Δασαρχείο Μουζακίου: Δασική ρυθμιστική διάταξη θήρας περιόδου 2023 – 2024

Δασαρχείο Μουζακίου

Δασαρχείο Μουζακίου: Δασική ρυθμιστική διάταξη θήρας περιόδου 2023 – 2024

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 251, 258, 259 και 261 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα», του άρθρου 11 του Ν.Δ. 996/1971, των άρθρων 7 και 8 του Ν. 177/1975 και της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής Διυπουργικής Απόφασης «περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1-9-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1495/Β/6-9-2010) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. Η.Π. 8353/276/Ε.103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012) Κ.Υ.Α.
 2. Την αριθ. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/17-6-2022 (ΦΕΚ 3145/τ.Β/2022) Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 3. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2440/26-8-2022 (ΦΕΚ 4528/τ.Β/2022) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με εντολή Υφυπουργού» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές.
 4. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/29022/2793/24-3-2023 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 6Ζ6Ν4653Π8-ΑΒΕ) περί «τοποθέτησης Προϊσταμένων στις Δ/νσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας του ΥΠΕΝ».
 5. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/85599/2679/11-8-2023 (ΦΕΚ 5076/τ.Β’/16-8-2023) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023 – 2024».
 6. Την ανάγκη ρύθμισης του κυνηγίου στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Μουζακίου.

Ρ υ θ μ ί ζ ο υ μ ε

Όπως παρακάτω τον χρόνο και τον τρόπο κυνηγίου κάθε θηράματος για την κυνηγετική περίοδο 2023 – 2024 στην περιφέρεια του Δασαρχείου Μουζακίου:

Α’ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΨΔΓΗ4653Π8-ΝΣΖ

 1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2023 – 2024 από 20 Αυγούστου 2023 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024.
 2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Β’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
 2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15-9-2023 μέχρι και τις 29-02-2024 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις δασικές Υπηρεσίες στα πλαίσια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της υπό στοιχεία 147/21886/25-01-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 313).
 3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.
 4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15-9-2023 μέχρι και 20-01-2024 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2024 μέχρι και 29-02-2024 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20-8-2023 έως 14-9-2023 στις Περιφερειακές Ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα.
 5. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της οδηγίας 79/409 Ε.Ο.Κ., όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009
 6. Επιτρέπεται η δράση των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτού εκτός της περιόδου θήρας και εντός των απαγορευμένων στη θήρα περιοχών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα, όπως προβλέπεται από την ειδικότερη νομοθεσία και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται από τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες και με τις οποίες θέτουν όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις για την άσκησή της.

Γ’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι για την περιφέρεια του Δασαρχείου Μουζακίου:

1.1. Στα μόνιμα καταφύγια Άγριας Ζωής.

1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων.

1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

1.4. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (Β’ 757) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/ε.103/01-9-2010 (Β’ 1495) κοινή υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αυτή με την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 (Β’ 145) όμοια.

1.5. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

1.6. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

1.7. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

ΑΔΑ: ΨΔΓΗ4653Π8-ΝΣΖ

1.8. Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969. Για την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης θήρας λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού, με βάση την παρούσα ρύθμιση, απαιτείται η έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης από την Υπηρεσία μας, στην οποία θα προσδιορίζονται τα όρια και ο χρόνος διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.

 1. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
 2. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται στην περιφέρεια του Δασαρχείου Μουζακίου, αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίσθηκαν με την αριθ. 319/20644/22-2-2018 (ΦΕΚ 922/τ.Β/16-3-2018) Απόφαση της Υπηρεσίας μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. Κατά το χρονικό διάστημα της αναπαραγωγικής περιόδου από Απρίλιο έως και Ιούνιο, δύναται να απαγορεύεται κατά περίπτωση η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας την περίοδο αυτή. Για την εφαρμογή της ανωτέρω απαγόρευσης, απαιτείται η έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης από την Υπηρεσία μας.
 3. Κατά τη διάρκεια κυνηγίου Αγριογούρουνου, Λαγού, Μπεκάτσας και Ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά για την αποφυγή ατυχημάτων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ισχύει για την κυνηγετική περίοδο 2023 – 2024, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ιδιωτικούς Φύλακες θήρας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες  της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων περί θήρας ως ισχύουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1) Επιθεώρηση Εφαρμογής
Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας
Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
Σωκράτους 111    Τ.Κ. 413 36 – ΛΑΡΙΣΑ

2) Δ/νση Δασών Καρδίτσας
Χ. Φλωράκη Τέρμα   Τ.Κ. 431 00 – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

3) Δήμους: Μουζακίου, Αργιθέας

 Έδρες τους

(Για την δημοσίευσή της και αποστολή των αποδεικτικών σε μας).

