Δασαρχείο Καρδίτσας: Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας

Δασαρχείο Καρδίτσας: Έργα αντιπυρικής προστασίας στο Δημόσιο δάσος Καναλίων-Φαναρίου - Εφιστούμε στους κυνηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί - Δασαρχείο Καρδίτσας: Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο - Κυνηγετικός Σύλλογος Μουζακίου

Δασαρχείο Καρδίτσας: Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 38/2023 ΔΑΣΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΗΡΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

ΑΠΟ 20-8-2023 Έως 29-02-2024

Έχοντας υπόψη:

Ι.Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «ΠερίΔασικού Κώδικα» (άρθρα 251,258,259,261) του Ν.Δ 996/71 (άρθρο 11)του Ν. 177/75(άρθρα 7και 8)του Ν. 2637/98 (άρθρα 57,58,59) και της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας », όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ.366599/16-12-96(Φ.Ε.Κ 1188/Τ.Β/31-12-96)294283/23-12-97 (Φ.Ε.Κ 68/Β/4-2- 98),87578/703/6-3-2007 (Φ.Ε.Κ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π 37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 (Φ.Ε.Κ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών ,Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ,Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής.

 1. Τις διατάξεις του Ν.3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,κατάρτιση δασολογίου,ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003).
 2. Το άρθρο 255 του Ν.Δ.86/69,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57,παε.4 του Ν.2637/98.
 3. ΤηνΔιεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1355/83(ΦΕΚ32/Τ.Α//13-3-1983)
 4. Την σύμβαση της Βόννης «για την διατήρηση των αποδημητικών πουλιών που ανήκουν στην άγρια πανίδα» η οποία κυρώθηκε με τον Ν.2719/99(ΦεΚ 106/Τ.Α/26-5-1999)
 5. Την Κοινοτική οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών»καθώς και όλες τιςμετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
 6. Τον Ν.3028/2002(ΦΕΚ 153/Τ.Α./2002) «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Γραμματέα Δασών του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά λόγο αρμοδιότητας,στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ,στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων ,Δασαρχείων και τμημάτων που υπάγονται σε αυτές»

 1. Την υπ αριθμ. ΥΠΕΝ /ΔΔΥ/29022/2793/24-3-2023 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ:6Ζ6Ν4653Π8-ΑΒΕ) περί «Τοποθέτησης Προϊσταμένων στις Δ/νσεις Δασών και τα Δασαρχεία της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας του ΥΠΕΝ»
 2. Την υπ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/83238/2593/3-8-2023 Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών&Περιβάλλοντος και Ενέργειας «περί καθορισμού τελών έκδοσης αδειών θήρας για το κυνηγετικό έτος 2023-2024»(ΦΕΚ 4931/Τ.Β74-8-2023)
 3. Την υπ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/85599/2679/11-8-2023 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Περίρυθμίσεων θήρας» για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024.(Φ.Ε.Κ5076/Τ.Β./16-8-2023)
 4. Την υπ αριθμ. 38/2023 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη θήρας Δασαρχείου Καρδίτσας με αρ. πρωτ.429809/17-8-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΨ4653Π8-3ΕΡ)
 5. Την υπ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87999/2804/25-8-2023(ΦΕΚ 5194/Τ.Β./25-08-2023) Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Τροποποίηση της ρυθμιστικής Απόφασης Θήρας για την Κυνηγετική Περίοδο 2023-2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθμό 38/2023 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Καρδίτσας ως ακολούθως:

Ι.Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου ,κατά το χρονικό διάστημα από 20/8 μέχρι 15/9 στις ζώνες διάβασης και από 25/9/2023 μέχρι και τις 29/02/2024 σε τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή),δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) και του αγριόχοιρου (Sus scrofa).0 ανωτέρω περιορισμός της χρήσης των σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά την δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις δασικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της υπό στοιχεία 147/21886/25-01-2021 ΚΥΑ (β’313)

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμό 38/2023 ΔΑΔ Θήρας του Δασαρχείου Καρδίτσας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ

Total
0
Shares