Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δασρχείο Μουζακίου: Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη περί Μελισσοσμηνών

Δασαρχείο Καρδίτσας: Δασική Αστυνομική Διάταξη περί Μελισσοσμηνών - Δασρχείο Μουζακίου: Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη περί Μελισσοσμηνών

Δασρχείο Μουζακίου: Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη περί Μελισσοσμηνών

Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

1) Τις δ/ξεις του ν. 998/79 «Περί προστασίας Δασών και Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» σε  συνδυασμό με τις Δ/ξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων κατάρτιση δασολογίου ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων κλπ» που καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων Νομού Αττικής κλπ» όπως ισχύει.

2) Το ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» όπως ισχύει.

3) Το ν. 4056/2012(ΦΕΚ 52/Α/2012).

4) Την αριθ. 172592/2547/28-06-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΝ0-Ο4Ι) εγκύκλιο διαταγή ΥΠΕΝ με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων  ν. 4056/2012 «επί ζητημάτων αρμοδιότητας της δασικής υπηρεσίας».

5) Τις δ/ξεις του ν. 190/81 «Περί χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων και μελισσοκομείων εντός δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων».

6) Τις δ/ξεις του ν. 6238/1934 (ΦΕΚ 265/Α/14-8-1934) «Περί βελτίωσης της Μελισσοκομίας».

7) Την αριθ. 234791/15-05-2003 Δ/γη του Υπουργείου Γεωργίας με θέμα «Τοποθέτηση μελισσοσμηνών   σε Δημόσιες, Δημοτικές Κοινοτικές εκτάσεις».

8) Την Αγρονομική Διάταξη αριθ. 1, άρθρο 5 (ΦΕΚ 1691/Β/2008) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1011/4/3στ/22-4-2009 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής (ΦΕΚ 933/Β/2009).

9) Το άρθρο 11 της αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1923/Β/2021).

10) Το αριθ. 36894/Φ.700.9/22-06-2022 έγγραφο  της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

11) Τις διατάξεις του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

12) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική άναρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών  οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες  διατάξεις».

13) Το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 με το οποίο κυρώθηκε η από 13/08/2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 143/Α/2021) «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 156/Α/2021).

14) Το π.δ. 06/04-02-2022 (ΦΕΚ17/τ.Α’/04-02-2022), άρθρο 1 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δασών στο Υ.Π.Ε.Ν.»

15) Το άρθρο 47 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και  Ενέργειας, διατάξεις για την  εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2,0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών Κι άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ63/Α/2022).

16) Το π.δ. 29/2022 Τροποποίηση του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ 77/τ. Α’/20-4-2022).

17) Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/29022/2793/24-3-2023 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 6Ζ6Ν4653Π8-ΑΒΕ) περί «τοποθέτησης Προϊσταμένων στις Δ/νσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας του ΥΠΕΝ».

18) Την ανάγκη προστασίας  των δασών από παράνομες καταλήψεις.

19) Το γεγονός ότι η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, αντιπυρικές λωρίδες  και δασικούς δρόμους, δημιουργεί  προβλήματα στον έλεγχο και την διαπίστωση δασικών παραβάσεων, στις ετήσιες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, αλλά και στην ασφαλή διέλευση κατοίκων και τουριστών.

Δασρχείο Μουζακίου: Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη περί Μελισσοσμηνών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Μουζακίου:

α) Επιτρέπεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις δημόσιες και μη, μετά από σχετική  ενημέρωση του Δασαρχείου και με την προϋπόθεση συγκατάθεσης των ιδιοκτητών.

β) Απαγορεύεται η τοποθέτηση τους επί του καταστρώματος των δημοσίων δρόμων (δασικών ή αγροτικών) και των αντιπυρικών ζωνών. Επιτρέπεται η εγκατάσταση τους εκατέρωθεν των δρόμων και σε απόσταση όχι μικρότερη των είκοσι πέντε (25) μέτρων από αυτούς έτσι ώστε οι κυψέλες να μην παρεμποδίζουν την διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων, των οχημάτων της δασικής υπηρεσίας καθώς και των χωματουργικών μηχανημάτων.

