Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Δασική απαγορευτική διάταξη εκγύμνασης κυνηγητικών σκύλων του Δασαρχείου Καρδίτσας

skilos kinigetikos

Δασική απαγορευτική διάταξη εκγύμνασης κυνηγητικών σκύλων του Δασαρχείου Καρδίτσας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις δ/ξεις του άρθρου 255, παρ. 10 του Ν.Δ. 86/69, «Περί Δασικού Κώδικα» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 παρ.4 του Ν.2637/98.
  2. Την υπ αριθμ.105191/5421/6-11-2001 Διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας «Περί εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων»
  3. Τις υπ αριθμ.1869/27-3-2001-2210/15-5-2003-5171/201545/14-11-2016 Αποφάσεις του Δασαρχείου Καρδίτσας με θέμα «Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων»
  4. Την με αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-5-2022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών,Περιβάλλοντος &Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός των Διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών,του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπων θεμάτων της παρ.5 του άρθρου τρίτου της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α143),η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4824/2021 (Α 156) (Β΄2415)
  5. Την υπ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68754/2347/19-7-2022 (ΦΕΚ 4041/Β/29-7-2022 Απόφαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,του Υπουργού Περιβάλλοντος &Ενέργειας και  «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ κατά λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ & Προϊσταμένους των Διευθύνσεων,Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές.
  6. Την υπ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/01-8-2022 (ΦΕΚ 4132/Β/3-8-2022) Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022- 2023»
  7. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στην προστασία του θηραματικού πλούτου στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Καρδίτσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α.Απαγορεύουμε την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιο έως και Ιούνιο,για λόγους όχλησης της θηραματοπανίδας,κατά την αναπαραγωγική περίοδο που λαμβάνει χώρα την περίοδο αυτή.

Β.Επιτρέπουμε την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων,που συνοδεύονται από κυνηγούς- κυναγωγούς,χωρίς αυτή να φέρουν κυνηγετικά όπλα μαζί τους,αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που έχουν καθοριστεί με τις υπ αριθμ. 1869/27-3-2001 και 2210/15-5-2003 Αποφάσεις του Δασαρχείου Καρδίτσας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Ήτοι:

α)Την Ζώνη εκγύμνασης σκύλων πεδινής περιοχής εκτός από τις ιδιωτικές,τις περιφραγμένες και καλλιεργούμενες εκτάσεις.

β) Την Ζώνη εκγύμνασης σκύλων περιοχής ¨Κατάχλωρου¨ των Τ.Κ.Ανάβρας & Κέδρου

Γ.Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της καταργώντας κάθε προγενέστερη που αναφέρεται στο ίδιο θέμα.Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των λοιπών περί θήρας διατάξεων,Αποφάσεων και Διαταγών που ισχύουν,σε συνδυασμό με το άρθρο 115 του Κ.Π.Δ.και την υπ αριθμ. 223/2003 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.του Κράτους.

Η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας,της Ελληνικής Αστυνομίας,στους Ιδιωτικούς Φύλακες θήρας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ
Total
0
Shares
Previous Article
1ο Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού από το Σύλλογο Αργιθεατών ν. Τρικάλων

1ο Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού από το Σύλλογο Αργιθεατών ν. Τρικάλων

Next Article
Γέφυρα Κοράκου - Άρτα (80χλμ) - Γέφυρα Κοράκου - Καρδίτσα (80χλμ) - Η ζοφερή υπόθεση της «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ» ευκαιρία για ανάπλαση-ανασύνθεση του αυτόνομου ελεύθερου Αυτοδιοικητικού χώρου - Το αλαλούμ με διορισμό Γιατρών στα ορεινά άγονα Ιατρεία συνεχίζεται από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας - Δημήτρης Παπακώστας - Άρχισε να ακούγεται η «μυστική βοή των πλησιαζόντων γεγονότων»

Δημήτρης Παπακώστας: Ο «Αφέτης» σύντομα θα πιέσει τη σκανδάλη εκκίνησης του εκλογικού αγώνα στην ορεινή Αργιθέα ...!