Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου της Τρίτης 22 Μαρτίου 2022

dim simvoulio mouzaki 22.03.22

Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου της Τρίτης 22 Μαρτίου 2022

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

Συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου στις 22 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ονομασία οδών της Τ.Κ. Ελληνοπύργου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ.Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της υπ΄αριθμ. 20/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ.Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων -Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό αρδευτικής περιόδου Δήμου Μουζακίου έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή εκκαθάρισης των παλαιών αρχείων και την καταστροφή εγγράφων του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητάς της  για το έτος 2021
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
10. Αποδοχή Εγκριτικής Απόφασης, Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου και Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους”
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση κοπής δένδρου (ελάτου) εντός οικισμού Τ.Κ. Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή ονοματεπώνυμου μισθωτή σε συμφωνητικό μίσθωσης της Τ.Κ. Αγναντερού
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μαγούλας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 76/2019 απόφασης Δ.Σ. Μουζακίου η οποία αφορά τον καθορισμό του ύψους των τελών άρδευσης στην Τ.Κ. Ελληνοπύργου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1431/22-2-2022 αίτηση της ΘΕΟΝΗ Α.Ε.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για τον εξής λόγο:

Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’):Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής επιδημιολογικής κρίσης επισημαίνεται ότι οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας.

Ο Δήμος Μουζακίου χρησιμοποιεί ως μέσο τηλεδιάσκεψης την υπηρεσία e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704),καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Total
0
Shares