γ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη  των τριάντα (30) μέτρων από κατοικημένες οικίες εκτός εάν τις περιφράξουν με ειδικό πλέγμα  ύψους δύο μέτρων τουλάχιστον.

δ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών επί σημασμένων ορειβατικών μονοπατιών, ποδηλατικών και ειδικών αγροτουριστικών διαδρομών.

ε) Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς γραπτή  συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

στ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη  των τριάντα (30) μέτρων από δασικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την υλοτομία (εργοτάξια κλπ.), φύλαξη και πυροπροστασία (πυροφυλάκεια, υδατοδεξαμενές, Πυροσβεστικούς Σταθμούς, θέσεις στάθμευσης Πυροσβεστικών οχημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες κ.λ.π), καθώς και από Εξωκλήσια, Ιερές Μονές, ορειβατικά καταφύγια, θέσεις θέας, πηγές και βρύσες, ή άλλες  εγκαταστάσεις ορεινού τουρισμού.

ζ) Απαγορεύεται  το κάπνισμα μελισσών με την επιφύλαξη  των ρυθμίσεων του άρθρου 11 της αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1923/Β/2021 ) και του 7 σχετ.

η) Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων υλών (ελαστικά αυτοκινήτων) για την τοποθέτηση των κυψελών, εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές.

θ) Όλοι οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο  και το τηλέφωνο τους σε μια κυψέλη και τα ίδια στοιχεία σε μικρή πλαστικοποιημένη πινακίδα μεγέθους (Α4) κρεμασμένη από ένα δέντρο ή θάμνο εμπρός και εγγύς από τις κυψέλες σε ασφαλή  απόσταση από αυτές.

ι) Συστήνεται στους μελισσοκόμους, στον χώρο των κυψελών να διατηρείται ικανή ποσότητα νερού

(τουλάχιστον 200 λίτρα νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία όπως  πτυοσκάπανα, και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.

Οι παραβάτες των ανωτέρω και εκείνοι κατόπιν εντολής των οποίων ενεργούν, θα τιμωρούνται  σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και ανάρτησή της στο διαδίκτυο και λήγει την 31-12-2032.

Η τήρηση των ανωτέρω ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους αναγνωριζομένους Φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και γενικά σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Καρδίτσας και οι μελισσοκομικοί σύλλογοι στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται για την κοινοποίηση του παρόντος στους μελισσοκόμους.

Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Μουζακίου
Γκόζκος Απόστολος
Δασολόγος με Α’ βαθμό
Total
0
Shares
Previous Article
Αλαλούμ Περιφερειαρχών και Κυβέρνησης για «Έργα Αχελώου» - Η Θεσσαλία τελικά χρειάζεται «πανάκριβα» φράγματα ή πεταμένα λεφτά όσα έχουν δαπανηθεί ως τώρα; - Συγκοινωνία στα Ορεινά: Πότε το ΔΣ ΚΤΕΛ Καρδίτσας, η αρμόδια Αντιπεριφέρεια και η Δημοτική Αρχή Αργιθέας θα δώσουν σύγχρονη λύση; - Στη Θεσσαλία Λίαν αμφίρροπη η μάχη: οι Θεσσαλοί μπορούν να εκλέξουν Νέα Περιφερειάρχη με ελευθερία χωρίς 'άνωθεν' εντολές! _ Ποιά τα αποτελέσματα εργολαβίας για ασφάλεια στα προφράγματα Συκιάς Αργιθέας; - Προς Υπουργείo Εσωτερικών: Προτάσεις για τροποποίηση ν. 4804/21 & 5043/23 ενόψει τοπικών εκλογών 8-10-23 Ο αλλοπρόσαλλος Καλλικράτης κατέκαψε τα Δερβενοχώρια… Το ΔΣ Αργιθέας να «σπάσει» την εσωστρέφεια: χρωστάει 7 παραστάσεις για διεκδίκηση αιτημάτων που έχουν βαλτώσει...

Προς Υπουργείo Εσωτερικών: Προτάσεις για τροποποίηση ν. 4804/21 & 5043/23 ενόψει τοπικών εκλογών 8-10-23

Next Article
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου - Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λίμνης Πλαστήρα την Πέμπτη 13 Ιουλίου Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα