΕΟΝΗ Α.Ε.» που εδρεύει στη Βατσουνιά Μουζακίου, Τ.Κ. 43060, νομίμως εκπροσωπούμενης

Αναφερόμενοι στο από 23.03.2021 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου που αφορά στη νέα Μ.Π.Ε. της εταιρίας μας, το οποίο ελήφθη με την υπ’ αριθμ. 29/2021 απόφαση και μας επιδόθηκε στις 26.03.2021, σημειώνουμε τα ακόλουθα για την τάξη των πραγμάτων και προς αποκατάσταση της αλήθειας έναντι τρίτων:

Δυνάμει σύμβασης που μας συνδέει με τον Δήμο σας, η εταιρία μας εμφιαλώνει και διαθέτει στο εμπόριο από το έτος 2013 μέρος του πλεονάζοντος φυσικού μεταλλικού νερού της πηγής «Γκούρα» με την εμπορική επωνυμία «ΘΕΟΝΗ», το οποίο έχει αποσπάσει 20 διεθνή βραβεία ποιότητας και εξάγεται με επιτυχία και σε δεκάδες χώρες του εξωτερικού. Η εταιρία μας που εδρεύει στη θέση «Στουρνάρι» της Τ.Κ. Βατσουνιάς, απασχολεί 67 άτομα προσωπικό, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Βατσουνιάς, και προσβλέπει παγίως σε μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία.

Στα χρόνια της λειτουργίας μας, η εταιρία μας έχει καταβάλει στο Δήμο σας συνολικό ποσό 365.935 ευρώ, ως δικαιώματα επί εμπορίας πόσιμου νερού, ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ευθύνης, έχουμε προβεί σε σειρά δωρεών και χορηγιών προς το Δήμο σας, τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μουζακίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) και την Τοπική Κοινότητα Βατσουνιάς για την κάλυψη αναγκών της τοπικής κοινωνίας, όπως δωρεές αγωγών ύδρευσης, χρηματοδότησης μελετών προς όφελος του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για την αυτοματοποίηση της πηγής «Γκούρα» με εγκατάσταση συστήματος ελέγχου, εποπτείας, τηλεμέτρησης και τηλεελέγχου για λήψη από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. των μετρητικών δεδομένων της πηγής και για την βελτιστοποίηση-αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Βατσουνιάς, ενώ προσφάτως, προκειμένου να συνδράμουμε, μεταξύ άλλων, στην αποκατάσταση των υλικών ζημιών που προξένησε η θεομηνία «Ιανός», προχωρήσαμε σε δωρεά χρηματικού ποσού 70.000 ευρώ, αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της Τ.Κ. Βατσουνιάς και των κατοίκων της, εκ του οποίου έχει ήδη καταβληθεί ποσό 35.000 ευρώ στο ταμείο του Δήμου σας.

Όπως γνωρίζετε, η εταιρία μας υπέβαλε τον Μάρτιο του 2020 στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας πλήρη και εμπεριστατωμένο φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αύξηση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας εμφιάλωσης νερού της εταιρίας μας στο Στουρνάρι της Τ.Κ. Βατσουνιάς του Δήμου σας, και ειδικότερα για την αύξηση της ετήσιας απολήψιμης ποσότητας νερού προς εμφιάλωση από την πηγή «Γκούρα» από την ποσότητα των 95.700 κ.μ./έτος στην ποσότητα των 300.000 κ.μ./έτος (και όχι την τετραπλάσια, όπως ανακριβώς αναφέρεται στο από 23.03.2021 Ψήφισμά σας). Ο πλήρης φάκελος της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. διαβιβάσθηκε αρμοδίως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 139268/26-08-2020 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ. προς όλους τους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί αυτής, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Μουζακίου ήδη από το μήνα Αύγουστο του 2020. Η υποβληθείσα Μ.Π.Ε. της εταιρίας μας έχει λάβει υπόψη όλα τα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα και στοιχεία, από τα οποία τεκμηριώνεται πλήρως η επάρκεια του ύδατος της πηγής «Γκούρα» για την ικανοποίηση του αιτήματος της εταιρίας μας, χωρίς να προκαλούνται αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών της Βατσουνιάς με διατήρηση της αναγκαίας οικολογικής παροχής, νομίμως οριζόμενης, όπως προβλέπεται και στην ισχύουσα άδεια χρήσης νερού της εταιρίας μας. Χαρακτηριστικό της πληρότητας της μελέτης είναι το γεγονός ότι ήδη δέκα (10) από τους δώδεκα (12) αποδέκτες έχουν γνωμοδοτήσει θετικά υπό όρους υπέρ της έγκρισής της.