4) Όλο το Δασικό Προσωπικό μας – Έδρες τους

5) Κυνηγετικούς Συλλόγους: Μουζακίου, Αργιθέας

Έδρες τους

6) Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου – Μουζάκι

ΑΔΑ: ΨΔΓΗ4653Π8-ΝΣΖ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 – 2024

(Ανήκει στην  αριθ. 06/2023 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη θήρας Δασαρχείου Μουζακίου)

ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

*Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8-14/9 15/9-10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
Λαγός (Lepus europaeus) 15/9-10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένας (1)
Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 20/8-14/9 15/9-29/2 Τετ-Σαβ-Κυρ Χωρίς περιορισμό
Αλεπού (Velpes vulpes) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

Σιταρήθρα(Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
Φάσα (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς Περιορισμό
Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς Περιορισμό
Oρτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Δώδεκα (12)
**Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Έξι (6)
Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Είκοσι πέντε (25)

(Συνολικά από όλα τα είδη)

Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες
Γερακότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες
Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες
Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς Περιορισμό
Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς Περιορισμό
Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς Περιορισμό
Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς Περιορισμό
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9-29/2 Όλες Δέκα (10)
Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2)
Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) 1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερις (4)
Φασιανός (Phasianus sp., Κυνηγετικός) 15/9-31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένας (1)

ΠΟΥΛΙΑ
β) Υδρόβια και παρυδάτια

Σφυριχτάρι (Anas Penelope) 15/9-10/2 Όλες  

Δώδεκα (12)

(Συνολικά από όλα τα είδη)

Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9-10/2 Όλες
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos) 15/9-10/2 Όλες
Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9-10/2 Όλες
Σαρσέλα (Anas quercuedula) 15/9-10/2 Όλες
Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) 15/9-10/2 Όλες
Κυνηγόπαπια (Aytha ferina) 15/9-10/2 Όλες
Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9-10/2 Όλες
Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9-10/2 Όλες
Ασπρομετοπώχηνα  (Araer albifrons) 15/9-10/2 Όλες
Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)

Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985.

Επιπλέον οι κυνηγοί που ασκούν θήρα στις περιοχές αυτές οφείλουν να ενημερώνουν απαρέγκλιτα τις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην περίπτωση κατά την οποία ανευρεθεί νεκρός αγριόχοιρος για περαιτέρω ενέργειες αυτών.

*Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.

** Για το τρυγόνι καθορίζεται ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή πλέον του 50% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του είδους μεταξύ των ετών 2013-2018, καθώς για τις τρεις τελευταίες κυνηγετικές περιόδους. Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης,

ΑΔΑ: ΨΔΓΗ4653Π8-ΝΣΖ

παύει αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερήσιας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε.). Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί. Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής. Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον θηρεύουν τρυγόνια υποχρεούνται:

1) Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωσή τους πριν την αναχώρηση τους από το χώρο κυνηγιού.

2) Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώρηση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για τη λήξη της θήρας του είδους.

3) Κυνηγοί που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού τύπου smartphone:

Για τους κυνηγούς αυτούς η δήλωση της κάρπωσης του τρυγονιού θα γίνεται με την αποστολή sms (τηλεφωνικού μηνύματος) στον αριθμό 6976580000, πριν την αποχώρησή τους από την περιοχή άσκησης της θήρας. Στο μήνυμα θα αναγράφονται με την κάτωθι σειρά: 1. Αριθμός κάρπωσης τρυγονιών 2. Ονοματεπώνυμο 3. Ο 12ψήφιος αριθμός QR που παραλαμβάνει ο κυνηγός με την έκδοση άδειας θήρας 4. Περιφερειακή Ενότητα στην οποία έγινε η κάρπωση.

Μοναδική πρόσβαση στη βάση δεδομένων της εθνικής κάρπωσης του είδους, που θα ενημερώνεται αυτόματα από τη χρήση της εφαρμογής από τους κυνηγούς (ημερήσιες καταχωρήσεις κάρπωσης τρυγονιού) θα έχει αποκλειστικά το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Total
0
Shares