Διεύθυνση Ανάπτυξης Καρδίτσας: Προσκόμιση δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων από τον «ΙΑΝΟ»

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας

Διεύθυνση Ανάπτυξης Καρδίτσας: Προσκόμιση δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων από τον «ΙΑΝΟ»

Βάσει του άρθρου μόνου παρ. 6 της Υπουργικής Απόφασης 122283 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 4592/Β/2021) απαιτείται εντός προθεσμίας  δυο (2) μηνών η προσκόμιση των δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων από το φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ» της 18ης -19ης  Σεπτεμβρίου 2020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής,
  • Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
  • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.
  • Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.
  • Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.
  • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.
  • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Καρδίτσας , Γρηγορίου Λαμπράκη 21 , 3ος  όροφος, κατά τις ώρες 09.00- 12.00 με τήρηση  των προβλεπόμενων μέτρων υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων κλπ).

Καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης είναι η Παρασκευή 3-12-2021

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα

  • 2441354602 κα ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • 2441354610 κα ΖΑΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διεύθυνση Ανάπτυξης Καρδίτσας: Προσκόμιση δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων από τον «ΙΑΝΟ»

Total
0
Shares