Το ότι η εταιρία μας τηρεί απαρέγκλιτα τη σχετική νομοθεσία αποδεικνύεται, εξάλλου, από το ότι αποτελεί και τον μοναδικό από τους χρήστες της πηγής «Γκούρα» μέχρι σήμερα, που διαθέτει μετρητή, καταγράφει και υποβάλλει μετρητικά στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας άδειας χρήσης νερού για εμφιάλωση της εταιρίας μας, για την ποσότητα νερού που λαμβάνουμε από την πηγή. Τούτο μάλιστα έχουμε θέσει και εγγράφως υπόψη σας, ζητώντας να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διευθετηθούν κατά τα νόμιμα, συνολικά και οριζοντίως για όλους τους χρήστες όλα τα ζητήματα που αφορούν στην υδρομάστευση της πηγής, της οποίας την διαχείριση έχει ο Δήμος σας και η ΔΕΥΑΜ, συμπεριλαμβανομένης προφανώς της τοποθέτησης υδρόμετρου για την απολήψιμη ποσότητα τόσο του Δήμου όσο και της «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.» («ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.»), στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ο Δήμος σας μετέχει με το σημαντικό ποσοστό του 35%. Τα παραπάνω είναι αναγκαία διότι ο Δήμος σας και η Δ.Ε.Υ.Α.Μ., αν και διαχειριστές και χρήστες της πηγής «Γκούρα», δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης για την γενόμενη χρήση νερού ούτε έχουν τοποθετήσει τον προβλεπόμενο από τη νομοθεσία υδρομετρητή, προκειμένου να γίνεται η καταγραφή και δήλωση των μετρητικών στοιχείων, όπως οφείλουν κατά νόμο και όπως πράττει μέχρι σήμερα η εταιρία μας.

Παράλληλα, την ίδια ώρα που ο Δήμος σας κάνει λόγο στο Ψήφισμά του περί δήθεν ανεπάρκειας του νερού της πηγής «Γκούρα» για την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων, περί απουσίας οικολογικής παροχής και περί διαμαρτυριών «ότι οι βρύσες στεγνώνουν και τα ζώα και τα χωράφια δεν πορίζονται», πληροφορούμαστε από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ ότι μόλις προ ολίγων μηνών, το Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, ανανεώθηκαν η περιβαλλοντική αδειοδότηση (Α.Ε.Π.Ο.) και η άδεια χρήσης νερού, αντίστοιχα, της «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.», στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ο Δήμος σας μετέχει με το σημαντικό ποσοστό του 35%. Σύμφωνα με τις νέες άδειες, της χορηγήθηκε η δυνατότητα εκμετάλλευσης νερού συνολικά έως 9.870.000 κ.μ./έτος, λειτουργώντας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, μέσω δύο αγωγών από την πηγή «Γκούρα» και τεσσάρων αγωγών από την πηγή «Σιμέικο», δηλαδή της χορηγήθηκε δικαίωμα εκμετάλλευσης μιας τεράστιας ποσότητας νερού από ένα σύστημα, το οποίο, κατά το περιεχόμενο του μεγαλομετόχου της «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» Δήμου σας, φέρεται να μην έχει νερό! Ευλόγως, επομένως, αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ψήφισμά σας περί δήθεν ανεπάρκειας του νερού της πηγής «Γκούρα» για την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών των κατοίκων της Βατσουνιάς, και παράλληλα ο Δήμος σας να έχει γνωμοδοτήσει θετικά, μόλις πριν λίγους μήνες, για την χορήγηση στην «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» τόσο μεγάλης ποσότητας νερού για λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μάλιστα, η «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.», προεχόντως συμφερόντων του Δήμου σας, η οποία προφανώς εν γνώσει σας αδειοδοτήθηκε για εκμετάλλευση ποσότητας 9.870.000 κ.μ. νερού/έτος από ένα σύστημα που, κατά τους ισχυρισμούς σας, εμφανίζει ανεπάρκεια νερού, όχι μόνο δεν έχει εγκαταστήσει, σε γνώση μας, μετρητή στην πηγή «Γκούρα, αλλά λειτουργούσε και επί έτη χωρίς νόμιμες άδειες, καθώς οι προηγούμενες είχαν λήξει χωρίς να ανανεωθούν εμπρόθεσμα, γεγονός που οδήγησε και σε επιβολή κυρώσεων και χρηματικών προστίμων από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας τον Ιανουάριο του 2020, όπως προκύπτει από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εταιρία μας είναι και παραμένει ο μόνος εκ των χρηστών της πηγής «Γκούρα», που αφενός λειτουργεί πάντα δυνάμει νομίμων αδειών, αφ’ ετέρου συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους αυτών και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την καταγραφή και την δήλωση στις αρμόδιες υπηρεσίες των μετρητικών στοιχείων της απολήψιμης ποσότητας.

