Δηλώσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οριστικής τοποθέτησης

  • Πρόσκληση Δήλωσης Οριστικής Τοποθέτησης εκπαιδευτικών από Υπεραριθμία
  • Πρόσκληση Δήλωσης Οριστικής Τοποθέτησης και Βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας, που έχουν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι, κατά το προηγούμενα σχολικά έτη και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ. 94/Α/1997) παρ. 1. εδάφιο α. να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης στα κενά των Δημοτικών Σχολείων, από Πέμπτη 07/07/2016 μέχρι και Δευτέρα 18/07/2016, καταληκτική ημερομηνία, εφόσον αυτά αναφέρονται στην ομάδα σχολείων ή της όμορης, που ανήκε το σχολείο, απ’ όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι.

Υπενθυμίζουμε ότι η τοποθέτησή τους θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 100/97, εδάφια β και γ, σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης, τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/Α/1997), συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν τοποθέτηση. Στην περίπτωση, που δεν επιθυμούν, πρέπει μέσα στην ίδια καταληκτική ημερομηνία να υποβάλλουν στο γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.

Επίσης, μέσα στην ίδια προθεσμία καλούνται:

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 -Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16.01-Μουσικής, που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή για βελτίωση θέσης, σύμφωνα με την αρ. 200980/Ε1/9-12-2015 εγκύκλιο: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015 – 2016», καθώς και οι μετατιθέμενοι στο ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας των παραπάνω κλάδων να καταθέσουν δήλωση προτίμησης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και σε οποιαδήποτε άλλη σχολική μονάδα προτίμησής τους (μέχρι είκοσι σχολικές μονάδες).

Και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων ΕΑΕ & ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΕΑΕ, που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή για βελτίωση θέσης, σύμφωνα με την αρ. 200980/Ε1/9-12-2015 εγκύκλιο: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015 – 2016», να καταθέσουν δήλωση προτίμησης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων Ε.Α.Ε. και Τμημάτων Ένταξης των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας (μέχρι είκοσι προτιμήσεις).

Οι δηλώσεις προτίμησης θα υποβάλλονται στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας, Πλαστήρα 56, 3ος όροφος ή θα αποστέλλονται μέσω τηλεμοιοτυπίας (2441071611) ή  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dipekar@sch.gr). Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2441079983.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣTotal
0
Shares