Τέλος, επειδή για λόγους εντυπώσεων αναφέρεστε στη εκκρεμή μεταξύ μας αντιδικία ως προς τον υπολογισμό των δικαιωμάτων επί εμπορίας πόσιμου νερού, τονίζουμε ότι η εταιρία μας αναγκάστηκε να προβεί σε δικαστικές ενέργειες ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της και με αίτημα την εφαρμογή του νόμου, η δε καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης οφείλεται αποκλειστικά στις παραλείψεις του Δήμου σας, ο οποίος ζήτησε από το Δικαστήριο την αναβολή της αρχικής συζήτησης που είχε προσδιορισθεί για τις 06.11.2020, με αποτέλεσμα η συζήτηση να αναβληθεί για τις 12.03.2021, οπότε όμως ο Δήμος δεν παρέστη (σε αντίθεση με την πλευρά μας), με αποτέλεσμα να αναβληθεί για δεύτερη φορά για την δικάσιμο της 18.06.2021.

Ενόψει των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε δικαιολογημένα για το περιεχόμενο και τις ανακρίβειες του «Ψηφίσματος που αφορά στη νέα Μ.Π.Ε. της ΑΗΒ GROUP Α.Ε.» του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σας, το οποίο σημειώνουμε ότι σπεύσαμε να δημοσιοποιήσετε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ήδη από 22.03.2021, πριν την ανάρτησή του στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και προτού καν το κοινοποιήσετε στην εταιρίας μας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2453/23.03.2021 έγγραφό μας, που μας επιδόθηκε μόλις στις 26.03.2021. Η εταιρία μας φυσικά είναι πάντοτε στη διάθεση των δημοτικών και τοπικών αρχών για να παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση και οποιοδήποτε στοιχείο της ζητηθεί αναφορικά με την τήρηση της νομιμότητας και πάντοτε προς τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, τα οποία αποδεδειγμένα στηρίζουμε έμπρακτα. Για το λόγο αυτό άλλωστε καλόπιστα, και κατόπιν προφορικής συνεννόησης με τον κ. Δήμαρχο, θα παρευρεθούμε στη συνάντηση που έχει ορίσει για την Δευτέρα, 29.03.2021, στο Δημαρχείο Μουζακίου, παρουσία της κας Προέδρου της Τ.Κ. Βατσουνιάς, με τους εκπροσώπους της εταιρίας μας και συμμετοχή των νομικών και τεχνικών μας συμβούλων. Στη συνάντηση αυτή, προσερχόμαστε για να ενημερώσουμε και να συζητήσουμε, σε κλίμα συνεργασίας, όλα τα ζητήματα που τίθενται.

Σας καλούμε λοιπόν να απόσχετε από τη δημιουργία επικοινωνιακών τετελεσμένων, όπως το εν λόγω Ψήφισμα, οι οποίες όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην επίλυση των ζητημάτων αλλά δημιουργούν μόνο προσκόμματα στο διάλογο και τη μεταξύ μας συνεργασία.

Κοινοποιούμε την παρούσα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπου κοινοποιείται και το Ψήφισμά σας, προς γνώση τους.

Για την εταιρία
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Total
1
Shares